update 30 september 2014

Rivierenland België

30 september 2014: om 10:14 uur werd volgende info door Hoofd interne preventiedienst / EHS leader WMB Pringles aan de overleggroep P&G/Kellog gestuurd: "Op donderdag 11 september werd er door buurtbewoners een vervuiling vastgesteld op de Zenne. Wij werden hiervan op de hoogte gesteld op maandag 15 september door de milieu inspectie. Wij zijn onmiddellijk na deze melding een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak. Hieruit bleek dat donderdag 11 september, in de late namiddag, een verzamelput voor afvalwater overgelopen is in onze waterzuiveringsinstallatie. Dit gebeurde na de uitvoering van de periodieke controle en calibratie van de meetapparatuur in de waterzuivering, waarbij een meetsonde niet was teruggeplaatst. Bij een controle van de installatie na het incident door onze medewerkers, waren zij ervan overtuigd dat de vervuiling intern was gebleven. Vermoedelijk is tijdens het incident toch vervuild water via het effluent of regenwatersysteem richting Zenne gegaan, wat geleid heeft tot de film op het afvalwater. De overheden werden hiervan op maandag 15 september op de hoogte gebracht. (opm.: zie mededeling hieronder 11 september).
Hierbij onze excuses voor het niet communiceren naar de leden van de overleggroep.
Indien men nog dergelijke feiten vaststelt, kan U ons steeds contacteren op het groene nummer (0800/17 237). Hierdoor kan er sneller gereageerd worden op elke vorm van hinder.

26 september 2014: om 16:17 werd volgende info aan de overleggroep gestuurd: " Om 10.00 uur werd vastgesteld dat zich schuimvorming heeft voorgedaan in ons waterzuiveringsstation. Lozing naar de Zenne werd onmiddellijk gestopt. Kellogg’s en P&G onderzochten intern onmiddellijk de mogelijke oorzaken onderzocht. Constatatie was dat binnen P&G een uitzonderlijke taak, het afkuisen van de buiten- en bovenkant van een waspoeder-pasta bevattende cubitainer, uitgevoerd. Bij deze taak is een deel van de pasta in het putwater terecht gekomen. De concentratie van de pasta was dermate laag dat de grenzen waarop het detectiesysteem binnen het waterlozingsnetwerk functioneert niet bereikt werden. Aldus werd geen systeemreactie geactiveerd en is het water doorgevloeid naar de Zenne. De pasta heeft een schuimende werking zelfs bij zeer lage concentratie. Onmiddellijke actie was de lozing vanuit de P&G put naar het waterlozingsnetwerk stilleggen. De put zal uit geleegdworden door een gespecialiseerde firma om verdere schuimvorming te voorkomen. Op zich is er door deze lozing geen gevaar voor het milieu wegens de lage concentratie van de pasta. Uit het onderzoek naar de directe oorzaak van deze spil bleek dat de informatie-procedure die moet worden toegepast bij het uitvoeren van uitzonderlijke taken niet werd gevolgd en aldus niet de nodige voorzorgen genomen bij het kuisen van deze pasta-spill. Op basis hiervan is de procedure hertraind aan alle betrokken werknemers binnen P&G. Er werd een communicatie opgesteld waarbij de informatieprocedure bij dergelijke werken opnieuw is uitgelegd. Gebaseerd op voorgaande informatie zal Kellogg’s de lozing naar de Zenne terug starten, vanzelfsprekend met de nodige controle. Zoals voorheen zou een klein residu van schuim de Zenne kunnen bereiken. Dit is helaas niet te vermijden, we hebben niet de mogelijkheid om de riolering tussen onze fabriek en het lozingspunt te reinigen. Wij hopen u bij deze voldoende geinformeerd te hebben."

11 september 2014: vrijdag werd omstreeks 18 uur op de Zenne over een zeer grote afstand een beige/bruine substantie vastgesteld. De smurrie kwam gedurende lange tijd uit de sluis ter hoogte van de Zennebrug te Hombeek. Er was vermoeden dat er een probleem was bij het pompstation van Aquafin. De bevoegde instanties werden op de hoogte gesteld. Op maandagmorgen werd door Lne Vlaanderen Afdeling milieu - inspectie gemeld dat het probleem en de oorzaak zou nagetrokken worden. Dit werd ook door de stedelijke milieudienst bevestigd. Contact zou opgenomen worden met Aquafin en ook met de bedrijven en de situatie zou opgevolgd worden. Op woensdag 17 september kregen we melding dat de vervuiling nog vastgesteld werd. Op 18 september werden we door de stedelijke Milieudienst op de hoogte gesteld dat uit een eerste onderzoek gebleken is dat er vorige week donderdag in de late namiddag een verzamelput voor afvalwater is overgelopen aan de waterzuivering van Kellog/P&G waardoor er vermoedelijk vervuild afvalwater via het effluent of regenwatersysteem richting Zenne is gegaan. De oorzaak van het overlopen was een incident aan de waterzuivering. Binnen de bedrijven zal er een uitgebreide analyse van het incident gebeuren om herhaling te vermijden. Dit wordt verder opgevolgd door de bevoegde diensten.

25 augustus 2010: melding opwaaien schuim op de Zenne ter hoogte van Zennebrug te Hombeek: meer

De werken Aquafin Fase Egide Walschaertsstraat (tussen A. Spinoystraat en Geerdegem Schonenberg) zouden beëindigd zijn eind december 2008

"In de Egide Walschaertsstraat wordt een collector aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt met de Antoon Spinoystraat wordt momenteel reeds een ontvangstput gemaakt. De aanleg van de collector volgt in de loop van de volgende weken. De werken duren tot eind december 2008. Zo de weersomstandigheden het toelaten wordt onmiddellijk na de rioleringswerken de rijweg geasfalteerd.
Voorziene omleiding: Momenteel is de Egide Walschaertsstraat vanaf het kruispunt met de A. Spinoystraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook vanuit de andere richting (ter hoogte van Geerdegem Schonenberg = aan de brug onder de E19) is de E. Walschaertsstraat afgesloten. Het verkeer komende van de Mechelseweg, richting oprit van de autostrade E19, wordt afgeleid via de Antoon Spinoystraat en een deel van de Kruisbaan, waar men rechts (komende van uit
de A. Spinoystraat) terug via de E. Walschaertsstraat de rotonde aan Technopolis kan bereiken."

Woensdag 21 april 2010: Nog steeds totaal niemand te bespeuren op de site. Na een week ook nog geen antwoord van verantwoordelijken Aquafin buiten twee betrokkenen die onze mail gelezen hebben en twee die afwezigheid gemeld hebben. De situatie doorgang Antoon Spinnoystraat is dus nog steeds niet gewijzigd.
Zou het misschien nog gaan vriezen of komt het nu door de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland of hebben ze zoals op ook andere Aquafin-locaties lak aan de buurt?
en om 14 uur 40 kregen we als reactie op de nieuwe mail welke we stuurden aan alle betrokkenen ..

Mijnheer Verberckmoes,

Wij hebben uw mailbericht over de Aquafinwerken ter hoogte van de Antoon Spinoystraat te Mechelen goed ontvangen. Ik kan u melden dat de aannemer op maandag 26 en dinsdag 27 april e.k. asfalteringswerken zal uitvoeren, waardoor het kruispunt vanaf 28 april terug opengesteld kan worden voor alle verkeer. Hopelijk zal de woonwijk hierdoor terug gevrijwaard worden van zwaar verkeer bestemd voor het industriepark Mechelen-Zuid.

Met vriendelijke groeten,

Vincent Nuytemans

adviseur Communicatie

15 april 2010: Blijkbaar is niemand bij machte om wat druk uit te oefenen. Firma en bevoegde minister werden aangeschreven.

07 april 2010: Vanuit Hombeek wordt nog steeds geloosd op de Zenne en zijn er geen werkzaamheden te bespeuren aan de Antoon Spinoystraat/Egide Walschaertstraat. Het zwaar verkeer voor de plaatselijke multinational DuPont gebeurt dus nog altijd via de woonwijk. Zie ook Klachten en opvolging.

Zoals vroeger reeds aan Aquafin en de stad Mechelen gevraagd, wordt samen met de buurt Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw en de wijk welke we vertegenwoordigen graag op de hoogte gehouden van de vorderingen/uitstellen van de werkzaamheden ter hoogte van Antoon Spinnoystraat en Hombeeksesteenweg - Uilmolenweg.

Dinsdag 23 februari 2010: De installatie zou in februari beëindigd zijn wat blijkbaar dus niet zo is.Op de bijgevoegde foto een lozingspunt op 23 februari 2010, ter hoogte van de Mechelseweg richting Brussel. Dit lozingspunt wordt NIET door P&G gebruikt. Uit lozingspunt P&G (Hombeeksesteenweg) zal er ook altijd water blijven komen aangezien P&G aangesloten blijft op de Zenne omdat zij normaal enkel gezuiverd water lozen (eigen zuiveringsinstallatie).

In normale omstandigheden komt het afvalwater van de bewoners van de Hombeeksesteenweg terecht komen in de collector van Aquafin om dan vervolgens naar een waterzuivering van deze verpompt te worden. In geval er problemen zijn met deze pompen loopt deze collector over en komt dit water wel terecht in de Zenne via hetzelfde lozingspunt dat P&G gebruikt. Dit was dus blijkbaar de reden waarom er vorige maand zo’n schuimlaag aanwezig was op de Zenne. Waarbij P&G om reactie gevraagd werd. Dit werd toen ook bevestigd door Aquafin.

Wat betreft de controles op het door P&G geloosd water werd na vroegere melding nog geen vaststelling gedaan van dergelijke schuimlaag.

Aquafin werd op 08 maart 2010 gevraagd of het afvalwater van Hombeek nog verder geloosd wordt in plaats toe te komen op de Collector Hombeeksesteenweg-Uilmolenweg. Wordt dus verder door alle betrokkenen en ook door ons zeker opgevolgd..

Vrijdag 22 januari 2010: via mail met foto's werden we op de hoogte gebracht van lozing met schuinvorming op de Zenne met vermelding dat dit geen eenmalige vaststelling was..

De melding kon wegens verlof pas op 25 januari in de namiddag door ons gelezen worden. Deze werd onmiddelijk overgemaakt aan Aquafin, P&G en bevoegde schepen Mechelen Mevr De Bie Marina voor gunstig gevolg.

26 januari: Antwoord P&G-verantwoordelijke:
Wij hebben de voorbije week geen problemen vastgesteld in onze waterzuivering. Vanaf zondag is bovendien de VMM gestart met een 5-daagse meetcampagne. Tot op heden zijn ook hierbij geen problemen vastgesteld met de werking van onze waterzuiveringsinstallatie. Na uw mailing zijn we vandaag alsnog ter plaatse geweest en hebben we geen schuimvorming vastgesteld.We blijven zoals steeds de werking van onze waterzuiveringsinstallatie op dagdagelijkse basis opvolgen.

28 januari: gezien geen verdere reactie werd besloten de bevoegde minister van de Vlaamse regering minister Joke Schauwvlieghe (per vergissing via het kabinet van minister Crevits) ook op de hoogte te brengen.

28 januari: Antwoord Milieudienst stad Mechelen:
Via de klep op de foto's en waar "zeep" geloosd werd in de Zenne worden de volgende afvalwaters geloosd:
- permanent: het effluent van het waterzuiveringsstation van P & G.
- enkel bij een defect aan het pompstation van Aquafin op de hoek Hombeeksesteenweg - Uilmolenweg: huishoudelijke afvalwaters van de Hombeeksesteenweg. Dit is dus uitzonderlijk.
We zullen bij P & G aandringen op een degelijk nazicht van hun waterzuiveringsinstallatie en volgen dit verder op.

29 januari: Antwoord adviseur Communicatie Aquafin Vincent Nuytemans: De werken die Aquafin het voorbije anderhalf jaar heeft uitgevoerd in de omgeving van Hombeek, hadden als belangrijkste doel het lozingspunt waarvan sprake op te pikken en aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord. Het pompstation op de hoek Hombeeksesteenweg/Uilmolenweg maakt deel uit van dit project en zal in de nabije toekomst het afvalwater van bijna 18.000 inwoners verpompen. Momenteel is Aquafin nog bezig met het testen van de pompen. De lozing op de Zenne is dan ook normaal en zeker geen nieuw feit, op dit punt wordt immers al jaren geloosd.
Als de werken verder volgens planning verlopen, zal de collector E19 in de loop van de komende weken officieel in gebruik genomen worden.


Onze bekommernis is niet nieuw

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenne

De Zenne (Frans: Senne) is een rivier in België die in het gehucht Naast op 123 meter hoogte ten zuiden van Zinnik (Fr. Soignies) ontspringt. Na 103 kilometer vloeit ze op een hoogte van 5 m in Heffen aan het zogenaamde Zennegat (iets ten noorden van Mechelen) in de Dijle, samen met het Kanaal Leuven-Dijle. De bovenloop (tot Halle) is in de Paleozoïsche ondergrond ingesneden. Na Vilvoorde wordt de Zenne onderhevig aan de getijden van de Noordzee

De Zenne, grootste bron van vervuiling van de Schelde stroomt dus door de drie Belgische gewesten. Zinnik, Halle, Brussel en Mechelen loosden veel industrieel en huishoudelijk afvalwater in de Zenne. Reeds in 1863 werd de rivier beschreven als een modderig riool. Een cholera-epidemie te Brussel in 1865 met 3500 doden was de aanleiding om de rivier tussen 1867 en 1871 in de stad te overwelven en daarboven werden grote boulevards aangelegd. Nu Zinnik (tussen 1896 en 1933) volgde tussen 1933 en 1955 Vilvoorde en Halle. Deze overkoepeling bleek echter niet afdoende tegen overstromingen en de loop van de rivier werd tussen 1931 en 1955 aangepast. Een omleiding, die parallel loopt met de oude noord-westelijke stadswal, maakt dat de Zenne nu in Brussel tussen de Poincarélaan en de Zuiderlaan naar het noorden stroomt. Voorbij de Bergensesteenweg loopt de Zenne verder in de middenberm van de Slachthuizenlaan, om dan iets voorbij de slachthuizen van Anderlecht naast het Zeekanaal Brussel-Schelde uit te komen. Ze volgt het kanaal in noordelijke richting tot aan de Havenlaan; waar het kanaal verder rechtdoor loopt draait de Zenne hier onder de Sainctelettesquare naar rechts om onder de Willebroeksekaai verder te stromen. Pas na de Van Praet-brug komt de Zenne even terug "boven water" om ter hoogte van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek terug onder te duiken, en later ter hoogte van "de Marly" terug boven te komen. Van hier loopt de Zenne dan opnieuw grotendeels bovengronds.De oude bedding van de Zenne, ter hoogte van de Beurs, werd in de jaren zeventig ingenomen door de Brusselse metro. De lokettenzaal van het premetrostation Beurs ligt in de oude overloopbekkens van de eerste Zenneoverkoepeling

.

Over een groot deel van haar loop is deze rivier gekanaliseerd en onbevaarbaar. In haar stroomgebied wonen anderhalf miljoen mensen. Huishoudelijk afvalwater van Brussel werd tot voor kort nog ongezuiverd in de rivier geloosd. Eenmaal voorbij Brussel deed de Zenne feitelijk dienst als open riool met alle hinder hieraan verbonden. Normaal dat men deze steeds verder wilde overkoepelen.Na Vilvoorde wordt de Zenne onderhevig aan de getijden van de Noordzee

Het in gebruik nemen van de nieuwe en vernieuwde zuiveringsinstallaties (waaronder die van Hain en Tubize in Wallonië, Humbeek, Zemst en Grimbergen), de verhoging van de capaciteit van Brussel-Zuid en het opstarten van Brussel-Noord (1.100.000 IE) nabij de Buda-brug, zou een zuiveringsgraad van 75% in Vlaanderen, 80% in Wallonië en 100% in Brussel moeten opleveren. In 2008 zal de waterzuivering in Waals-Brabant gereed zijn. Dit betekent zeker een belangrijke stap in het herstel van de Zenne. Vervolgens zullen door enkele kleine ingrepen overgebleven meanders en natuurlijke milieus leiden tot de terugkeer van een normaal rivierleven.
Feitelijk had het station er reeds 10 jaar geleden, in uitvoering van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, moeten zijn. Dank zij het aandringen van de Europese Commissie en ja ook van milieubewegingen werd deze riool met zijn gekende geuroverlast uiteindelijk aangepakt.


De werkelijke opstart vond reeds plaats in het voorjaar van 2007 en op dinsdag 11/03/08 opende Koning Albert dan officieel het waterzuiveringsstation in Brussel-Noord. Dit station zal nu het afvalwater zuiveren van ongeveer 1 miljoen mensen uit Brussel en de Noordrand.

Het zuurstofgehalte in de Zenne en Rupel en zelfs de Schelde gaat er sindsdien fors op vooruit. Eind augustus 2007 werden stroomopwaarts van Brussel in Drogenbos en Lembeek de eerste tekenen van leven (driedoornige stekelbaars, blauwbandgrondel en riviergrondel) en paling te Leest (stroomafwaarts van Brussel) vastgesteld. Europa wil dat er tegen 2015 een “goede ecologische toestand” bereikt wordt. De grondslag is gelegd maar er staat nog werk voor de boeg in zowel Vlaanderen als Wallonië. Een deftig rioleringsnetwerk en het verder uitbouwen van waterzuiveringstations staan te kijk. Het tweede Brusselse station verwijdert nog altijd geen nutriënten en op de bodem van de Zenne ligt een gigantisch pak zwaar vervuild slib. Die moet dus eerst worden opgeruimd. Willen de forellen uit het Hallerbos weer gezond naar de Schelde kunnen zwemmen zal er nog veel verantwoordelijkheid moeten opgenomen worden.

Doch ... Aquiris liet het afweten en eens te meer worden we verveeld met een politiek spelletje,

Na de Zenne kwam de Dender .... Floriedienne Chemie loosde bij het reinigen van het systeem per vergissing zinkcloride in de Dender en opnieuw zaten we met een communautair probleem ....