18 augustus 2013

Sensibiliseringsactie aan Plaisancebrug"Brug open ... Motor af" ...

veel beloftes van het beleid maar daden ... noppens!

In Gent doet men het sinds 17 augustus 2013 anders. Daar hangt men de witte lakens buiten!

Mededeling :De cijfers voor 2009 werden in de loop van 2010 aangepast door het gebruik van nieuwe kalibratiefactoren. Dan hadden we nog aan de Technologielaan 35 overschrijdingen en het meetstation aan de Hombeeksesteenweg telde meer overschrijdingen. In 2010 waren dit er voor de Technologielaan nog 17 overschrijdingen en op 17 augustus 2013 bedroeg het 18 overschrijdingen. Kwestie Europa ginstig te stemmen zeker en geen boetes te betalen!

Mensen met ademhalingsproblemen hoeven geen meetstation en als men naar hun problemen kijkt ligt het aantal overschrijdingen veel hoger!

Meer over de meest recente informatie over de kalibratiefactoren vindt u hier

RTV reportage op 21 april

Radio 2 berichtgeving op 21 april om 12:30: Nog in Mechelen is vanmorgen is een pamflettenactie gevoerd aan de Plaisancebrug, tegen te veel fijn stof in de lucht. Een plaatselijke leefmilieugroep wil dat automobilisten hun motor afzetten aan een openstaande brug. Dat wordt ook gevraagd met een bord maar veel automobilisten houden zich daar niet aan, zegt de actiegroep. Deze autobestuurder heeft alle begrip voor de actie.
De actiegroep wil dat Mechelen de luchtkwaliteit in de stad ook beter opvolgt.

"Ademloos" :blijken van sympathie.

 
Dit bord (te druk omkaderd?) staat er inmiddels een 18-tal jaren en nog blijkt dit een overdreven inspanning om op te volgen!

Dit wil zeggen bij iedere doorgang via het kanaal minimum 8 minuten (plaatselijk spreekt men van 13 minuten) de motoren de omgeving nutteloos vervuilen met fijn stof!

Meetstation Hombeeksesteenweg op 21 april 2011 reeds 26 overschrijdingen daggemiddelde PM10 concentratie hoger dan 50 µg/m3 en Technopolis 20 overschrijdingen

vanaf 1/1/2005 mag dit niet meer dan 35 keer (dagen) per jaar overschreden worden

Opmerkelijk ... de overschrijdingen zijn sinds de openbaarmaking noch in meetstation op de Hombeeksesteenweg (26) noch in meetstation Technopolis (20 overschrijdingen) toegenomen

 

Reeds drie jaren hebben we tevergeefs aangedrongen bij het stadsbestuur opdat de werkgroep "LUCHT" zou bijeen komen! Reactie bleef uit terwijl Europa België voor het hof van Justitie daagt wegens teveel fijn stof .

BBC News: Science & Environment (9 April 2011)

 

Actie heeft doel, zeker niet gemist ... nu wat uitleg vragen over bepaalde reacties en eventuele bloftes opvolgen!!

 

Volgende oproep werd op 19 april 2011 rondgestuurd:

Op donderdag aanstaande 21 april om 10.00 uur vindt een sensibiliseringsactie plaats tot bijdrage minder luchtvervuiling. "Bij gesloten brug motor afzetten a.u.b. … kleine moeite toch?".

Wij komen bijeen aan Frituur Plaissance.

Vele jaren hebben we, tengevolge van de stijgende klachten uit de buurt omtrent ademhalingsproblemen en allergieën, gesensibiliseerd rond de gevolgen van de luchtvervuiling te Mechelen.

Onze vele oproepen naar diverse instanties en openbaarmaking met de steun van de Pers had als resultaat dat over het grondgebied door deskundigen van VITO en VMM diverse metingen uitgevoerd werden Knelpunten werden in kaart gebracht. De werkgroep "LUCHT" werd op ons aandringen opgericht. De medewerking van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne werd verkregen. Een etische commissie met gerenomeerde professoren waaronder Prof pneumoloog Ben De Nemery (die ook heden ten dage hun bezorgdheid via de media uitdrukken) werd samengesteld.

Aan de knelpunten werd aandacht besteed. Er werd nagetrokken hoe via saneringen en betere verkeersopvolgingen voor minder vervuiling zou kunnen gezorgd worden. Twee permanente meetstations (localisatie Technopolis en Hombeeksesteenweg) bepalen de hoeveelheid stof welke in onze buurt hangt. Jaarlijks werd een rapport opgesteld en met deskundigen (op ook medisch gebied), bevoegden van de stad Mechelen, afgevaardigden van de lokale multinationals en onszelf besproken.

Ook dit jaar zullen we de toegelaten norm overschrijden. Nu reeds zijn er 24 overschrijdingen vastgesteld van de door Europa toegelaten 35 op jaarbasis.

Niettegenstaand veelvuldig aandringen om, desnoods met een beperkte groep, verder op te volgen en voorstellen te formuleren stellen we vast dat het huidig beleid dit niet langer als te bespreken item beschouwt. Op onze regelmatige oproepen om bijeen te komen, op onze oproepen om via het CAR-programma (Calculation of Air Pollution) de vervuiling na te trekken bij mobiliteitsplannen, inbreidingen en uitbreidingen wordt niet eens de moeite genomen de oproepen te beantwoorden ... laat staan de beslissing de werkgroep "LUCHT" niet meer bijeen te roepen, te motiveren.

Wij moeten concluderen dat huidig burgemeester Bart Somers zijn interventie als gemeenteraadslid van 13 februari 1998 blijkt vergeten te zijn!

In detail uitleg verschaffen zou ons te ver leiden. Desgewenst kan men meer lezen op onze website waar veel pagina's aan de problemen en ervaringen gewijd worden. Meer o.a. op

http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/gezondheidsonderzoek.htm
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/sensibiliseren%20Historiek.htm
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/sensibiliseren.htm
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/Index%20en%20voorwoord.htm


Het Europees Hof van Justitie stelde op 25 juli 2008 (Document - Arrest EU-hof in zaak- Janecek) dat burgers in de Europese Unie de bevoegde autoriteiten kunnen dwingen in hun buurt maatregelen te treffen tegen ernstige luchtvervuiling.

Met onze huidige actie "Bij gesloten brug motor afzetten a.u.b." pogen we enerzijds rond de bedoeling van deze borden te sensibiliseren uit eerbied voor de voetgangers en fietsers die gedurende geruime tijd de uitlaatgassen moeten ondergaan en anderzijds in gesprek te kunnen treden met de bevoegde overheid via de werkgroep "LUCHT"

Moeten we niet eerst voor eigen deurtje vegen alvorens de buurlanden als veroorzaker van HET leed te beschuldigen?

Mechelen wil als Klimaatstad door het leven gaan. Wij hopen dan ook dat ook lokaal gewerkt wordt om de gezondheid en het klimaat te dienen en onze actie positief gevolg krijgt.

Bedankt voor het begrip en de eventuele steun.

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter

De Media bericht!!

 

20 april 2011

 

Overgenomen reacties:

Naast de aankondiging door de Pers kwam ook reeds reactie van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) - Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. Gezien deze info ook anderen kan interesseren geven we ze graag door. Duidelijker kan het niet.

Geachte,

Graag zou ik, naar aanleiding van het artikel dat vandaag verscheen in de gazet van Antwerpen, enkele zaken rechtzetten en verduidelijken rond het gebruik van het programma CAR Vlaanderen.

In tegenstelling tot wat in het artikel vermeld wordt, hoeft het programma CAR Vlaanderen niet door het stadsbestuur worden aangekocht. Het programma kan door elke bezoeker van onze website worden gedownload op volgende webpagina:http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/gebiedsgerichte-aanpak/lokale-luchtkwaliteit/knelpuntanalyse-1. Verder moeten ook geen fijn stof meetpunten worden geïnstalleerd om gebruik te kunnen maken van het programma. Het programma berekent namelijk de NO2- en fijn stofconcentraties aan de hand van enkele inputgegevens over de verkeersintensiteiten en – samenstelling en over de ruimtelijke configuratie van de weg.

Het gebruik van CAR Vlaanderen komt bovendien in aanmerking voor subsidiëring via de samenwerkingsovereenkomst Milieu.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de bijhorende handleiding en praktische leidraad die u op dezelfde webpagina terugvindt. U kunt ook steeds terecht bij mijn collega annemie.wynands@lne.vlaanderen.be voor vragen over het model en over de subsidiemogelijkheden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu.

 

Wat vernemen we nog over de actie via de Media?

RTV heeft op het nieuws van 21 april 2011 vooral aandacht besteed aan het stilleggen van de motoren en de overschrijdingen.

De mededeling via Het Nieuwsblad door bevoegd schepen Marina Be Bie verrast ons. Anderzijds is er terug hoop na de vele jaren aandringen! Het is ook duidelijk dat tijd en geld steken in gezondheid momenteel toch niet de voorrang geniet van het huidig beleid. Men gaat ook verder regelrecht in tegen de specialisten van Lne Vlaanderen ... misschien moet men er maar de subsidiekraan toetsen aan dergelijke berichtgeving. Wat betreft "De werkgroep Lucht komt één keer per jaar samen, namelijk als het rapport van de Vlaamse milieumaatschappij er is" Dan kunnen we discussiëren op basis van concrete resultaten. Dit is een grove leugen of slecht geïnformeerd(?).

n.v.d.r.: "..., afwijkingen zijn hier mogelijk" = nog meer overschrijdingen?