update 26 mei 2011

Perikelen PAREIPOELSTRAAT nog steeds niet opgelost!!

 

13 en 14 mei 2011: De automobilisten worden in het kader van de veiligheid op de vesten aandacht gevraagd voor de proeven van scholieren, die hun eindterm moeten halen in deze materie. Op de locatie zelf valt weinig voorbereiding vast te stellen. Overtredingen op de wegcode blijven er getolereerd worden. Bij contactname verwijst men door naar betrokken commissarissen. Actie om daaraan te verhelpen werden niet vastgesteld. De jongeren moeten ook hun visie hebben op dit gebeuren.

Wat met Parkeerverbod E1 en bord E9b .... heft de toelating het verbodsteken op ?

Zie http://www.youtube.com/watch?v=41g1mKliHTM&feature=related en http://www.youtube.com/watch?v=IDK5yTo1lDo

bord E9b: parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen geldt. Een lichte vrachtwagen mag er dus ook niet staan.

meer op http://wegcode.be/index.php?option=com_content&view=article&id=253:art70&catid=48:kb-01121975&Itemid=48

 

07 maart 2011: dat er zich nog overtredingen in die straat voordoen is geen geheim. De locatie aan de SPAR-omgeving blijft met regelmaat buiten de voor sommigen verwarrendr de voorkeurparkeerplaats van de beruchte wagens. Best zou men nu ook aandacht besteden aan de situatie rechtover de schoolpoort op de hoek Pareipoelstraat - Tuinbouwstraat waar reeds geruime iemand duidelijk een voorkeursbehandeling geniet. Plantvakken met bomen, hypothekeren parkeerplaatsen maar werden aangebracht om overtredingen op hoeken uit te sluiten. Sommigen interpreteren het als private parkeerplaats. Er werd ook gesensibiliseerd via een filmpje

De voorbereiding van het fietsexamen 6de leerjaar is intussen volop bezig. Zouden volwassenen autovoerders zich kunnen inschrijven?

- Het fietsexamen is de eindfase van het behalen van een eindterm in het basisonderwijs. Leerlingen van het 6-de leerjaar kunnen zelfstandig op een veilige en een voldoende assertieve wijze fietsen in het normale straatbeeld;

- Om deel te nemen is een voldoende kennis vereist van de verkeersregels. De fietsbehendigheid moet voldoende ingeoefend zijn. De leerlingen kunnen zelfstandig gevaren inschatten en er gepast op reageren;

- De school zal op basis van de reeds opgedane ervaring een selectie maken van de leerlingen die in aanmerking komen om aan het fietsexamen deel te nemen;

meer op : http://www.politiemechelen.be/fietsevenement/voorbereiding_examen.htm

22 februari 2011: 15:15 uur: De situatie van de borden is nog steeds onveranderd. Het aantal overtredingen dus ook niet. Wij besluiten na al die jaren (zie verder: start in 2006 met melden klachten betreffende onveilige verkeerseducatieve route) dat de Politie dus niet bijzonser ernstig genomen wordt of wie legt de fout bij de uitvoeringsdiensten (?) of bij het beleid die niet kan zorgen voor een degelijke coördinatie tussen de diensten. Wij pogen verder als vrijwilliger te sensibiliseren opdat de belastingsbetaler beroep kan doen op opvolging qua veiligheid en preventie.


11 februari 2011: Omstreeks 11:00 uur stonden er terug drie wagens in overtreding geparkeerd; de inmiddels beruchte groene Opel was ook terug van de partij; niettegenstaande de inmiddels aan ons medegedeelde vele PV's (ook tegen de Renault Laguna en groene Opel dus) blijkbaar geen positieve gevolgen. Een bezoek werd aan het Politiekantoor (Merodestraat) gebracht omdat onze mails blijkbaar niet goed begrepen worden. Oogcontact bij dergelijke veelvuldige meldingen en antwoorden is misschien wenselijk. Noch hoofdinspecteur Van de Heuvel, noch Commissaris Buedts, noch commissaris Herman Ghislain, noch Korpschef, noch een of andere secretaris/medewerker van een van hogervermelden konden mij ter woord staan. Bij het verlaten van het gebouw kon nog een kort gesprek (wegens dringende een interventie aan Coloma gevoerd worden met commissaris Herman Ghislain. Het is een schande dat zoveel mensen dienden ingeschakeld en energie verspilt moet worden om alsnog geen positief gevolg te krijgen na al die jaren(zie verder) en ook de recente inspanningen van Commissaris Buedts en andere bevoegden. Het gesprek werd afgesloten met de melding dat de commsissaris Herman Ghislain zou zien wat hij kon ondernemen maar dat hij dringend weg moest waarvoor alle begrip.
Omstreeks 12:20 uur reed een politiewagen uit de Pareipoelstraat naar de Hombeeksesteenweg . De officiële parkeerplaats was toen vrij maar de groene opel stond er wel nog achter in overtreding. Ter hoogte van de schoenmaker Gulden Leest stond een voertuig gestationeerd op voet- en fietspad. De politiewagen stelde zich erachter en de wagen reed toen weg.

We beamen dus dat er degelijk controles zijn maar dus waarschijnlijk niets uithalen.

03 februari 2011: Wij danken commissaris GebiedsGebonden PolitieZorg mevrouw Buedts Irène die ons laat weten dat deze problematiek na onze contactname direct opgenomen werd. De nodige stappen om de verkeerssituatie voor iedereen zo snel mogelijk ondubbelzinnig (blijkbaar is dat zo?) te maken zou op korte tijd kunnen gerealiseerd worden. Wie duidelijk in overtreding stond is nogmaals op de hoogte gesteld. Politie zal geregeld passeren en verbaliserend optreden. Weze gewaarschuwd!!

Wij volgen verder op opdat de rust zou terugkeren. Misschien komen er dan toch parkeerplaatsen bij? In elk geval zullen er geen misverstanden meer kunnen zijn.

31 januari 2011: We hebben vernomen dat de burgemeester niet in het operationele en dus niet in eventuele te geven 'voorrang' bij de politie kan ingrijpen. Dienst Ruimtelijke ordening heeft haar standpunt qua inrichting, veiligheid en beschikbare ruimte reeds gegeven. Meer parkeergelegenheden ter plaatse blijken, dus spijtig genoeg, uitgesloten. Bevoegde Hoofdcommissaris Buedts I. zal aangedringen opdat de situatie door de Wijkpolitie nauwkeurig zou opgevolgd en afgewogen worden en waar nodig opgetreden wordt. Voor wie de wegcode en de standpunten kent van betrokken diensten moet het resultaat niet op zich laten wachten. Overeengekomen werd dat de buurt ook verder de situatie zal opvolgen en de evolutie verder zal blijven melden. Wij hopen dus dat de recidiverende overtreders (nogmaals) verwittigd worden dat zij niet meer rechten verworven hebben dan de gedisciplineerde buren. Het is gewoon een kwestie van vredig samenleven met eerbied voor de regels van deze.

19 januari 2011: ... onverlaten blijken echter geen ontzag te hebben voor de arm van de wet. We ondernemen nog een poging via burgemeester en bevoegde diensten om ofwel reglementaire parkeerplaatsen te laten inkleuren voor alle bewoners uit de omgeving of de regels te laten volgen.

Geachte,
Beste,

Graag vragen wij de situatie 'parkeren in de Pareipoelstraat' en in het bijzonder ter hoogte de zone haaks op de Hoveniersstraat en voor de automaten SPAR nogmaals ter studie te nemen (zie bijlagen). Mogen we vragen de in samenspraak genomen besluiten ons te laten geworden opdat we ook dit dossier zouden kunnen afsluiten.

Gelieve te willen begrijpen dat wij klachten, meldingen of vaststellingen betreffende overtredingen doorgeven met de hoop gunstig gevolg of degelijke antwoorden te krijgen (http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/Pareipoelstraat.htm)

Het kan de bedoeling niet zijn dat ruzie ontstaat tussen een wijkhoofdinspecteur en inspecteur en binnen de wijkraad omwille van een lakse houding die nu reeds vele jaren aangeklaagd wordt.

Uit de laatste spanningen tijdens een wijkraad blijkt dat onze hoofdinspecteur er de buik van vol heeft. De wijkraadsleden zouden ook graag hebben dat men niet blijft hangen aan problemen die volgens ons "onverwijld" kunnen opgelost worden mits optreden en opvolging.

Het zou een interessant gegeven zijn te weten hoeveel malen de dagelijkse overtredingen effectief geverbaliseerd werden. Indien het zou blijken dat het degelijk zo is, zoals gemeld door onze hoofdinspecteur, dat de habitués-overtreders lak hebben aan politieverwittigingen en procesverbalen (en deze ook niet betalen) dan stellen wij ons de vraag waar we terecht kunnen om onze veiligheid en in het bijzonder deze van de kinderen ernstig te nemen. Misschien moet er dan wel op een andere manier opgetreden worden. We denken hierbij aan het optreden welke gebeurt bij sportevenementen. Het kan toch niet dat ophaaldiensten tijdverlet moeten leiden tot politie en afsleepdienst ter plaatse zijn om het nodige te doen.

In bijlage enkele meldingen welke gestuurd werden met de hoop dat er gunstig gevolg zou gegeven worden. Tot op heden moeten wij vaststellen dat men er niet in slaagt om de regels ten dienste van een positieve samenleving te doen naleven. Enorm storend is het feit dat het steeds dezelfde locatie betreft en ook voor 85% steeds dezelfde onverlaten.

Wat we vragen is om effectief in samenspraak met de verschillende verantwoordelijken en diensten (Ruimtelijke ordening, politie, openbare werken) tot een vergelijk te komen. Indien het alsnog mogelijk zou zijn om supplementaire parkeerplaatsen in te kleuren (één supplementaire na het plantvak en nog twee à drie, zoals er meestal geparkeerd wordt, na de inmiddels geschilderde parkeerplaats omgeving.

Wij vestigen nogmaals de aandacht erop dat het hier ook een verkeerseducatieve route betreft.

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/


22 oktober 2010: Dit probleem leek uiteindelijk opgelost. De wijk- en verkeerspolitie bleken de recidiverende overtreders aangepakt te hebben ... het waren steeds dezelfde onverlaten.

19 mei 2010: de beslissing om één supplementaire parkeerplaats te maken ter hoogte van de Hoveniersstraat werd uitgevoerd. Steeds dezelfde overtreders hebben hun eigen verkeersreglement om buiten de toegelaten zone parkeren. Dit duidt dat overtreders niet aangemaand worden. Ofwel is er geen veiligheidsprobleem, wat tegengesproken wordt door politie en dienst Ruimtelijke Ordening ofwel is er geen controle wat aangevochten wordt door de wijkinspecteurs ...

05 maart 2010: Vragen/opmerkingen geformuleerd bij plaatsbezoek door kabinetsmedewerker schepen Greet Geypen, afgevaardigde dienst Ruimtelijke planning werden inmiddels opgelijst. Samen met de betrokken stadsdiensten wordt de haalbaarheid hiervan nu bekeken. Verder informatie wordt verschaft. Wij danken voor dit alles en hopen op een maximale veiligheid, parkeerplaatsen en educatief gevolg.

Op 04 februari 2010 wordt tijdens de wijkraad opnieuw 30 minuten uitgetrokken om tot een constructieve oplossing in verband met de parkeerproblematiek te komen.

De zogenaamde verkeerseducatieve route blijft tot op heden (met korte tussenperiodes van positieve vaststellingen) een voorbeeld van hoe het echt niet kan.

Historie:

Niettegenstaande veelvuldige klachten/meldingen blijven enkelingen zich verder een parking toeëigenen waar verkeerstekens verbod opleggen.

Er blijven dus maar twee mogelijkheden over:

  1. Ofwel neemt men "overbodige" verkeersborden weg;
  2. Ofwel maakt men overtreders opmerkzaam dat bij een volgende vaststelling een boete mag verwacht worden.

Waarom moeten dergelijke toestanden blijven aanhouden en voor erger zorgen?

Een oproep werd dan ook gedaan aan bevoegde schepen Geypen en Geys alsook aan de politie en wijkagent om een positieve oplossing te bewerkstelligen. Waarom niet opteren voor maximum aan parkeerplaatsen en dit in het kader van een veilige omgeving waar snelheid aan banden gelegd wordt. Daartoe werd een overleg op 21 januari 2010 vastgelegd. Wij hoopten op een opbouwend treffen met alle actoren van de stad Mechelen. Zowel de noden van buurtbewoners als veilig aangepast verkeer zou maximaal in overweging moeten genomen te worden. De uiteindelijk afspraken dienen dan ook toegespast en gecontroleerd te worden. Het kan de bedoeling niet zijn dat LMZvzw als boeman aangewezen worden door wie de regels negeren.

Even ter herinnering enkele basisregels: Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (B.S. 09.12.1975)

Wegcode: TITEL I: Inleidende bepalingen
Artikel 5: Bindende kracht van de verkeerstekens
De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.

Artikel 6: Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels
6.1. De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens alsook boven de verkeersregels.
6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.
6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.

Deze bepaling geldt niet voor het oranjegeel knipperlicht en voor de lichten boven de rijstroken.

Sensibiliseringsactie op 29 januari 2009 bleek succesvol! Nieuwe perikelen in de educatieve verkeersroute Pareipoelstraat drongen destijds deze actie op.

Fragment op YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=bqFgQ3O3uH0

29 januari 2009 :Om 11.45 uur de actie gestart en om 15.15 uur reeds melding dat de met zakken afgedekte borden verwijderd zijn. Morgen zullen ook de bijhorende palen verwijderd worden. Terechte klachten werden uiteindelijk beantwoord. Wij hopen dat de verantwoordelijken (hierop geduid) toch nog op hun bevoegdheden en de uitvoering van deze gewezen worden.
Pareipoelstraat wordt enkel als voorbeeld genomen wegens de verkeerseducatieve waarde welke eraan gegeven wordt.

Wij hopen nu dat het niet enkel blijft bij die enkele borden in een enkele straat welke we als voorbeeld stelden van ongehoord verkeersbordenbeheer, maar dat zo vlug mogelijk al het 'overtollige ijzer' uit de wijk verdwijnt (ook aan de gevels als bvb op de hoek Schonenberg - Hombeeksesteenweg).

Graag vragen we o.a. ook meer aandacht voor de problemen welke rolstoelgebruikers en moeders met (dubbele) kinderwagens ondervinden door ondoordacht plaatsen van dergelijke palen.

Graag ook controles opdat een voetpad als voetpad en niet als fietspad of parkeerplaats zou dienen. Ook vragen we meer aandacht te besteden aan de veelal hinderende connectieboxen op de openbare weg (waarvoor ook een bouwvergunning vereist is maar indien deze vergunning al zou zijn afgeleverd de vraag gesteld kan worden of de vergunner ter plaatse de situatie is komen inschatten).
Ondertussen komen er ten gevolge van berichtgeving nog reacties van problemen op andere plaatsen ... dit was een sensibiliserende actie en we hopen dat bij meldingen van burgers er nu meer antwoord geleverd wordt. Wij willen toch even vermelden dat deze klacht niet op iedereen deeluitmakend van het beleid van toepassing is. Bij enkelingen hebben we goede opvolging en samenwerking.

Wij zijn ook maar vrijwilligers en buiten sensibiliseren, wat we ook veelal doen via ook onze website, zijn we beperkt in onze mogelijkheden.

Uit reactie van schepen Geypen, die wel gevolg geeft aan onze meldingen, kunnen we besluiten dat gemelde problemen/klachten gericht aan diverse bevoegden/specialisten op het bureel van die mensen blijven liggen (zie verder). Normaal is er een termijn bepaald om te antwoorden en deze termijnen eerbiedigen we. Na diverse negatieve ervaringen de laatste maanden hadden we besloten een ludieke actie te voeren. Wij danken dan ook aan wie meegeholpen heeft om te sensibiliseren.

Wellicht moeten we nog een actie voeren wegens het niet reageren op meldingen omtrent borden welke in de plantvakken geplaatst worden en er maanden blijven staan in afwachting dat ze dienstig kunnen zijn. Misschien eens een herhaling sturen......

Onze volgend streven was een positieve samenwerking bewerkstelligen tussen de Dienst Ruimtelijke Ordening - de verkeerspolitie en werkgroep 'mobiliteit' stad Mechelen.
Onze eerste doelstelling was het bekomen van een veilige verkeerseducatieve route (VERO) waarbij overtollige verkeersborden (bvb. verboden parkeren tussen ... in combinatie met geschilderde parkeerplaatsen) en onduidelijke wegmarkeringen aangepakt worden en de werkelijke zichtbaarheid/uitvoerbaarheid door de weggebruikers ter plaatse ingeschat wordt.

Op de wijkwerking van 30 januari 2008 werd de onveiligheid nog in kaart gebracht.

Een reactie van een Commissaris verkeerspolitie van 01 december 2008: .... Of de huidige ingrepen in de toeleidende straten voldoen aan de zone 30-normen, moet nog onderzocht worden is dan ook volkomen misplaatst.

Op 27 januari 2009 blijkt dat nazicht door bevoegden nog steeds niet gebeurde en dit na de bevindingen met de sneeuw die zorgde voor verwarring gezien de parkeerplaatsen niet meer zichtbaar waren. Dit zorgde voor verwarrend parkeren door mensen niet eigen aan deze buurt.

Het project VERO is een initiatief van en wordt gecoördineerd door de Werkgroep Verkeer. De Koning Boudewijnstichting verleent financiële steun en de C&A Stichting steunt het project ook. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde verleent advies over de verkeerseducatieve aanpak. De Stad Mechelen, de Lokale Politie en het Verkeerseducatief Centrum Biesieklette van de Provincie Antwerpen werken ook mee. Het fietsexamen is de eindfase van het behalen van een eindterm in het basisonderwijs. Om deel te nemen aan dit examen is een voldoende kennis vereist van de verkeersregels. Op het parcours staan een 20-tal observatoren waaronder 4 agenten. Zij houden toezicht en hebben geen fluo-hesje aan. Kinderen leren op die manier actief deelnemen aan het verkeer: ze passen de wegcode toe, leren de betekenis van verkeersborden, leren anticiperen op gedrag van andere weggebruikers en omgaan met reële gevaren.

Ook de wijkwerking Mechelen-Zuid werd slachtoffer van ondoordachte beslissingen en slechte communicatie..

 

02 januari: Deze nadar is na ons melden aan de bevoegde diensten en "controle"-organen uiteindelijk verdwenen.

30 december: na waarschijnlijk een nieuwe aanrijding heeft iemand het initiatief genomen en de nadar op het voetpad aan de andere kant geplaatst.

22 december: We vatten even samen wat de laatste veilige inrichting van de educatieve route Pareipoelstraat omvat ...

20 december 2008:

De nadar met verbodsteken(?) en zonder degelijke verlichting staat er wel nog ... misschien heeft dit een reden die wij echter niet kunnen vatten. Blijkt nog een vervolg te zullen krijgen. Een optimale oplossing voor deze educatieve route lijkt momenteel nog uitgesloten. Vastgesteld wordt dat zelfs de voorrang er niet verleend wordt.

19 december 2008: Wij danken alvast bevoegde schepen Greet Geypen voor het luisterend oor met betrekking tot de herinrichting. Wij hopen op verdere opvolging met betrekking tot een veilige woonbuurt. De genomen maatregelen blijken immers het snel rijden niet af te remmen. De veiligheid voor deze druk bezochte schoolomgeving blijft in vraag gesteld ... toch door de gebruikers van deze belangrijke straat.

18 december 2008: Na melding aan de bevoegde schepen werden nog twee signalisatielampen aan de nadar toegevoegd. Nu nog degelijke batterijen opdat ze zichtbaarder zouden zijn. Bewust dat de schepen het ernstig meent, gaan we van de veronderstelling uit dat ook in dit dossier de samenwerking tussen burger/vrijwilliger en bevoegde uitvoeringsdienst niet bijzonder vlot loopt. We wensen te benadrukken dat ook hier het groot gelijk ondergeschikt moet blijven aan het streven naar meer veiligheid.

16 december 2008: Na alweer problemen en schade werd het dranghekken teruggeplaatst, de verlichting werkt nog steeds niet (getrokken met flits)

Op 15 december werd bij de dienst openbare werken de aandacht gevestigd op het niet werken van de verlichting aan het dranghek met verbodsbord 'Verboden in te rijden'. Wat betreft de borden verboden parkeren wordt al jaren geen aandacht besteed. Dit werkt deze onveilige situatie nog meer in de hand. De buurt hoopt dat alle bevoegde diensten de koppen bij elkaar steken om na al de perikelen/soap rond deze straat deze de veiligheid biedt aan de gebruikers welke ze verdient als drukke weg naar en van de aanpalende straten met drie lagere scholen in de onmiddellijke buurt.

Inmiddels gaf bevoegde schepen Greet Geypen opdracht om het betreffende plantvak dicht te leggen en als verhoogde verkeersremmer in te richten. Deze uitstulping was er gekomen na suggestie van enkele bewoners op de inspraakvergadering. Schepen Geypen denkt echter dat de realiteit in deze onder ogen moeten zien: verkeer moet afgeremd worden maar plantvak is in deze geen goede oplossing.

LMZ vzw kan deze huidige visie maar beamen (zie 23 oktober 2008: "Wat betreft de verkeerstechnische kant van de inrichting van de omgeving laten we over aan de 'deskundigen'. Inmiddels zijn er effectief reeds wijzigingen uitgevoerd en bleken de plannen niet doordacht op sommige plaatsen ... 'Ervaringsdeskundigen' hebben nogal eens een andere kijk als planners op burelen.

Wel dient men op te letten met eventuele verkeerde ondernemingen voor verkeersafremming. Het probleem blijft. Indien men de straat inrijdt komende van Hombeek en geen uitzicht heeft door wie zich er o.a. stationeert (wat te veelvuldig gebeurt) om zich bijvoorbeeld te bedienen van de plaatselijke automaten ziet men geen tegenliggend verkeer.
Indien men aanvangt met een inrijmaneuver komende van Brusselpoort en er komt iemand aangereden uit de Pareipoelstraat kan men niet veilig de rijbaan Hombeeksesteenweg ontruimen en is men, indien op die wagen ingereden wordt, wettelijk in fout.
Of huidige maatregelen met plantvak of verhoogde verkeersafremming uitsluitsel bieden wordt dan ook sterk in vraag gesteld. Men moet veilig de steenweg kunnen verlaten. Deze druk bezochte straat biedt toegang tot Hovenierstraat, Pareipoelstraat, Veldestraat, Tuinbouwstraat en Vennekant en ja terecht ook sluipweg naar Brusselsesteenweg. Laatstgenoemde is ook zeer onveilig en zeker met de vele opstoppingen bij open brug en sluip(snel)weg Brusselsesteenweg. Sensibilisatie gevoerd tot op heden bij de politie levert geen enkel resultaat op.

Reeds een tijdje wordt gebrek aan optreden van bevoegden aangeklaagd (en niet enkel in deze onveilige verkeerssituatie). Voetpaden zijn met regelmaat rijweg fietsers geworden, simulatiefietspaden en voetpaden zijn stationeerzones. Toegelaten snelheid is één zaak maar de snelheid waarmee men in de buurt werkelijk rijdt is een andere.
Omgeving Brusselpoort en bruggen over kanaal zijn o.a. ook door ons nog aangeklaagde knelpunten.

Een reglement is maar zo waardevol als ze gecontroleerd wordt op overtredingen. Misschien is de huidige politieeenheid te opgesplitst en/of te gespecialiseerd in toekennen van verantwoordelijkheden. Ene champetter vroeger hoort men, bleek meer renderend dan tien uitgeruste politiemannen nu. De "foert"-maatschappij is echter ook veranderd.

We zijn ons degelijk bewust dat de politie haar bed op deze plaats niet kan opmaken, maar sommige antwoorden doen toch vragen rijzen. De problematiek Pareipoelstraat liet bevoegde politiedienst weten wordt overgelaten aan de deskundigheid van de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit die dossierhouder is.
Of de huidige ingrepen in de toeleidende straten voldoen aan de zone 30-normen, moet nog onderzocht worden." en dit na de vele maanden later na herinrichting schoolomgeving en de erkenning van een routeplan destijds ingereden door bevoegde minister met de schoolgaande jeugd. Is de ganse binnenstad dan op 150m van een schoolomgeving gelegen?

Ja we kunnen ons alleen maar ergeren als onze sensibiliseren niet aanslaat.

06 december 2008: momentopname zaterdagnamiddag omstreeks 14 uur ... zonder woorden

05 december 2008:

Een witte lichte bestelwagen stond omstreeks 14.00 uur bovenop de hoeksteen en had zich vastgereden. De politie was ter plaatse. PV werd opgemaakt.

Wij hopen dat stilaan ingezien wordt dat de verantwoordelijkheid voor de opgelopen schade aan het voertuig weleens doorgerekend zou kunnen worden aan de belastingsbetaler indien de rechter tot de conclusie zou komen dat dit een "gevaarlijke ondoordachte inrichting"is op deze plaats. Wij hopen dan ook dat de bevoegde instanties de realiteit toetsen aan de geopteerde veiligheiddoelstelling.

01 december 2008

Eerst werden de paaltjes een tweetal dagen voordien reeds ook al afzonderlijk aangereden.

Iemand die verboden gestationeerd stond was blijkbaar achteruitgereden en het tweede paaltje (te zien op de foto) schuingereden.

Vervolgens was ook iemand tegen het eerste paaltje gereden.

Indien er voertuigen (zeker indien hogere types) er toch stationeren of parkeren, ziet men bij indraaien komende vanuit richting Hombeek geen voertuigen komende vanuit tegengestelde richting. Komt men vanuit richting brug over kanaal en stopt men niet om langzaam de Pareipoelstraat in te draaien en er komt tegenliggend verkeer dan moet men dan uitwijken en rest enkel het plantvak met betrokken paaltjes.
Aan het paaltje te zien vermoeden wij dat bij de laatste aanrijding het een blauwe wagen betrof.

Interessant misschien voor specialisten in de materie is het profiel van de afdruk band te zien in het plantvak. Misschien erkent men welke type band. Er is ook nog een voetafdruk. Als men alles samen legt vindt men misschien een dader indien die nog niet gekend zou zijn. Want daar worden wij niet van op de hoogte gebracht.

Ja het houdt ons bezig en misschien moet wie deze plannen uitgetekend hebben toch nog eens ter plaatse de diverse mogelijke situaties gaan inschatten. Het kan geen toeval of boosdoenerij meer zijn.
In principe moet er toch schade aan de betrokken voertuigen zijn. De vraag stelt zich of als er iemand er werk van maakt en een onafhankelijke deskundige een verslag laat opmaken over deze "veilige?"inrichting, deze bij rechtspraak misschien toch gelijk krijgt.

Wij hebben verder aangedrongen na volgende reactie van de Lokale Politie Mechelen - Verkeer op een vroeger schrijven:
".... In goede orde ontving de politie uw e-mail.
.... De problematiek Pareipoelstraat laat de politie over aan de deskundigheid van de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit die dossierhouder is.
De zone 30 aan schoolomgevingen mag slechts toegepast worden op 150m voor en voorbij de poort. Of de huidige ingrepen in de toeleidende straten voldoen aan de zone 30-normen, moet nog onderzocht worden.
....
Dat er meer verkeer wordt vastgesteld op hoofdwegen, maar ook in zijwegen en woonbuurten, is het onvermijdelijke gevolg van wegenwerken."

Benieuwd naar een volgende vaststelling.

23 en 24 november: plantvak 1 Pareipoelstraat terug vernield wegens onaangepast rijgedrag? Sommigen vinden dat het teveel geld kost en men die bak beter zou volgieten met beton. Dan wordt het zeker een parkeerplaats voor de automaten zoals vroeger. De vraag stelt zich hoe het komt dat er daar niet meer voertuigen aangereden werden. Tot op heden werd beslist in deze bak alvast geen boom te planten.

11 november 2008: Ook de vroeger geplaatste paaltjes tussen de plantvakken lopen blijkbaar risico's. Misschien woont een onervaren voerder in de buurt? Zou een tijdelijke camera meer veiligheid brengen? Bij politiecontroles, zoals o.a. na de aangeklaagde verkeersonveiligheid aan de Stuivenbergvaart, blijkt dat de plaatselijke buurtbewoners het minst de verkeersveiligheidsmaatregelen negeren.

06 november 2008: ongelooflijk maar waar ... een van de paaltjes plantvak 1 op hoek Hombeeksesteenweg / Pareipoelstraat terug aangereden! Dit lijkt stilaan op kwaad opzet ...

05 november 2008: de paaltjes plantbak 1 liggen terug plat en die van plantbak 2 zijn ook aangereden. Na melding werden deze dezelfde dag terug in orde gebracht. Ook het paaltje aangereden door een blauwe wagen ter hoogte van Pareipoelstraat nr 69 werd vervangen.

28 oktober 2008 om 14.00 uur: plantbak en de paaltjes terug in orde gesteld.

23 oktober 2008: Ook het tweede paaltje werd omvergereden. De paaltjes werden netjes opzij gelegd. De sporen in de plantenbak getuigden dat men deze ontrading negeert ... of te snel de straat indraait..

Misschien moet men getekende plannen toetsen of het doel met name "veiligheid" hiermee bereikt? Als snelheidsremmer is/was het zeker effectief.


Bij de aanleg van het kruispunt Pareipoelstraat - Hombeeksesteenweg was het enigszins wel te verwachten dat dit een knelpunt voor fietsers en voertuigen zou kunnen worden. Volgens sommigen wordt de inrichting als onveilig bestempeld.

De bevoegde diensten hierop de aandacht getrokken reageerden als het volgt: "De uitstulping ter hoogte van Pareipoelstraat/Hombeeksesteenweg is opgenomen in de plannen na suggestie van bewoners van de Pareipoelstraat op de infovergadering van 22 mei. Deze uitstulping accentueert de Pareipoelstraat als woonstraat en is ontradend voor het sluipverkeer. De breedte van de weg ter hoogte van de uitstulping is 4m50. Fietsers hebben bijgevolg voldoende ruimte om tegenliggend verkeer te passeren."

De problematiek in de Pareipoelstraat is niet nieuw. Deze straat werd destijds ingericht en met Vlaams minister Van Brempt ingereden, als educatieve modelweg veilige route voor de schoolgaande jeugd uit de wijk.
Dat doorgaand verkeer deze straat gebruikt is een feit. Dat er te snel gereden wordt is onbetwistbaar. Dat hiertegen niet opgetreden wordt is eigen aan de buurt, die vecht voor meer opvolging van wetten, decreten en politieverordeningen.
Nu blijkt plots dat bij de herinrichting niet echt in overleg met de buurt en de wijkwerking gehandeld werd. Bij navraag blijkt hierover geen eensgezindheid te bestaan!

De Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw heeft de 'nieuwe' klachten op 30 september 2008 vernomen via de Pers en heeft dus zich vooraf niet kunnen informeren en reageren. Bepaalde taken met betrekking tot het leefmilieu in de wijk werd door de wijkwerking overgenomen. Het probleem bestaat erin dat deze werking feitelijk niet steeds ernstig genomen wordt en te weinig steun geniet. Wel is er een goede verstandhouding tussen de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw en de medewerkers van het Wijkhuis en we hopen dat deze ook zo blijft.

Wat betreft de verkeerstechnische kant van de inrichting van de omgeving laten we over aan de 'deskundigen'. Inmiddels zijn er effectief reeds wijzigingen uitgevoerd en bleken de plannen niet doordacht op sommige plaatsen.

Beweren echter dat de wijkwerking “ niet in kennis gesteld werd van de plannen voor de Pareipoelstraat" is niet correct. Wat betreft de eigenlijke plannen en de uitvoeringsmodaliteiten moeten we ons onthouden van commentaar door gebrek aan correcte informatie.

De gevaarlijke situatie ter hoogte van de Hombeeksesteenweg 137 is ook reeds meermaals gemeld maar wordt niet erkend door de bevoegde commissaris van de Verkeerspolitie en dus niet aangepakt. Het College volgt zijn visie tot ongenoegen van wie er de steenweg moet oprijden. Wij blijven hopen op een test door de politie om hen te kunnen overtuigen. Tot op heden echter ....

02 oktober 2008: Situatie in vraag gesteld stukje Pareipoelstraat

"In de matrix was er alleszins geen sprake" en "Wij hebben ook nooit gevraagd om plantvakken in de straat en de bewoners evenmin.” zoals via de Pers geïnsinueerd wordt (zie verder) is onjuist.

Wij zijn er ons van bewust dat er ten eerste verschillende meningen over de veiligheidsinrichtingen zijn, ten tweede er zeker ook aanpassingen uit "goodwill" voor (enkele) bewoners geforceerd werden en ten derde overtredingen in de omgeving van de school de regel zijn maar ook niet echt aangepakt worden.

Wij zetten even alles op een rijtje en aan de lezer om een correcte visie te kunnen vormen.

12 oktober 2006: onze leefmilieugroep klaagt tijdens de wijkraad in vergadering de nieuwe absurde inrichting van de schoolomgeving in de Pareipoelstraat nogmaals aan. Een inrichting die meer parkeerplaatsen moest scheppen werd op vraag van een betrokken bewoner, maar buiten informatie te verschaffen aan de wijkwerking, snel voor de verkiezingen aangebracht.

half oktober 2006 beslist het bestuur Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw scherper de aandacht te vestigen op deze onveilige ongehoorde situatie. Gezien bevoegden niet reageren wordt de hogere overheid tenslotte aangeschreven. Op 24 oktober 2006 reageert bevoegde Minister Van Brempt. De stad Mechelen wordt aangemaand de situatie te klaren. Meer details vindt u verder in deze pagina.

maandag 23 oktober 20006: Mechelen Blogt geplaatst door Roger Kokken
In de Pareipoelstraat is er thans nog een rijstrook van een dikke meter breed voor het autoverkeer. Aan beide andere zijden werd een doorlopende witte lijn getrokken voor de geparkeerde auto's. Om door die straat te rijden is de automobilist dus gedwongen om een verkeersovertreding te begaan. Hopelijk staan "onze vrienden" niet verdoken opgesteld op de hoek van de Tuinbouwstraat...
Of hoever de incompetentie van sommige stadsdiensten kan reiken....??

donderdag 07 december 2006: De Standaard Regio en Het Nieuwsblad
Kort parkeren in Pareipoelstraat
MECHELEN - In de Pareipoelstraat wordt een zogeheten dropzone ingericht. Op twee parkeerplaatsen mag je tijdens de week tussen 7 en 8 en tussen 15.30 en 18 uur slechts vijf minuten parkeren, net voldoende om de kinderen af te zetten of op te halen van school. De voorbehouden plaatsen moeten het wildparkeren in de schoolbuurt tegengaan. (rbm)

25 september 2007: Departement samenleving
agendapunt wijkraad: Wijkinvesteringsplan (WIP -DIP) en Matrix

13 november 2007: Wijkraad
één van de vier projecten realiseerbare projecten op korte termijn (binnen de twee jaar)
infovergadering terugkoppeling naar MATRIX II en Wip

15 november 2007: Stad investeert fors in Mechelen-Zuid
Het wijkinvesteringsplan voor Mechelen-Zuid is voorgesteld op een bewonersvergadering en omvat onder meer een gedeeltelijke heraanleg van de Brusselsesteenweg, en de realisatie van een plein aan de Plaisancebrug.
We zetten de projecten voor de komende vijf jaar op een rijtje:

Aanleg vluchtheuvel op het kruispunt van Geerdegem-Schonenberg met de Eggestraat.
Realisatie fietsverbinding tussen de Potaerdestraat en de Uilmolenweg. Het provinciebestuur trekt het pad door tot in het Vrijbroekpark.
Plaatsing hoekbomen in de Pareipoelstraat.
Aanleg verhoogd fietspad of fietssuggestiestroken op de Stuivenbergvaart. Er komt ook een onderzoek naar andere mogelijke verkeersremmende maatregelen.
Opmaak streefbeeldstudie Brusselsesteenweg en gedeeltelijke heraanleg van de steenweg.
Aanleg plein Plaisancebrug aan het kanaal Leuven-Dijle.
Vernieuwing wegdek en riolering Landbouwstraat.
Fietsverbinding tussen de Stuivenbergbaan en de Zennedijk.
Twee nieuwe speelpleinen aan Geerdegem-Schonenberg en in de nieuwe verkaveling aan de Europalaan.
Inrichting speelbossen aan Technopolis en aan het woonuitbreidingsgebied Stuivenberg.
Onderzoek naar mogelijkheid om buurtparking aan te leggen in de Hoveniersstraat.

 

donderdag 22 mei 2008: Actueel (Website Open VLD)
Boomvakken weren sluipverkeer Pareipoelstraat
Dit najaar start de aanleg van zeven boomvakken in de Pareipoelstraat. "De suggestie komt van de bewoners zelf. Daarmee krijgen zij meer groen in de straat, maar verhelpen we vooral aan het probleem van sluipverkeer", zegt schepen van openbare werken Greet Geypen.

De aanleg van de boomvakken in de Pareipoelstraat is een zogenaamd matrixproject. Dat zijn ingrepen en correcties aan het openbaar domein die zijn voorgesteld door de bewoners, meestal via bewonersvergaderingen en buurtbevragingen. Het engagement van het stadsbestuur bestaat er in deze vragen binnen de twee jaar te realiseren.

“Het probleem in de Pareipoelstraat is in hoofdzaak het sluipverkeer. Dat vertellen de bewoners mij. De straat wordt gebruikt als binnenweg voor het doorgaand verkeer Hombeeksesteenweg-Brusselsesteenweg. De aanleg van de boomvakken moet dat ontmoedigen”, legt Geypen uit.

“Bijkomend voordeel van deze werken is dat we in deze wijk extra groen brengen. Het is een vraag van de bewoners in de gordel rond de vesten om waar mogelijk meer groen te voorzien. De geplande werken komen er op vraag van de bewoners, maar om aan de terechte vraag van inspraak en terugkoppeling met de buurt te beantwoorden, leggen we de plannen toch eerst nog eens voor aan de bewoners, tijdens een informatieavond op donderdag 22 mei”, aldus nog de schepen.

Rondom de boomvakken komen zogenaamde voetpaduitlopers. Dit om het hoekparkeren tegen te gaan vanuit veiligheidsoverwegingen. Met de geplande werken gaan er slechts 1 à 2 parkeerplaatsen op 45 verloren. Maar gelet op het aanbod is dat in deze buurt geen probleem. In de Pareipoelstraat geldt het beurtelings parkeren.

vrijdag 23 mei 2008: De Standaard Regio en Het Nieuwsblad
Boomvakken in Pareipoelstraat
MECHELEN - Nog dit najaar worden zeven boomvakken aangelegd in de Pareipoelstraat. Die dienen niet alleen om meer groen in de straat te brengen, maar vooral om het sluipverkeer te weren. 'De straat wordt gebruikt als binnenweg voor het doorgaand verkeer Hombeeksesteenweg-Brusselsesteenweg. De boomvakken moeten dat ontmoedigen', zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD).

vrijdag 23 mei 2008: Het Nieuwsblad
Boomvakken in Pareipoelstraat
MECHELEN - Nog dit najaar worden zeven boomvakken aangelegd in de Pareipoelstraat. Die dienen niet alleen om meer groen in de straat te brengen, maar vooral om het sluipverkeer te weren. 'De straat wordt gebruikt als binnenweg voor het doorgaand verkeer Hombeeksesteenweg-Brusselsesteenweg. De boomvakken moeten dat ontmoedigen', zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD).
Rond de boomvakken komen voetpaduitlopers om parkeren op de hoeken tegen te gaan. Door de boomvakken worden een tot twee parkeerplaatsen, van in totaal 45, opgegeven. Maar in de buurt is volgens Greet Geypen niet echt een parkeerprobleem.

De aanleg komt op vraag van de bewoners en werden gisteravond uit de doeken gedaan op een informatievergadering. (rbm)

vrijdag 23 mei 2008:: Het Laatste Nieuws
Boomvakken tegen sluipverkeer
Dit najaar start een aannemer met de aanleg van zeven boomvakken in de Pareipoelstraat in Mechelen. «Vooral het sluipverkeer is een probleem in de Pareipoelstraat. De straat wordt gebruikt als binnenweg voor het doorgaand verkeer Hombeeksesteenweg-Brusselsesteenweg. De aanleg van de boomvakken moet dat ontmoedigen», zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld). Bijkomend voordeel is de komst van extra groen in de wijk. «Het is een vraag van de bewoners in de gordel rond de vesten om in deze wijken in meer groen te voorzien.» De plannen werden donderdagavond voorgelegd aan de bewoners.

22 mei 2008: Radioreflex
Boomvakken weren sluipverkeer in Pareipoelstraat
Dit najaar start de aannemer met de aanleg van een zevental boomvakken in de Pareipoelstraat. "De keuze voor deze vorm van herinrichting is gesuggereerd door de bewoners zelf. Daarmee krijgen zij meer groen in de straat, maar verhelpen we vooral aan het probleem van sluipverkeer dat deze straat moet slikken", zegt schepen van openbare werken Greet Geypen.

De aanleg van de boomvakken in de Pareipoelstraat is een zogenaamd matrixprojecten. Dat zijn ingrepen en correcties aan het openbaar domein die zijn voorgesteld door de bewoners, meestal via bewonersvergaderingen en buurtbevragingen. Het engagement van het stadsbestuur bestaat er in deze vragen binnen de twee jaar te realiseren.

"Het probleem in de Pareipoelstraat is in hoofdzaak het sluipverkeer. Dat vertellen de bewoners mij. De straat wordt gebruikt als binnenweg voor het doorgaand verkeer Hombeeksesteenweg-Brusselsesteenweg. De aanleg van de boomvakken moet dat ontmoedigen", legt Geypen uit.

Bijkomend voordeel van deze werken is dat we in deze wijk extra groen brengen. Het is een vraag van de bewoners in de gordel rond de vesten om in deze wijken waar mogelijk meer groen te voorzien. De geplande werken komen er op vraag van de bewoners, maar om aan de terechte vraag van inspraak en terugkoppeling met de buurt te beantwoorden, leggen we de plannen toch eerst nog eens voor aan de bewoners, tijdens een informatieavond op donderdag 22 mei", aldus nog de schepen.

Rondom de boomvakken komen zogenaamde voetpaduitlopers. Dit om het hoekparkeren tegen te gaan vanuit veiligheidsoverweging. Met de geplande werken gaan er slechts 1 à 2 parkeerplaatsen op 45 verloren. Maar gelet op het aanbod is dat in deze buurt geen probleem. In de Pareipoelstraat geldt het beurtelings parkeren.

dinsdag 30 september 2008: Gazet van Antwerpen
Plantvakken ergeren buurt
De aanleg van plantvakken zorgt voor gemor in de Pareipoelstraat. In de buurt heerst een grote parkeerdruk en de bewoners zien niet graag plaatsen verloren gaan. Ook de eigenaars van 55 garageboxen zijn niet gelukkig, want een plantvak verspert hun uitrit.
Op heel wat plaatsen in Mechelen investeerde de stad de voorbije jaren in plantvakken om het verkeer te remmen. Vaak moeten daar parkeerplaatsen voor sneuvelen en dat ligt gevoelig. “Ik vraag mij af waarom wij als wijkraad nog moeten samenkomen, want met onze adviezen wordt toch weinig of geen rekening gehouden”, zegt Leo Vivijs, gespreksleider van de wijkraad Mechelen-Zuid.
“Van de plannen voor de Pareipoelstraat zijn we niet in kennis gesteld. In de matrix was er alleszins geen sprake van. Wij hebben ook nooit gevraagd om plantvakken in de straat en de bewoners evenmin.”
Blauwe zones
Volgens Vivijs kost de ingreep de buurt een tiental parkeerplaatsen. “En dat terwijl er een zeer groot parkeerprobleem is. Zeker sinds de invoering van de blauwe zone in de Hoveniersstraat en op gedeeltes van de Brusselse- en Hombeeksesteenweg is het zoeken naar een plekje”, aldus Vivijs. “Het stadsbestuur had ons trouwens in de periode oktober-november een evaluatie beloofd over de blauwe zone. In afwachting zouden er nergens aanpassingen gebeuren”, zegt hij.
Leo Vivijs stelt zich ook vragen bij de uitsprongen op de weg. “Die maken de verkeerssituatie alleen maar gevaarlijker”, vertelt Vivijs. Buurtbewoner Noël Tourlouse geeft hem gelijk: “Een vrachtwagen geraakt de Hoveniersstraat vanuit de Pareipoelstraat niet meer in.”
Uitrit garageboxen
De familie De Reuse ergert zich aan het plantvak vlak bij de uitrit van haar garageboxen. “Onze 55 huurders klagen omdat ze slechts met veel moeite naar rechts kunnen afdraaien. Vooral voor oudere bestuurders en mensen met een grote wagen is dat een probleem. Bij de stad krijg je als antwoord dat ze dan maar hun rijbewijs moeten inleveren”, vertellen de zussen Annie en Lena De Reuse.
Na contact met de ombudsman verhuisde het plantvak van de ene kant naar de andere. “Daardoor is de situatie een beetje verbeterd: de auto’s kunnen nu wel langs links weg. Maar mijn zoon Sven geraakt met zijn aanhangwagen nauwelijks nog de garage uit”, zegt Lena.
Zowel schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a) als schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld) waren maandag niet bereikbaar voor commentaar. “Na twee dagen bellen hebben wij Geys ook niet te pakken gekregen”, besluit Lena.

 

De weg van en naar school hoeft voor de verzekering niet de kortste te zijn, je mag ook kiezen voor de VEILIGSTE ROUTE!

Gezien de kunstgreep met wat grijze verf het probleem niet echt oplost en op afstand gezien de intussen op bepaalde plaatsen onderbroken lijn als volle lijn overkomt, dringen we aan op een volledige veilige herinrichting van deze drukbereden en bezochte gevaarlijke zone.

Wij voelen ons gesteund door de minister en hopen dat ook de burgemeester zich komt vergewissen van de situatie.

Onderstaande foto's werden genomen op 6 november 2006 na de "INGREEP".

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: VAN BREMPT, kabinet [mailto:kabinet.vanbrempt@vlaanderen.be]
Verzonden: vrijdag 10 november 2006 16:17
Aan: verberckmoes.guy@leefmilieugroep-mechelen-zuid.be
Onderwerp: FW: E-mail met bijlage (attachment): Verkeersveiligheid

Geachte heer Verberckmoes

Ik heb uw mailtje van 24 oktober met aandacht gelezen. Een veilige schoolomgeving wordt onder andere gekenmerkt door een duidelijke leesbaarheid van de verkeersituatie. Uit de foto’s in de krantenartikels en op de website van de Leefmilieugroep-Mechelen-Zuid blijkt duidelijk dat wegmarkeringen in de schoolomgeving in Pareipoelstraat op zijn minst verwarrend zijn. Deze straat is de exclusieve bevoegdheid van de Stad Mechelen. Een tussenkomst van mij in deze is dus niet mogelijk. Ik zal de burgemeester aanschrijven en vragen de wegmarkering in de Pareipoelstraat helemaal te verwijderen en de schoolomgeving zo goed mogelijk te beveiligen.

Ik apprecieer alleszins uw voortdurende inspanningen om Mechelen verkeersveilig en leefbaar te houden/maken.

Met vriendelijke groeten

Kathleen Van Brempt

ps: op uw vraag heb ik ook de lokale afdeling gecontacteerd. Zij waren reeds op de hoogte van dit probleem en zullen dit dossier met aandacht opvolgen.

 

Situatie op 26 oktober 2006 nog ongewijzigd !!

De verkeerspolitie Mechelen stunt met sensibiliseren van de jeugd rond "glaasje op laat je rijden", "pas uw snelheid aan","gevolgen bij een botsing". Wat ons hierbij opvalt is, dat eventuele gevolgen als whiplash die de deelnemenden kunnen oplopen bij simulatie van een botsing niet in overweging genomen worden. Op latere leeftijd zullen klachten dan te wijten zijn aan verkalking ter hoogte van C1, C2, C3, C4,...

Ook met regelmaat worden op diverse vaste plaatsen wel "snelheidscontroles" uitvoert en "wodka-acties" op touw zet. Er wordt hierover ook via de media bericht en er wordt zelfs een prijs uitgereikt door het Vlaams gewest voor de inspanningen bij de politie van Mechelen. Voor de elementairste knelpunten blijkt echter te weinig interesse getuige de opvolging van vele meldingen. Met een degelijk palmares mag men zich al wat veroorloven of niet soms.

Er is zeker geen gebrek aan palen en borden. De passant op dergelijke plaatsen ziet door het bos veelal de bomen niet meer. We twijfelen niet aan de goed wil maar misschien moet toch wat doordachter gereageerd.

In de omgeving van de drie scholen werd in samenspraak met ouderverenigingen een didactische route aangelegd. Hierover zijn wel meningsverschillen en reacties gezien bepaalde toch onlogische/verwarrende opstellingen.

Als het in de onmiddellijke schoolomgeving reeds zo verkeerd loopt wat wil men de kinderen dan bijbrengen. Is de hoeveelheid kilo's metaal belangrijker dan een degelijke aanpak en opvolging?

situatie op 23 oktober 2006 bleef onveranderd

Reactie:De firma die instaat voor verkeerssignalisatie heeft de opdracht gekregen om die witte streep te verwijderen, maar had de opdracht blijkbaar nog niet uitgevoerd.

Privatisering lijkt dus ook geen goede oplossing ... dat de schuldige rechtstaat!

Boze tongen beweren dat er ook bij deze manier van verkeersontwikkeling slechte wil is. Zachter uitgedrukt kan men spreken van een gebrek aan ernst bij sommige bevoegden.

Deze buurt kampt reeds jaren met te hoge snelheid en het in overtreding parkeren.

Meldingen over klachten met betrekking tot deze nieuwe 'creatie' werden weggewuifd.

Gezien in schoolomgevingen nu richtlijnen van hoger hand dienen gevolgd, werd inmiddels wel een 30 Km per uur opgelegd en vond een herinrichting schoolomgeving plaats.

Hoe dit alles uiteindelijk zo verliep was niet voor iedereen duidelijk. Waar bij parkeren in overtreding al een oogje dichtgeknepen werd (volle middenlijn ook wegens veiligheidsreden), werd zonder blikken of blozen twee ondoordachte parkeerstroken ingericht. Een rijvak werd herleid tot een breedte die enkel voor fietsers bestemd kan zijn. Wel staan er allerhande borden waaronder wegversmalling en voorrrang maar hoe uitvoeren is een andere zaak.

Dit nieuwe feit zou naast de vele jaren sensibiliseren omtrent bepaalde onveilige plaatsen en in het bijzonder aanklachten tegen de onveilige situatie Ridder Dessainlaan, Brusselse- en Hombeeksesteenweg en nog andere aangeklaagde onlogische situatie (waaronder omgeving Schonenberg/Eggestraat) als schoolvoorbeeld kunnen dienen over de bekommernis en de ernst welke men toont met betrekking tot de de veiligheid van de (zwakke)weggebruiker.

Gezien uiteindelijk duidelijk blijkt dat bij privatiseren van opdrachten de uitvoering doeltreffender verloopt en klachten blijkbaar ernstiger opgevolgd worden, moet er misschien gedacht worden dringend ook de verantwoordelijkheid verkeersveiligheid te privatiseren.

Noch de wijkwerking (in vergadering op 12 oktober 2006), noch de vele reeds geuite klachten konden de verantwoordelijke(n) verkeersveiligheid sensibiliseren deze onveilige situatie uit te klaren.

Blijkt dat na de bespreking van de problemen op 12 oktober 2006 overwogen werd een petitie te starten om toch maar beweging te krijgen in het wegwerken van deze onveilige situatie. Wij nodigen iedereen uit een stukje wegcode hier uit te testen en ons bij succes zeker te berichten. Ook de media werd, gezien uitblijven reacties, hiertoe uitgenodigd.