LMZ vzw Site Huyghebaert situatie op 27 juli 2018">

Actiecomité vraagt opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gezien ze zich bedrogen voelen/weten aangaande vergunning Molenweide Huyghebaert!

En dit is nu net iets waarvoor destijds het voorbereidend werk voor een degelijke RUP de wijk enkele jaren bezig gehouden heeft!

Degelijk 'bezig gehouden heeft', want is na algemene goedkeuring van de diverse partijen veeeeeele jaren geleden in de schuif van Burgemeester Bartolomeus Somers beland en er niet meer uitgekomen en werd een effectief opstellen van een RUP in de doofpot gestoken. Er worden verder nog steeds maar mouwtjes aangepast en zo komt er nooit een wettelijk kader ... niet voor de industrie en KMO's en niet voor de bedrogen burgers!

 

Volgend schrijven werd aan ons gericht

Ter info: ons actie comité richtte een brief aan het Schepencollege i.v.m. Huyghebaert. Na enige toelichting over de ruimtelijke ordening en historiek, wordt daarin concreet om opmaak van een RUP gevraagd. Zie bijlage voor de mail, de brief & ondertekende versie; en onderaan de tekst van ons Hoplr-bericht.

Sinds 6 dagen staat op Zimmo een nieuwe advertentie voor Huyghebaert. Het vermeldt details over de te huur staande ruimtes, dewelke nog steeds een ganse rij loskades inhoudt. Tot zover opnieuw de mooie beloftes… https://www.zimmo.be/nl/mechelen-2800/te-huur/bedrijfsvastgoed/HZCNL/

klik “voor meer info” om gegevens te vernemen van magazijnen 1 tot 4 (compartimenten)

Na Axalta zou men toch de les moet hebben geleerd dat de aan de eisen van investeerders enige waarde mag gehecht worden, maar niet zozeer aan hun woord…

Maar:

- Wil men nu werkelijk die logistieke site alsnog forceren voor de verkiezingen, nadat BS in 1998 de gevolgen vd industrialisering van onze wijk tegen de coalitie van Bervoets gebruikte – maar nadien de wijk en haar vertegenwoordiging liet vallen?

- Of is het van in het begin de bedoeling geweest om weerstand op te wekken tegen logistiek om Plopsaqua nadien voor te stellen als enig alternatief?

- Want zoals het recent stukje speelbos recent leerde: het is ook nog een optie om de publieke ruimte via een RUP anders te gaan indelen. Als renovatie van het Geerdegemvaart na een degelijk onderzoek écht te duur blijkt, kan Huyghebaert daar ook voor gebruikt worden. Een stedelijk zwembad ligt best dicht tegen het centrum; een commercieel (Plopsa light dus) beter tegen de rand.

- Of dus kennisindustrie.

We kijken uit naar de reacties.

Mechelen-Zuid, 27 juli 2018
t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
stadsbestuur@mechelen.be


Beste Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Vier maand geleden uitten we onze bezorgdheid over het logistieke project voor de Huyghebaert-site in Mechelen-Zuid. We vreesden een forse impact op de leefbaarheid in onze wijk, vooral aangaande mobiliteit en overlast voor mens en milieu. Via een petitie vroegen we u om de beslissing tot het verlenen van een vergunning aan de firma Bremhove uit te stellen. We vroegen ook om de impact van het project grondig te onderzoeken, en meer inspraak van de wijk mogelijk te maken.
Kennelijk deelde het Schepencollege alvast enkele bezorgdheden, want de alsnog verleende vergunning sloot de buitenaanleg met loskades voorlopig uit, en zette de deur open voor meer recreatie. We waren echter teleurgesteld dat net onze bezorgdheden over mobiliteit en luchtkwaliteit niet weerhouden werden, en dat de buitenaanleg louter om formele redenen werd uitgesloten. Nochtans kent de gebrekkige afstemming van industrie en woongebied in onze wijk, en de daaraan verbonden verkeersdruk, een lange geschiedenis. De kwestie rond gezondheidsklachten verbonden aan toenemende industrialisering van de wijk, werd eind jaren ‘90 al fel bediscussieerd in de gemeenteraad – en ver daarbuiten. In 2005 werden vervolgens de gronden tussen de Europalaan en de spoorlijn verkaveld. Sindsdien is de site Huyghebaert ingesloten in woongebied, wat haar minder dan ooit geschikt maakt voor nijverheid of logistiek. Haar ruimtelijke ordening vergt harmonie met de residentiële omgeving annex scholen en jeugdbewegingen, en consistentie naar toekomstige inrichting. Het gemeentebestuur maakte jammer genoeg nog geen grondige stedenbouwkundige analyse van de actuele toestand, bv na het faillissement van Huyghebaert in 2014. In de plaats stelden we vast dat een investeerder de site vorig jaar opkocht en er een groot logistiek centrum voorzag, dat de draagkracht van de wijk zwaar zou overtreffen. De wijk, en feitelijk ook de gemeente, werd daarmee fel onder druk gezet. Recent werd enige recreatie voorzien op de site, en mogelijks zou er nog bijkomen. Maar het logistiek project blijft het hoofddoel, zij het met lichte aanpassingen. En dan belanden we vroeg of laat allicht weer in dezelfde discussie...
We denken dat het gemeentebestuur zich best toelegt op de stedenbouwkundige inrichting van de wijk, en de site Huyghebaert daarin opneemt. Een gemeentelijk RUP, voorafgegaan door degelijk onderzoek en bewonersconsultaties, kan de wijk treffelijk op de kaart zetten, en middels bufferzones, inrichtings- en bestemmingsplannen de harmonie tussen woongebied en andere activiteiten garanderen. Nieuwe bedrijfsmatige vergunningen worden best pas verleend nàdat dergelijk RUP van kracht is. Voor projecten zoals op de gronden van Technopolis, werd de grondbestemming vele jaren vooraf ook gewijzigd. Is het niet billijk om die aanpak te overwegen voor onze buurt? Intussen kan de investeerder van Huyghebaert zich bezinnen over een lucratieve invulling van de site. Wil men de industriegrond benutten, dan is kennisindustrie een meer inpasbare bedrijfsactiviteit. Is men echter bereid om zakelijke belangen af te stemmen op residentiële en gemeentelijke, dan kan overwogen worden om de site anders te gaan indelen – inclusief wijziging van grondbestemming. We vernemen in de pers immers dat overwogen wordt om gemeenschapsgronden in Mechelen-Zuid te verkopen aan privé-investeerders. De gemeente dient ons inziens waakzaamheid in acht te houden over een billijk evenwicht van gronden voor privé-projecten versus gronden voor gemeenschapsvoorzieningen.
We appreciëren de blijk van goede wil vanwege mobiliteitsverantwoordelijken om in juni mee een bewonersvergadering te organiseren en alvast maatregelen te onderzoeken. De Huyghebaert-site heeft op de verkeersdruk echter dermate impact, dat transparantie daarover zich opdringt.
Neemt de gemeente het initiatief voor een betere inrichting van onze wijk? We rekenen alvast op inspraak. We zullen deze brief delen met buurtbewoners, en hopen op uw spoedige reactie.


Hoogachtend,


Actiecomité De Watertoren

Terry Schallenbergh
Jenny Spiesschaert
Wendy Adriaensen
Najet El Yahyaoui
Kim Gysemans