Bezwaarschrift Site Huyghebaert 23 januari 2018

 

Aan het College van burgemeester en schepenen van de Stad Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Kopie per mail aan bouwdienst@Mechelen.be


Voorwerp van de aanvraag:
Openbaarmaking vergunningsaanvraag verbouwen en optimaliseren van bedrijfsgebouw

Dossiernummer: 2017-0863
Aanvrager: NV Bremhove Real Estate met zetel te 8750 Zwevezele (Emmanuel Debucquoy)
Locatie: Molenweidestraat 2/6 2800 te Mechelen
Kadastrale gegevens:
Mechelen, 3de afdeling, sectieE,nrs. 144B,152m,152n,152p,152R,152s,152t,152v,152x

Bezwaarschrift namens Leefmilieugroep Mechelen_Zuid vzw.

Algemeen:

  1. Op datum van 07 januari 2018 werd Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw door buurt op de hoogte gesteld van een project die in de wijk weer vragen doet rijzen.
   Ons werd gevraagd of we meer informatie konden verschaffen en ook of we hen verder konden begeleiden in dit dossier.
  2. Zelf werden onze Leefmilieugroep hierover door het beleid van de stad Mechelen niet geïnformeerd.
  3. Na wat opzoekingwerk wat volgt:
   a. De aanvraag betreft het verbouwen en optimaliseren van een bedrijfsgebouw:
   b. Het gebouw heeft een bebouwbare oppervlakte van 40.570 m² en een totale vloeroppervlakte van 38.890 m².
   c. Er zou plaats zou zijn voor ongeveer vijf semi-logistieke bedrijven, een vijftigtal starters en voor buurtgerichte activiteiten als een horecazaak, een fitnesszaak, een supermarkt. een kinderopvang of een superette. Meer concreet wenst de aanvrager verschillende functies binnen het bedrijfsverzamelgebouw te verweven. Naast 29.240 m² opslagruimte en 2.450 m² kantoorruimte beoogt de aanvrager binnen het bestaande gebouw de inrichting van een padel- en trampolineclub. Met een totale vloeroppervlakte van 4.275 m². De aanvraag voorziet dus in een functiewijziging van 4.275 m² opslagruimte naar 4.275 m² binnenrecreatie.
   d. Over maximum een jaar moeten de bedrijfsruimten zijn aangepast. Hiertoe zouden, volgens de plannen de aangebouwde koelruimten aan de Kruisbaan afgebroken worden, waardoor er ruimte komt voor poorten, kades en visuele- en geluidsbuffer.
   e. De aanpassingen kant Europalaan zijn beperkter en hebben vooral tot doel kleinere bedrijven huisvesting te bieden. Volgens eigenaar is er de ambitie om vooral semi-logistieke bedrijven aan te trekken geschikt voor (stads)distributie, waar grote vrachtwagens pakketten leveren die vervolgens worden verdeeld met kleinere bestelwagens. Er is plaats voor vijf à zes bedrijven.
   f. Momenteel is 6.500m² al in gebruik genomen door pakketbezorgingsdienst DPD.
   g. In een tweede fase zou er in het kantoorgedeelte aan de Molenweide een businesspark komen dat Bremhove Real Estate zelf zal uitbaten, met een centraal onthaal en een dienstenpakket. Er is ruimte voor vijftig à zestig kleine starters.
   h. Ten behoeve van voormelde functies worden 258 parkeerplaatsen voor personenwagens, 24 laad- en loskades en 9 parkeerplaatsen voor vrachtwagens en een fietsenstalling voor 269 fietsen voorzien.
   i. De ontsluiting van de site wordt in hoofdzaak (hoofdingang en –uitgang) langs de Kruisbaan voorzien richting Egide Walsschaertsstraat. Vrachtwagens kunnen de site enkel via de hoofdingang bereiken en verlaten. Personenwagens kunnen zowel via de Kruisbaan als De Molenweide.
  4. Bij het verzoek uit de buurt hing op de voormalige Huyghebaertsite wat resten van een berichtgeving betreffende een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning voor aanpassingen aan de site Huyghebaert. Een filmpje op YouTube (zie punt 12) over de plannen verwijst naar aanpassingen die zouden gebeuren.
  5. Dit lijkt voor de buurtbewoners onbetwistbaar aanleiding te zullen geven tot grote overlast door geluidshinder, luchtvervuiling en mobiliteitsproblemen in de omliggende woonwijk en eveneens problemen voor verkeersveiligheid voor de er recht tegenover liggende school op de Kruisbaan. De indruk wordt gewekt dat bij de huidige stedenbouwkundige aanvraag hiermee veel te weinig rekening wordt gehouden [geen geluidsbuffer, geen engagement voor stil verkeer, voorziene laad- en losuren over een zeer groot gedeelte van de dag (6 - 22u)].
  6. Verder verdwijnen de enige parkeerplaatsen kant Molenweide en worden langs de kant van de Kruisbaan weinig inspanningen gedaan qua esthetische verweving van de logistieke activiteiten in de omgeving (inrichting bufferzone met degelijke groenstrook).
  7. Buurtbewoners blijken, bij een snelle rondvraag, niet op de hoogte te zijn van de plannen en vooruitzichten.
   Er wordt aangedrongen op een infovergadering met buurt, de stad Mechelen en Bremhove Real Estate om alsnog toch inspraak/nodige aanpassingen aan de huidige aanvraag te kunnen verwerven?
  8. Onze aandacht werd door de buurt gevestigd op het feit dat er op de ganse site slechts 1 bord met gele flarden hing en met moeite nog net het dossiernummer gelezen kon worden, maar niet eens dat het om een openbaar onderzoek ging. Pas na via diverse kanalen gemeld te zijn heeft de eigenaar dit in orde gebracht.
  9. Normaal moet volgens de regels een leesbare melding gebeuren aan alle hoeken van de aanpalende straten of de wetgeving en decreten zouden veranderd moeten zijn.
  10. Omdat SAMEN werken aan een positief beleefbare stad zo belangrijk is, is enerzijds een infovergadering het minste wat de Stad kon organiseren bij dergelijke ingreep en anderzijds de invloed van het industriepark op het woongebied reeds enorm groot is en nog steeds verder uitbreidt en last but not least het destijds in een WijkOntwikkelingPlan (WOP)en het Ruimtelijk OntwikkelingPlan in een schuif geklasseerd werd en na akkoord van de diverse partijen nooit uitgevoerd werd en via een RUP in een wettelijk kader gegoten werd, lijkt dit wel meer dan de nodige aandacht te verdienen en het hoog tijd is om een degelijk MOBER op te stellen want.
  11. Gezien er zijn nog van die grootse plannen met uit- en inbreidingen openbaar gemaakt werden, die het woongebied en ook de reeds bestaande bedrijven zullen zwaar belasten, moet dit zeker voldoende aandacht krijgen.
  12. Bronnen:
   https://www.youtube.com/watch?v=d5FqKgWzuB4
   https://www.youtube.com/channel/UC-MX37v4y0P6KhlPoeQaZHw
   https://www.hln.be/regio/mechelen/50-starters-thuis-bij-huyghebaert~a6e77450/


Opmerkingen en vragen:

  1. Gelet in de bestaande toestand 41.340 m² vloeroppervlakte ingericht als opslagruimte en 2.450 m² als kantoorruimte de dus voorziene bebouwbare oppervlakte van 38.890 m² reeds overschrijdt;
  2. gelet er opnieuw een hoogdringendheid van openbaar onderzoek van het dossier blijkt te bestaan tijdens de Kerst- en Nieuwjaarvakantie 2017-2018 wat toch opvallend is bij dergelijke grootse plannen;
  3. gelet deze aanvraag nog snel voor 01 januari 2018 ingediend wordt zal moet er dus geen omgevingsvergunning afgeleverd te worden en de vraag zich stelt of dit bewust zo verloopt;
  4. gelet bij de openbaarmaking de regels niet gevolgd werden en de buurt in het ongewisse bleef en iemand per toeval een onleesbaar document zag hangen, wat achteraf (10 of 11 januari 2018) door ons toedoen in orde gebracht werd en dus feitelijk pas vanaf die datum het onderzoek effectief als openbaarmaking kon starten;
  5. gelet het onderzoek uiteindelijk volgens de regels maar kon starten op 10 januari, toen de eigenaar zich in orde stelde, er dan toch een omgevingsvergunning zou moeten aangevraagd worden met dus andere regels;
  6. gelet bij de aanvraag de MOBER gebaseerd is op mobiliteitsgegevens genomen van gelijkaardige site op andere locatie en aldus 25 vrachtwagenbewegingen per werkdag per ha gerekend werd wat dus bij hier 6 ha een 150 vrachtwagenbewegingen per dag berekend werd;
  7. gelet op basis van cijfers ‘FOD Mobiliteit en Vervoer’ ca 10% van deze tijdens de spitsuren verwacht worden en dus 15 per drukste spitsuur en waarbij een vrachtwagen wordt aanzien als 2 pae zou dit dus 30 ingaande en 30 uitgaande per drukste spitsuur genereren, waarbij de vraag zich stelt of de routes en ook het rondpunt dit wel aankunnen;
  8. gelet de problematiek van parkeren en stationeren van vervoerwagens van de lokale bedrijfjes meer dan gekend is en ODTH nu reeds haar terrein openstelt voor allerhande firma’s omdat deze geen voldoende plaatsen regelde voor haar voertuigen en bezoekers;
  9. gelet het ontbreken van een nog te verwezenlijken groenplan;
  10. gelet ook vzw Bedrijven Mechelen Zuid blijkbaar niet op de hoogte was en ook deze organisatie zich meer en meer bewust wordt van de mobiliteitproblemen en de hinder in de wijk en daartoe een Ronde Tafel organiseerde waarop de stad Mechelen zich afwezig meldde;
  11. gelet de metingen uitgevoerd in 2010 niet overeenstemmen met de huidige realiteit;
  12. gezien recente georganiseerde trajectcontroles en opgestelde camera’s blijkbaar nog steeds geen duidelijkheid bieden en mastodonten de buurt blijven doorkruisen en hierover geen info openbaar gemaakt wordt (zijn de gegevens enkel voor de politie bestemd en moet dit geheim blijven voor de bewoners en lokale bedrijven zelf die er het slachtoffer van zijn?);
  13. gelet de vele klachten destijds wegens het parkeren van de werknemers en bezoekers van de firma Huyghebaert destijds in de aanpalende woonstraten;
  14. gelet er al die jaren geen degelijke MOBER opgesteld werd voor de wijk en vooral voor het overvolle industriegebied getuige de voertuigen die verplicht parkeren in de bermen en bufferzones voor zover die ook al zouden bestaan;
  15. gelet het nog geldig Gewestplan en het BPA Quater om de inbreiding aan de Europalaan te regelen naar woongebied;
  16. gelet het destijds opgestelde ROP en WOP om de historische misgroei aan te pakken en waar mogelijk nog wat groene en bufferzones in te richten;
  17. gelet het georganiseerde referendum genegeerd wordt en de verkaveling van het buffergebied al die jaren verder in stukjes en brokjes (gesaucisseerd) toch wel onwettig geschiedt (met of zonder mouwtjes aanpassingen) en met betreffende decreten en wetten geen rekening gehouden werd;
  18. gelet er dus ook niet echt een positieve leefbare visie openbaar gemaakt wordt voor de woonwijk nu ook deze zone, omsloten door vier woonstraten, verder nog meer overlast en weinig gezonde toekomst biedt;
  19. gelet de nog hangende en betwiste uit- en inbreidingen in de wijk;
  20. gelet de veelvuldige lange files en de hiermee gepaard gaande luchtvervuiling;
  21. gelet de impact van deze plannen was het wenselijk geweest een infovergadering te organiseren voor de wijk maar dit opnieuw blijkbaar niet zinnig was en dergelijke werkwijze terug terechte wrevel en vele vragen opwekt

wordt gevraagd deze aanvraag onder deze vorm te verwerpen en pas na een degelijke info- en aanhoorvergadering met eventuele planwijziging terug openbaar te maken. Ook dringen wij aan dit best te laten gebeuren in samenspraak met de stedelijke milieuraad, vzw Bedrijven Mechelen ZUID, MeetMeeMechelen (GroundTruth2.0) en Mechelen Klimaatstad die bewust zijn van het probleem en veel energie steken om Mechelen als pilootstad voor een beter leefmilieu te kunnen laten promoten.

Samen met de buurt dringen we dan ook aan om DRINGEND een beter, veiliger en tijdsgericht kader voor de ganse wijk op te stellen. Wij verwijzen hierbij dus o.a. naar het Ruimtelijk- en Wijkontwikkelingsplan (maart 2000) waar vele jaren aan gewerkt werd maar ergens verzeild geraakt is in een schuif en dit niettegenstaande alle partijen hierover uiteindelijk tot een akkoord gekomen waren die nooit uitgevoerd werd maar integendeel zorgt voor verder historische miskleunen.

Graag trekken we ook de aandacht dat er vragen en reacties rijzen uit de buurt Zemstbaan gezien de berichtgevingen over de geplande inplanting van het grootste Plopsaaquazwembad naast Technopolis die onbetwistbaar zullen zorgen voor nog meer luchtvervuiling en lawaaihinder voor de buurt en dus de wijk.

 

Namens de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw
Met bijzondere hoogachting,

 


Verberckmoes Guy, Serneels Rudiger, Proesmans Michel (Voorzitte, Ondervoorzitter, Secretaris )