Notulen Overleggroep 13 mei 2014

Lokatie: Kellogg’s

Aanwezig: dhr Luc Davids, Alex Eeckelaers, Frits Goossens, Gunther Schelfhout, Guy Verberckmoes, Eddy Schelkens, Rudi Serneels, Richard Noorlander, Bart Simons, Luciano Salvatore
Mevr Marina De Bie, Hilde Docx, Hilde Delmote, Lieve De Keyser, Martine Van Campenhout
Geexcuseerd: mevr Heather Stemple, Ann Devisschere, Barbara Pardon (Groendomein)

Agenda:
1) Kellogg’s
a. Vergunningsaanvragen
b. Incidenten
c. Meldingen Hinder
d. Nieuw administratief gebouw
e. Toelichting oprichting VZW Bedrijven Mechelen Zuid
2) P&G
a. Vergunningen
b. Meldingen hinder
c. Transport


1) Kellogg’s
Vergunningen
5 bouwvergunningen werden goedgekeurd (voornamelijk in functie van nieuwe gebouw).
2 milieuvergunningen werden goedgekeurd (vernieuwde stikstofproductie eenheid, extra compressor, extra koelinstallatie, nieuwe stookinstallatie admin gebouw)
In juni 2014 zullen we de aanvraag doen voor de totale hervergunning van de Pringles fabriek.
Vraag: Frits stelt de vraag of er ooit al vergunningen werden afgekeurd. In het verleden hebben we reeds meegemaakt dat met het indienen van een vergunning deze niet onmiddellijk wordt goedgekeurd, maar er wijzigingen moeten aangebracht worden, vooraleer goedkeuring gebeurt.
Incident met het schuim op de Zenne (vastgesteld op 10 maart) wordt uitvoerig besproken.
Vraag: Guy benadrukt het belang van tijdige en transparente communicatie. Beide bedrijven erkennen dit, en blijven toegewijd om zo snel mogelijk communicaties uit te sturen naar de Overleggroep. Ook vraagt Guy om in alle andere gevallen, wanneer hij een melding doet aan de bedrijven, om hier telkens vlug op te reageren.
Vraag: Eddy vraagt of het schuim zelf onderzocht wordt, en eventueel schadelijk is? Er werden in totaal 4 stalen van het schuim genomen en onderzocht in een labo. Concentraties zijn heel klein, en bijgevolg zeker niet schadelijk.
Vraag: is Kellogg de enige lozer op het punt? Ja, maar Aquafin loost ook (bij overloop) en is geconsulteerd geweest. Zij hebben bevestigd dat hun installatie OK was.
Op 6 mei is LNE op bezoek geweest en werden de acties besproken. VMM zal gecontacteerd worden, om de meetresultaten te bekijken en om samen de schuimvorming beter te begrijpen. Op die manier kunnen we dan de gepaste acties nemen. Er zal een opvolgvergadering met LNE en VMM voorzien worden. Het is een moeilijke materie, en eventueel zullen we ook VITO erbij betrekken. Overleggroep zal op de hoogte gehouden worden van de uitkomst.
Meldingen hinder.
De afgelopen maanden hebben we problemen gehad met het groene nummer van Pringles dat niet rechtstreeks doorverbonden werd naar de loge buiten de kantooruren. We zoeken hier naar een oplossing, om ervoor te zorgen dat alle oproepen wel degelijk (en op een professionele manier) beantwoord worden.
2 meldingen van lawaai
5 meldingen van geur (bakgeur): hiervoor hebben we een externe firma (Olfascan) laten toeren en zal er een update plaats vinden van het bestaande geurmodel. Eveneens zullen we voor de nieuwe installaties van de Special K Cracker Crisps productie de filters opvolgen om het vervangingspatroon nauwkeurig te kunnen bepalen.
Er waren eveneens verschillende meldingen van truckhinder. Deze worden telkens meegegeven aan de transportfirma’s met de duidelijke verwachting dat dit naar de chauffeurs gecommuniceerd wordt. De opmerking wordt gemaakt dat recentelijk er minder lange “wachtrijen” staan bij de truckingang aan de lichten. Echter blijft de situatie gevaarlijk, en Luc maakt de opmerking dat vooral voor de fietsers de truckingang gevaarlijk blijft.
Nieuw administratief gebouw: verhuis is gebeurd, en de parking wordt verder afgewerkt met de nodige groenvoorziening (jonge plantjes, dus moet nog ingroeien). De oprit op de Hombeeksesteenweg ter hoogte van de firma Decoform zal op termijn volledig dichtgemaakt worden. Vraag wordt gesteld of er dan opnieuw een extra parkeerplaats bijkomt. Dit zal idd het geval zijn. Buren vragen naar iniatiatieven voor alternatief vervoer: kellogg’s biedt interessante fietsvergoeding en carpoolen is sowieso heel voordelig. Hiervan wordt zeker gebruik gemaakt door vele werknemers. Ook P&G biedt sinds kort een hogere fietsvergoeding, en interessante voorwaarden voor openbaar vervoer.
Bedrijven Mechelen Zuid VZW
De oprichting van deze nieuwe VZW wordt kort toegelicht. VZW is er gekomen op vraag van de bedrijven in Mechelen Zuid, met ondersteuning van IGEMO en de Stad Mechelen. Belangrijkste doelstelling van de VZW is om de belangen van de bedrijven op het terrein te behartigen, de samenwerking met de stad Mechelen te bevorderen, en te werken aan goed imago en uitstraling van het bedrijventerrein. Zowel P&G als Kellogg’s zijn bestuurslid van de VZW. Lidmaatschap is uitsluitend voor ondernemingen in de industriezone (conform aan het model in Mechelen Noord).
2) P&G
Vergunningen
Milieuvergunning: reeds vorige keer besproken, nu goedgekeurd.
1 goedgekeurde bouwvergunning en 4 lopende (aangevraagd in februari 2014), voor de renovatie van het kantine gebouw, de afbraak van het receptie gebouw, de aanleg van de parking, en het afbreken van het labo gebouw.
Voorontwerp voor renovatie van K gebouw wordt getoond. De inrit van de parking vanop de Hombeeksesteenweg gebeurt zonder badge, zodoende dat er geen files kunnen gevormd worden op de openbare weg. Afrijden van de parking gebeurt wel met badge voor veiligheidsredenen.
Meldingen van hinder
1) Geur: carbonkoolfilters werden vervangen door kokosfilters (geinstalleerd in maart 2014). Sindsdien is er een duidelijk verschil merkbaar. Rudi merkt op dat er recentelijk toch nog waarneming was. P&G vraagt opnieuw om bij waarneming het groene nummer te gebruiken zodat onmiddellijk naar de oorzaak kan gezocht worden.
2) Geluid: in januari 2014 werd er een studie uitgevoerd door EVA. Filip Verbant heeft een aantal suggesties gemaakt, waarvan een deel is uitgevoerd of in uitvoering is, nl isolatie rond de machines, dak dicht gelegd op de 4de vloer, en er zal nog een geluidsmuur bijgezet worden aan de kant van de spoorweg. Luc merkt op dat er ’s ochtends en ’s avonds nog geluidslast is van de containers waarin afval wordt gegooid. Er zullen 3 nieuwe containers geplaatst worden op de ringroad aan de kant van de spoorweg, dus dit zou dankzij deze interventie ook moeten verbeteren.
3) Verkeer: zelfde oproep als bij Kellogg’s om zwaar verkeer dat fout rijdt te signaleren op het groene nummer of via mail (foto/nummerplaat) zodat we de leverancier onmiddellijk kunnen confronteren. Luc geeft in naam van de bewoners van de appartementsblokken appreciatie voor het plaatsen van de spiegel.
Dryport Muizen:
Deze is nu gesloten en alles wordt rechtstreeks via de weg met trucks naar Zeebrugge gevoerd. Vandaar gaat het per zeecontainers naar het land van bestemming.
Vraag wordt gesteld of P&G alsnog overweegt om de oude spoorweg die tot in de fabriek liep te hergebruiken. Antwoord is dat dit niet overwogen wordt, en niet haalbaar is.

Rondvraag:
Guy vraagt om de elementen van het convenant van 2000 expliciet na te leven. Er is heel hard gewerkt in het verleden om dit allemaal te bereiken en de bedrijven moeten ervoor zorgen dat de relatie goed blijft en de communicatie open.
Rudi vraagt of we in de toekomst de slides van de presentatie op voorhand kunnen rondsturen. Kellogg’s en P&G verkiezen allebei om de slides tijdens de vergadering zelf te tonen zodat er voldoende duiding en vraag en antwoord kan plaats vinden.
Guy vraagt om in de toekomst eveneeens een agenda mee te sturen met de uitnodiging.

De volgende vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 18 november 2014, om 19.00u in de kantoren van P&G.


Martine Van Campenhout