Update 09 04 2018

 

Sensibiliseren blijft meer dan nodig!

 

de tijd van toen ...oprichting Mechelen Klimaatstad einde van werkgroep 'LUCHT'!

26 mei 2011: Envirodesk: Nieuwe kaarten geven beeld van luchtverontreiniging door diffuse bronnen: De nieuwe, uitgebreide reeks van 32 kaarten biedt Europeanen de mogelijkheid op een schaal van 5 km op 5 km te zien waar verontreinigende stoffen worden uitgestoten. De kaarten bevatten gegevens over stikstofoxiden (NOX), zwaveloxiden (SOX), koolstofmonoxide (CO), ammoniak (NH3) en fijn stof (PM10). Uit de kaarten blijkt ook in welke mate het wegvervoer in grote verstedelijkte gebieden en langs de belangrijkste wegennetten NOX- en PM10-emissies veroorzaakt. In steden draagt vooral het wegvervoer sterk bij tot de PM10-niveaus in de lucht die we inademen. Meer op : http://www.envirodesk.be/inhoud/nieuwe-kaarten-geven-beeld-van-luchtverontreiniging-door-diffuse-bronnen

Nieuwsblad 20 juli 2010:

Mechelen Klimaatstad dient bezwaar in tegen de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. De milieuschade reikt volgens de organisatie tot hier.
Het antwoord van Elektriciteitsmaatschappij E. ON die de steenkoolcentrale wil bouwen, op de bezwaren en adviezen die bij de vorige procedures ingediend, is volgens Mechelen Klimaatstad ontoereikend.
De vzw steunt op deze manier de inwoners van de regio Berendrecht-Zandvliet-Lillo waar de centrale wordt gebouwd. Tegelijk willen de Mechelse initiatiefnemers duidelijk maken dat de impact van de centrale veel verder reikt dan de regio. ‘De luchtkwaliteit in Mechelen(-Zuid) is al slecht en normoverschrijdend', zegt Liesbeth de Keersmaecker, voorzitter van Mechelen Klimaatstad. ‘De luchtkwaliteit kan er onmogelijk op vooruit gaan als deze centrale er komt.

De vraag stelt zich waarom de werkgroep 'lucht' niet meer bijeenkomt. Deze werkgroep werd destijds op aandringen van toenmalig gemeenteraadslid Somers Bartolomeus opgericht. Eenmaal burgemeester werd deze groep opgeblazen ... demagogie??? ... en dit met Groen! in het beleid

 
Werkgroep Lucht: J. Pepermans schetst de historiek waarbinnen de werkgroep Lucht tot stand kwam. De laatste jaren komt de werkgroep meestal éénmaal per jaar samen voor de bespreking van het jaarrapport " immissiemetingen Mechelen" ( resultaten van de meetstations Hombeeksesteenweg, Technopolis en het ondertussen verwijderde station Lakenmakersstraat). Een volgende bespreking van dit rapport wordt verwacht in juni 2008.
Schepen Geys deelt mee dat "De chemische bedrijven op Mechelen–Zuid zeer grote inspanningen hebben geleverd om de hinder voor de omgeving te beperken. Ook de Leefmilieugroep Mechelen Zuid vzw heeft een belangrijke verdienste bij de verbetering van de milieutoestand. De resultaten van de Mechelse meetstations kunnen gevolgd worden op de website www.irceline.be. Op de vraag of:
Het onderwerp " luchtkwaliteit" leeft blijkbaar bij de milieuraad. Het is dan ook gewenst over dit item geregeld met de raad te communiceren.
Wanneer de volgende vergadering van de werkgroep Lucht doorgaat, dan zal de milieuraad eveneens uitgenodigd worden.
  • 10 juli 2006: gezien meetstation 42R841 aan Technopolis uit tabellen IRCEL en VMM verdween, waardoor de ozonmetingen niet langer gevolgd konden worden, werd op 05 juli 2006 hierover navraag gedaan. Via VMM vernamen we nu dat het meetstation sedert 4 juli voor een tijd buiten dienst moest worden genomen. Technopolis gaat uitbreiden en het meetstation moet naar een andere plaats binnen het domein verhuizen. Het zal vermoedelijk een aantal weken duren alvorens het meetstation opnieuw kan opgestart worden op de nieuwe locatie.
    Ondertussen blijft het meetstation 40ML01 aan de Hombeeksesteenweg wel operationeel waar naast BTEX, ook NO, NO2, zwarte rook, PM10- en PM2,5 fijn stof gemeten wordt echter geen ozon. Het wordt dus moeilijk juist te weten hoeveel ozonoverschrijdingen dit jaar Mechele-Zuid te beurt viel.
  • op 26 juni 2006 organiseerde de Afdeling Lucht, Hinder, Milieu en Gezondheid van de Vlaamse milieuadministratie een studiedag rond luchtverontreiniging door verkeer in steden en gemeenten - de problematiek van fijn stof (PM) en stikstofdioxide (NO2).Minister Peeters gaf het startschot.
  • ma 20/03/06 Het Nieuws: Jaargrens voor fijn stof is al bereikt.
    Vlaanderen heeft nu al de jaargrens van de vervuiling door fijn stof bereikt. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Normaal mag een regio per jaar 35 dagen tellen waarop de Europese norm wordt overschreden.
    Maar in Zwijndrecht zijn er nu al 36 dagen met een overschrijding van de norm. Ook de Gentse kanaalzone zal dat maximum één dezer dagen halen. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is de uitzonderlijke luchtverontreiniging te wijten aan lange droge periodes en aan aanhoudende oostenwind. Die brengt luchtverontreiniging uit onder meer het Duitse Ruhrgebied naar onze regio. Die vervuiling komt bovenop wat Vlaanderen als economisch actieve regio met een hoge bevolkingsdichtheid en een druk verkeersnet zelf uitstoot.
  • Jackpot of gezondheid: twee voorbeelden waarom Mechelen moet opletten voor nog dichtere bewoning en nog meer verkeer: op 29 januari 2006 scoorde Hombeeksesteenweg het hoogst in gans België met 105 µg/m3 en op 01 februari 2006 opnieuw met 140 µg/m3 voor PM2,5. LMZ vzw kiest voor gezondheid en toekomst van de nakomelingen, sommige beleidsmensen duidelijk voor het geld en het imago.

case-studie te Leuven: zie pagina 47

 

Synthese verslag vergadering werkgroep 'LUCHT' d.d. 14 december 2006

Synthese verslag vergadering werkgroep 'LUCHT' d.d. 30 november 2005

Synthese verslag vergadering werkgroep 'LUCHT' d.d. 20 oktober 2004

Synthese verslag vergadering werkgroep 'LUCHT' d.d. 10 maart 2004