update 30 augustus 2012

Plaisancebrug krijgt aandacht maar leidt tot discussie en onbegrip!

Oproep voor zaterdag 12 februari 2011

AAN DE BEWONERS VAN MECHELEN ZUID EN VOORAL DE WIJK STUIVENBERG

Het stadsbestuur wil op zeer korte termijn het Plaisanceplein heraanleggen. Dit plein is gelegen tussen Geerdegemvaart, Brusselsestw, Hombeeksestw, Ridder Dessainlaan, Stuivenbergvaart en de brug over de Vaart. Het openbaar onderzoek loopt tot 18 februari 2011. Om welke reden ook moet het snel gaan zonder inspraak van de wijkraad of de bewoners zogezegd omwille van de techniciteit van het dossier.

Het ontwerp voorziet 7 verkeerslichten ter hoogte van de hoger genoemde invalswegen. Automobilist, fietser, voetganger of bus zal dus moeten stoppen en wachten op groen licht.

Ook het verkeer in de wijk Stuivenberg wordt sterk bemoeilijkt. De huidige flessenhals met de parking van het hotel (blijft behouden) wordt eenrichtingsverkeer. Men kan de wijk inrijden maar niet meer uit via de Stuivenbergvaart. Auto’s die naar de stad willen zullen dit moeten doen via de woonstraten (Fortuinstaat, Dodoensstraat,…) naar de Ridder Dessainlaan. Wie boodschappen doet op de Brusselse steenweg kan de Stuivenbergvaart niet meer inrijden tenzij via de Brusselpoort .

Wat is er mis met het Plaisanceplein?

De burgemeester zegt dat het plein gevaarlijk is omwille van de slechte leesbaarheid en de vele wegen maar zegt hij: er gebeuren nauwelijks ongevallen. Het is dus zeker geen zwart punt.

Na twee discussievergaderingen met de wijkraad (stadhuis en wijkhuis) stellen we vast dat er niets is veranderd aan het oorspronkelijke concept. Men herleidt het plein tot een verkeerstechnisch kruispunt van vier wegen met verhoogde fietspaden, met zebrapaden, met verkeerslichten, met verhoogde muren, met een kunstwerk, met bomen, enz.

Voor de wijk Stuivenberg wordt de Stuivenbergvaart herleid tot één richting (wijk in) voor de auto’s. Vanuit de wijk naar de stad moeten de bewoners via de woonstraten naar de Ridder Dessainlaan. Wie van de Brusselsestw of Hombeeksestw komt (handelszaken) moet het kanaal over en via de Brusselpoort terugkeren om vervolgens rechts af te slaan richting Stuivenbergvaart. Het meest heikele punt blijft immers de parking van het hotel (in concessie gegeven door de dienst der Zeeschelde). De aanpalende bewoners (Mechelaars en belastingbetalers) verliezen wel hun parkeerplaatsen.

Als wijkbewoners kunnen we maar niet begrijpen dat dit klein stukje parking (vijf wagens) zo een hypotheek kan leggen op de ontsluiting van een hele woonbuurt. Dat onteigening voor openbaar nut hier niet mogelijk zou zijn doet vele hoofden fronsen (belangen?).

Ga je ook niet akkoord met deze beslissing dien dan een bezwaarschrift met je opmerkingen in bij het College van Burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, doe dit voor 18 februari 2011.

Of beter nog kom het bezwaarschrift ondertekenen op zaterdag 12 februari van 10 tot 12 u op onze stand op het Plaisanceplein.

Wij hopen u te mogen ontmoeten,

Mon Schepers, Leo Vivijs

 

Wegens uitgedrukte bekommernis en reactie uit de ruime buurt zal ook Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw een bezwaarschrift opstellen in de aard van deze bezwaren: volgt later

 

Meer info beslissing Vlaams Parlement De heraanleg van het Plaissanceplein naast het kanaal Leuven-Dijle te Mechelen is gepland.
3.4.3. Architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit ...

 

Er werd gevolg gegeven aan de oproep. Er werden reeds kunstgrepen uitgevoerd in de Ridder Dessainlaan door een fietspad en parkeerplaatsen uit te tekenen!

Nu wil men verder gaan.... met de resterende mogelijkheden en in afspraak met Zeekanaal die ook hypothekerende verbintenissen aangegaan heeft op deze locatie.

De hoofdprobleem op deze locatie blijven:

 

Op woensdag15 december 2010 om 20u werden de leden van de Wijkraad Mechelen Zuid in het wijkhuis uitgenodigd door Schepen Marina De Bie op een overleg rond het Plaisanceplein (samen met de burgemeester en het studiebureau).

Wat vooraf ging:

Op woensdag 8 september 2010 werd de wijk uitgenodigd om ingelicht te worden over een herinrichting van de Paissancebrug. Burgemeester Somers en Schepen van Openbare Werken Greet Geypen kwamen de reeds uitgewerkte plannen uitleggen. Technum nv uit Hasselt is het technisch bureau die gekozen werd om te zorgen voor een degelijk en veilig zevenarmig kruispunt met druk verkeer. Ze blijken de oplossing gevonden te hebben die de steun van het College kan genieten.

Uit reacties moeten we stellen dat niet iedereen dit de goede oplossing vindt. Tot op heden zoeken voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en andere weggebruikers hun weg. Veel ongevallen vielen er tot op heden niet te betreuren maar er vallen slachtoffers en dan vooral onder de fietsers. We stellen daar ook veel overtredingen vast die ook reeds aangekaart werden. Maar zoals voor vele ander meldingen en klachten kon men blijkbaar geen degelijke oplossing bieden. Ook via de Steekkrant lazen we wat 'Oepsinjoorke' vindt: '"Da gebeure pertang bekanst gien aksedente, zei schepen Gaos. Da komt zjust oemdat het daa zoe danzjereus is en iedereien een bekke beiter ôôt zaon oege kèkt. Kunne ze 't dan an de Plezante Brug nie beieter late zoe gelak as da 't is? ... En ge wét het schrèft ma nar oepsinjorreke@gmail.com

Overleg met het stadsbestuur diende snel te gebeuren. Op 15 oktober zou het uitvoeringsdossier afgesloten worden en startte het bouwaanvraagdossier.
Op de website van burgemeester Somers kan men lezen wat we op deze locatie moeten verwachten.

Hoe het verkeer zich uiteindelijk via zijstraten en zo moet verlopen blijkt nog niet in detail vastgelegd.

10 september 2010 – Verkeerslichten moeten het Plaisanceplein – aan het begin van de Hombeekse- en Brusselsesteenweg – veiliger maken. Het kruispunt wordt volgend jaar volledig heraangelegd. “Nadien willen we ook de Brusselsesteenweg aanpakken”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Op vijf locaties komen er verkeerslichten. Die worden afgestemd op de vaartbruggen en moeten de verkeerssituatie op het Plaisanceplein verbeteren. Op het drukke kruispunt komen zeven straten samen, waaronder de drukke Hombeekse- en Brusselsesteenweg.

De invoering van eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Stuivenbergvaart moet de verkeersstroom inperken. Ook de Geerdegemvaart zal nog voor het kruispunt aansluiten op de Brusselsesteenweg, waarvan een eerste stukje wordt heraangelegd.


Heraanleg Brusselsesteenweg


Voorts komen er verhoogde fietspaden, een zitmuur en fietsstallingen. De glascontainers verdwijnen ondergronds en de frituur verhuist naar de Sint-Jan Berchmanskerk. Bomen en een kunstwerk moeten het Plaisanceplein opfleuren. De heraanleg kost 1 miljoen euro, waarvan Waterwegen & Zeekanaal bijna een derde betaalt.


Het Mechelse stadsbestuur wil in een latere fase ook de volledige Brusselsesteenweg in drie fases vernieuwen. Kostprijs: 6 miljoen euro. “Een precieze timing is er nog niet, maar we willen de kasseien vervangen door asfalt. Ook daar moeten er verhoogde fietspaden komen”, zegt burgemeester Somers.

Zoals ook in andere dossiers volgen er reacties die beter vooraf konden meegenomen worden bij de studies. Vele bewoners blijken opnieuw ontgoocheld zijn in de werkwijze en de manier van communicatie.

We kregen volgende reacties:

"Veel inspraak of overleg was niet meer mogelijk, de hoofdlijnen waren zelfs diezelfde middag reeds gecommuniceerd in de pers. De enige vraag die de bewoners van de Brusselsesteenweg kregen was de vraag over de mogelijke verharding, asfalt of kassei.

Wij hebben de heraanleg van de Brusselsesteenweg zowat 8 jaar geleden aangekaart met de vraag om deze belangrijke buurtweg volledig her aan te leggen. 2 jaar geleden hebben wij de druk nog verhoogd omwille van de grote werken rond de stationsomgeving. Men heeft ons tot juni van alles beloofd. Uiteindelijk moeten wij vaststellen dat er ons een pakket wordt afgeleverd (door de strop geduwd) dat getuigd van zeer weinig creativiteit en actueel denken rond mobiliteit.

Dat alle techniekers en schepenen hier achter staan is een open vraag. In ieder geval probeert men opnieuw om een overschouwbaar verkeersprobleem op te lossen op de oude vlaamse wijze, met een groot kruispunt, verkeerslichten en veel schilderwerk . Het moto blijft vlot verkeer, dat de zachte weggebruiker zich in allerlei bochten moet wringen om bvb van de Brusselsesteenweg naar de Stuivenbergvaart te begeven zal hun een zorg zijn. Uit hun telstudie blijkt een overwicht aan fietsers op dit kruispunt, in het plan vinden we hier niet veel van terug, integendeel.

In bovenstaande bezorgde bewerking van het huidige kruispunt met schematisch een eenvoudig rond punt waar de fietspaden verhoogd gelegd zouden kunnen worden zou van sommigen de voorkeur genieten.

De bedoeling van deze informatie vanuit leden van de wijkraad is de discussie te openen en een wijkraad samen te roepen met de verantwoordelijke schepenen.

Voorstel: met een langwerpig rond punt. De rode gearceerde lijn is de zone waar het fietspad het verkeer kruist, de volle rode lijn is de zone waar het fietspad verhoogd kan uitgevoerd worden. Alle verkeer moet via het rond punt, ook als je de beweging Brusselsesteenweg-Hombeeksesteenweg maakt.

Een ander geopperd idee is:

- Een fietsknooppunt op bruggen zoals voorzien wordt aan de Leuvensesteenweg boven detoekomstige tangent,
- Maak van het voorste stuk van de Dessainlaan een groene zone,
- Dan kan er voor de fietsers een rechte verbinding vanuit het park met de stad worden gecreëerd,
- Maak van de Stuyvenbergvaart de toegangsweg (beide richtingen) tot de achterliggende lobben,
- Geerdegemvaart doodlopend vanaf de Posthoornstraat (en Posthoornstraat andere rijrichting dan de Dijkstraat zodat die lobben gemakkelijk bereikbaar zijn en niet moeten ontlast worden zoals op het plannetje van het studiebureau was aangegeven.

Blijkbaar, na de gemiste kans wegens het uitbreiden van "Het Anker" met een vast terras en parking, de bouw van appartementen op de vroegere locatie "café Leyden" zijn er nog weinig alternatieven indien dit verkeerskundig deskundig en veilig aangepakt moet worden.

Uit het schema leren we dat de golfbewegingen voor het verkeer gepland zijn van de Brusselsesteenweg naar de Ridder Dessainlaan. Er moet zeker nog verder nagedacht worden over voorrangeren en de stromingen via de smalle straten in de woonwijken waar er nu reeds parkeerproblemen bestaan. Men kan het enen niet loskoppelen van het andere.

Volgens het plan zou men kunnen vaststellen dat de fietsers afgeleid worden. Het ziet ernaar uit dat de kans bestaat dat dit ten koste van de voetgangers is in een drukke schoolomgeving (kruispunt Hombeeksesteenweg - Brusselsesteenweg). Ook stellen we vragen omtrent de verkeersontwikkeling voertuigen die van de steenwegen komen en richting buurt Rembert Dodoenstraat, ... , Stuivenbergbaan moeten rijden. We weten ook dat een fietspad door het Vrijbroekpark aangelegd wordt met de hoofdbedoeling schoolgaande jeugd komende van Hombeek via de Ridder Dessainlaan richting Centrum te sturen. Misschien werd dit gegeven nog niet echt gekoppeld aan het project. Volgens ons is er nog wat werk aan de winkel om iedereen te kunnen overtuigen ... ervaringsdeskundigen moeten misschien wel meer gehoord worden alvorens de uitvoering vast te leggen. Misschien beschouwd men Brusselpoort als rondpunt voor de verkeersontwikkeling komende van en naar deze buurt. We moeten van de veronderstelling uitgaan dat wie dit plan getekend heeft voldoende voorstudie gedaan heeft en over meer gegevens beschikt dan de buurtbewoners. Moge de veiligheid en deskundigheid troef zijn. Wij volgen zeker verder op en blijven hopen op een degelijk verkeersplan.