update 24 februari 2017

 

ODTH saneert nog steeds de sterk vervuilde bodem na verwerven terreinen FCI

22 februari 2017: gezien vragen uit de buurt over huidige grootse werkzaamheden werd verzocht om een infovergadering te laten doorgaan met afvaardiging van ODTH. Na een bijzonder positieve ervaring met afgevaardigden op 21 februari leest u hieronder alvast de door ons gevraagde info.

Beste Mr.Verberckmoes,

Naar aanleiding van ons aangenaam gesprek gisteren stuur ik u nog wat extra informatie door betreffende de acitviteiten op onze site te Mechelen-Zuid. Zoals gisteren aangehaald is het ook onze bedoeling om volledig transparant te zijn naar alle stakeholders toe. Ik vermeld onderstaand enkele punten die gisteren aan bod zijn gekomen.

Huidige activiteiten

Op de site, zowel in de magazijnen binnen als op de buitenterreinen, zijn een aantal bedrijven actief die ruimte huren voor de opslag van hun materialen. Ik som ze even op:

· Pro-Polis: stadsimkerij

· Tailormate: standenbouw

· Grinord: buitenschrijnwerk (ramen-deuren)

· Pin’Art: wijnhandelaar

· Dekore: Home Design

· Kellogg: voeding, onbijtgranen, snacks

· Webshop P&G: enkel voor de eigen werknemers van P&G

· Bubble Post: ecologische klantenleveringen in stadscentra

· Mercedes-Benz: personenwagens

· VWR International: werfinrichting en signalisatie

· Loyaerts bouwmaterialen: bouwmaterialen, silo’s

· Sint-Vincentius voedselbedeling (hiervoor stellen we gratis ruimte ter beschikking)

· Ecokoeriers en Co-Cork: onderstaand wat uitleg

Ecokoeriers (http://www.ecokoeriers.be/)

ECOkoeriers is opgericht door IV-ENT (VZW opgericht door Veerle De Wael en Inneke Vos) met als doelstelling een totaaloplossing te bieden voor duurzame stadslogistiek. De initiafnemers willen van de ECOkoeriers een open samenwerkingsplatform maken tussen verschillende partners met als doel een ecologisch alternief te bieden voor gemotoriseerde leveringen, binnen een economisch rendabel model. Door de krachten te bundelen, willen de ECOkoeriers het volume en de efficiëntie creëren om dit samenwerkingsmodel levensvatbaar te maken en te verduurzamen.

Om zowel operationeel als financieel rendabel te zijn, komen verschillende partners als één merk naar buiten en worden er samenwerkingen opgezet met andere (logistieke) bedrijven. Vanuit vzw ConnAct werden binnen het KRACHT project (2013-2015) verschillende meerwaardenetwerken opgezet. Eén van deze innovatieve ketens werd opgezet rond duurzame stadslogistiek in Mechelen. De idee van het oprichten van de ECOkoeriers is bij IV-ENT ontstaan na een CityLab "Fietskoeriers, de ontbrekende schakel" georganiseerd door OH! Ondernemershuis en LivingLab op 02/03/2015. Er werd door alle aanwezigen gebrainstormd rond de vraag 'waarmee bouwen we een duurzaam bedrijfsmodel voor de fietskoeriers in Mechelen'. IV-ENT was die avond ook aanwezig en op zoek naar een duurzame logistieke partner voor het ophalen van hun kurken bij alle Mechelse horecazaken voor hun project Co-Cork. Mede door de logistieke kennis en ook de opgedane ervaring bij ConnAct over het opzetten van duurzame innovatieve samenwerkingen, nam IV-ENT het initiatief om met de ECOkoeriers te starten en zo kwamen de eerste fietskoeriers in Mechelen.

Co-Cork (http://www.co-cork.be/)

Ook dit is een initiatief van IV-ENT. De bedoeling hier is om duurzaam om te gaan met kurk. In tegenstelling tot sommige andere recycleerbare materialen verliest kurk niets van zijn kwaliteiten bij het herwerken. Door kurk te (her)gebruiken houden we unieke ecosystemen in stand zoals bijvoorbeeld de kurkeikbossen in Portugal. De inzameling en verwerking van kurk, alsook de creatie van nieuwe producten, creëert dan weer werkgelegenheid in de sociale economie.

Saneringsproject

Ook stelde u de vraag naar de status van het saneringsproject. Zoals reeds bekend werden er hier injectiefilters geinstalleerd over het ganse terrein om periodiek melasse in de bodem te injecteren en zo biologische afbraak van de verontreiniging te stimuleren. Dit project is nog steeds lopende en wordt begeleid door Antea. Enkele weken terug werd er daarom een hoop zand gezeefd en werden er stalen genomen die door Antea momenteel worden onderzocht. Hiervan wachten we de resultaten nog af, maar dit project is dus nog steeds lopende. Ik ga nog contact opnemen met Antea en onze milieu-coordinato, maar dat is momenteel de enige informatie die ik u kan bezorgen. Ik hou u op de hoogte als ik kennis heb van updates in dit dossier.

Bouwvergunning

Tot slot wil ik nog even terugkomen op de bouwvergunning waar mijn collega Karel Diedens u gisteren over sprak; De bedoeling is om een gedeelte van het buitenterrein te verharden voor de aanleg van extra parking. Hier zal binnenkort uiteraard een bouwvergunning voor aangevraagd worden, maar dan bent u hier alvast van op de hoogte. Op de afbeelding in bijlage heb ik alvast aangeduid over welke zone het gaat.

Zoals al eerder vermeld wensen we een volledige transparantie te bewerkstelligen in de toekomst. Nogmaals onze excuses dat de communicatie de laatste jaren niet goed verliep, maar we zullen er alleszins alles aan doen om het overleg en de communicatie in de toekomst te onderhouden. Verder wil ik ook nog eens benadrukken dat duurzaamheid in de genen van ODTH zit, en dat respect voor mens en leefmilieu centraal staat in onze bedrijfsvoering. Op dat vlak delen we dus zeker dezelfde visie.

Indien u nog vragen/opmerkingen hebt, mag u mij steeds telefonisch of via mail contacteren.

Namens ODTH,

Met vriendelijke groeten,

Nicolas Heymans


Historiek:

27 NOVEMBER 2009: Info via mail ODTH: STAND VAN ZAKEN BODEMSANERING

Op 04 december 2009 werd ter plaatse een bepaalde geur vastgesteld die vermoedelijk te wijten is aan een reactie bij de biologische afbraak waar schijnbaar een vorming van metaangas (CH4 ook moerasgas genaamd) ontstaat. Methaan ontstaat onder andere bij afbraak van organische stoffen door bacteriën onder anaerobe omstandigheden. Methaan is als broeikasgas 25 maal krachtiger dan het veel bekendere CO2. Methaan is schadelijk voor het milieu, omdat het bijdraagt aan het broeikaseffect en de vorming van ozon. Het is als broeikasgas ongeveer 20 keer zo sterk als koolstofdioxide.
Gevraagd werd hieraan voldoende aandacht te besteden.

Op 02 december 2009 wordt verder toegelicht wat de huidige toestand van de vergunning is.

In 2009 is de in-situ sanering op het terrein, gelegen aan de A. Spinoystraat 8 te Mechelen, verder gezet zoals voorzien. Deze in-situ sanering kan opgesplitst worden in drie onderdelen:

 1. Gestimuleerde Biologische Afbraak:
  Dit jaar werden 3 injectierondes uitgevoerd waarbij melasse werd geïnjecteerd in de ondergrond ter stimulatie van de biologische afbraak van de aanwezige verontreiniging.
  Het grondwater werd driemaandelijks gecontroleerd om het afbraakproces nauwgezet op te volgen en waar nodig bij te sturen. De resultaten van deze monitoringsrondes tonen aan dat ter hoogte van de perceelsgrens de biologische afbraak volop lopende is. Dit impliceert dat er geen nieuwe verontreiniging de site verlaat. Ook op de site zelf worden de eerste signalen waargenomen die aantonen dat het biologisch afbraakproces van start is gegaan.
  Op basis van de huidige stand van zaken wordt verwacht dat de melasse-injectie nog 2 jaar zal lopen.
 2. Bodemluchtextractie:
  De bodemluchtextractie centraal op het terrein is continu lopende. De actief koolfilters werden in de loop van het jaar vervangen, zodat de emissienormen niet werden overschreden.
  De opvolgingsgegevens van deze bodemluchtextractie tonen aan dat er via deze weg nog steeds een aanzienlijke vuilvracht uit de grond wordt onttrokken, zodat werd besloten om de onttrekking voorlopig verder te zetten.
 3. In-Situ Chemische Oxidatie:
  In januari en maart 2009 werden nog 2 injecties uitgevoerd met geactiveerd persulfaat t.h.v. de zone tussen het gebouw en de A. Spinoystraat (zone 3). Omwille van de beperkte resultaten werd besloten om deze techniek te staken en de zone verder aan te pakken via gestimuleerde biologische afbraak (zie punt 1).

Mechelen, 19 januari 2009: Aanvang werd gemaakt met de TWEEDE FASE van de sanering van hun terreinen in Mechelen Zuid na het succesriijk afronden van de eerste fase. Aangevangen werd met de injecties van melasse voor de biologische degradatie.

Geachte heer, mevrouw,
Beste buurtbewoner,


Sinds ons voorgaand schrijven na afronding van de ontgraving, is er gestart met de tweede fase van de bodemsaneringswerken ter hoogte van het voormalig terrein van FCI nv, A. Spinoystraat 8 te Mechelen, zijnde de in-situ sanering van de niet-ontgraven zones.
Hiervoor werden verspreid over gans het terrein en langsheen de perceelsgrens met de Uilmolenstraat en het terrein van de NMBS, een groot aantal injectiefilters voorzien waarin op regelmatige tijdstippen (ca. 3 à 4 maal per jaar) een natuurlijk product (melasse = bijproduct van verwerking suikerbieten) wordt ingebracht. Deze melasse stimuleert de biologische afbraak van de verontreiniging. De injectiefilters langsheen de Uilmolenstraat en het terrein van de NMBS werden stroomafwaarts van het terrein geplaatst en fungeren als een barrière die ervoor zorgt dat de verontreiniging zich niet meer kan verspreiden.
Daarnaast vindt er centraal op het terrein tevens een bodemluchtextractie plaats waarbij verontreinigde bodemlucht wordt opgepompt en gezuiverd alvorens deze wordt geloosd in de omgevingslucht. De emissienormen werden sinds de opstart begin april 2008 niet overschreden.
De eerste resultaten vertonen reeds een gunstige evolutie van de verontreinigingstoestand nabij de injectiefilters, doch het proces heeft nog enige tijd nodig om de melasse over het gehele bodemvolume te verspreiden.
De duur van de in-situ sanering wordt nog steeds geschat op ca. 4 jaar waarvan nu reeds bijna 1 jaar verstreken is.
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds contact opnemen via onderstaande coördinaten.
Be-con bvba
Dhr. Marc Verreydt
0477/25.73.65
marc.verreydt@be-con.be

Wij danken u alvast voor uw begrip.
Vriendelijke groeten,


Veerle De Wael
Milieucoördinator
O.D.T.H.
www.odth.be
veerle.dewael@odth.be

Naast het ontbreken van de verplichte buffers tussen industrie en wonen, de luchtvervuiling met de hiermee gepaard gaande gezondheidsrisico's was ook de vervuiling van de ondergrond een aandachtspunt voor Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw. Via diverse kanalen werd gepoogd ook hierover te sensibiliseren.

Deze problematiek wordt nu ook degelijk aangepakt te worden. Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw heeft dan ook toegezegd aan de oproep van Opslag & distributie Ter-Haeghe De Wael Projecten om positieve samen te werken.

Het industriegebied, zeer dicht palend aan het woongebied, kent diverse probleemzones. Hierbij wordt aleens gepoogd de verantwoordelijkheid door te schuiven ... ja ook naar de stad Mechelen. De rioleringen waar allerlei in geloosd werd zouden wegens (vroegere) lekken of breuken meeverantwoordelijk zijn.

Gezien vragen omtrent de bezetting van de gebouwen ODTH werd destijds info opgevraagd. We kregen we op 27 september 2010 volgend antwoord van Milieuambtenaar Stedelijke Milieudienst:

ODTH heeft in maart 2007 een melding ingdiend voor volgende activiteiten:
- lozen huishoudelijk afvalwater
- een transformator
- stallen max 25 voertuigen andere dan personenwagens
- koelinstallaties, airco en compressoren

Voor opslag goederen zelf was er nog geen vergunning.

We stellen de vraag op volgende werkgroep P&G en CAP-meeting DuPont november 2010. Milieudeskundige ODTH blijkt zich daar geen zorgen over te maken. Inmiddels worden diverse locaties wel verhuurd en werd nog afval gedumpt. Nu is men bezig met sort te verplaatsen en werd een breekwerf geïnstalleerd. Wij hopen dat OVAM aangeduid om het op te volgen op de hoogte is en misschien ook communiceert met de stad Mechelen.

20 januari 2017: melding uit de buurt dat grootse werken bezig zijn op het terrrein! Om geruchten en onwaarheden te vermijden nemen we contact op met de stedelijke Milieudienst en bevoegd schepen Marina De Bie.
Duidelijk niet op de hoogte gesteld wordt navraag gedaan bij de stedelijke Bouwdienst die ook onwetend blijkt en na contact met ODTH zelf, blijken ze wat grond te verplaatsen en wat andere grond te zeven. Er zijn geen bouwactiviteiten gepland noch aangevraagd.

Wordt vervolgd!

Verder nieuws is te volgen op onze FaceBook