Uitverkocht doch nog op nabestelling verkrijgbaar tegen de kostprijs  van 10 €

INHOUD: Verslagen, studies en conclusies 'Lucht', allergieën en ademhalingsproblemen

Inhoudstabel

Voorwoord

Stof en Stikstofdioxide … onze bijdrage

Start en verloop van een moeilijke oefening

Nieuwe visie op wetenschap en technologie

Chronologie van het sensibiliseren

21 augustus 1997: LMZ vraagt inhoud rampenplan
14 november 1997: “Mechelen-Zuid oefent rampenplan – Leefmilieugroep haalt slag thuis”
17 november 1997: Pers:“Mechelen-Zuid eist inventaris gevaarlijke producten”
18 november 1997: LMZ vraagt wetenschappelijk onderzoek wegens talrijke klachten
26 januari 1998: LMZ vraagt minister van Leefmilieu om meetposten
13 februari 1998: Mechelse gemeenteraad dient motie in en vraagt onderzoek
18 februari 1998: De pers bericht over de ’Geruchten- en klachtenstroom’
25 februari 1998: Een belangrijke datum voor verloop en luchtscreening van Mechelen
24 april 1998: De pers bericht start onderzoeken
19 juni 1998: Onafhankelijke wetenschappelijke basis gewenst
22 juni 1998: Vraag via de stedelijke milieuraad naar een echte werkgroep
13 juli 1998: Beproevingsverslag VMM luchtverontreiniging door VOS in Mechelen-Zuid
29 juli 1998: Nieuwe motie ingediend op de gemeenteraad
06 oktober 1998: Persmededeling van minister Wivina Demeester
15 oktober 1998: LMZ sensibiliseert via Pers
22 oktober 1998: Vergadering werkgroep;Volksgezondheid geeft woordje uitleg
05 november 1998: Verkennende gesprekken Stad Mechelen, PIH en LMZ
15 december 1998: Start werkgroep ‘LUCHT’
31 maart 1999: Vergadering werkgroep lucht; Afspraken eerste gezondheidsonderzoek PIH
24 april 1999: Pers bericht over het gezondheidsonderzoek en de metingen van VMM
06 mei 1999: Pers bericht over astma onderzoeken in scholen
29 juni 1999: Milieubeleidsplan moet oplossing bieden voor betere kwaliteit
29 juli 1999: “Luchtvervuiling tast monumenten aan”
16 september 1999: Vergadering werkgroep lucht; VMM geeft uitleg over luchtmetingen
17 september 1999: Luchtomstandigheden geen probleem voor gezondheid en relatief zuiver
25 november 1999: PIH bericht resultaten van het gezondheidsonderzoek
29 november 1999: Infovergaderingen
02 december 1999: Hekelende politieke woordenwisselingen
21 december 1999: Vergadering werkgroep lucht;Vraag om uitbreiding werkgroep
23 december 1999: Vergadering werkgroep lucht; Gemeenteraad steunt verdere onderzoeken
10 januari 2000: Nota treffende opvolging resultaten
26 januari 2000: Vergadering werkgroep lucht; Bespreking opvolging
04 februari 2000: Luisterbereidheid van twee bevoegde ministers is hart onder de riem
11 februari 2000: Nota met onze conclusies
23 februari 2000: Vergadering werkgroep lucht; Visie Prof Epidemioloog Moens
23 maart 2000: Beperkte kring komt samen; Ervaringsdeskundigen aan de zijlijn geplaatst
24 maart 2000: Term zorgzame huisvader nogal verwarrend gezien het verleden
29 maart 2000: Vergadering werkgroep Lucht
17 mei 2000: Werkgroep lucht bespreekt de beleidsadviezen en screent het protocol
15 juni 2000: Vergadering werkgroep lucht; Ontwerp voorstel onderzoeksprotocol
21 juni 2000: Vergadering werkgroep lucht; Allerlei
04 juli 2000: Het College geeft goedkeuring het ontwerp ROP door te sturen naar alle leden
22 augustus 2000: Vergadering werkgroep lucht; Semi-definitieve versie van het protocol
30 augustus 2000: Persmededeling aankondiging tweede gezondheidsonderzoek
13 september 2000: Vergadering werkgroep Lucht; Meer betrokkenheid gevraagd
03 augustus 2000: Vergadering werkgroep Lucht; Ontwerp voorstel onderzoeksprotocol
25 oktober 2000: Vergadering werkgroep Lucht; Bespreking voorstel protocol
10 januari 2001: Vergadering werkgroep Lucht; Betere communicatie; Bespreking protocol
30 januari 2001: Onderzoek milieu en Gezondheid in Vlaanderen
23 februari 2001: Persconferentie vervolgonderzoek
29 februari 2001: Opstellers “onderzoeksprotocol”
01 maart 2001: Ervaringsdeskundige klaagt aan
14 maart 2001: Vergadering werkgroep Lucht; Ethische commissie en het protocol
16 maart 2001: Persmededeling van de Vlaamse regering m.b.t. reductie solventen
20 juni 2001: Vergadering werkgroep lucht; Allerhande
02 juli 2001: Onderzoek volgens wens verlopen doch opnieuw geen opvolging afspraken
30 juli 2001: Minder verkeer, minder astma
21 november 2001: Geplande vergadering uitgesteld
12 december 2001: Idem als 21 november 2001
19 december 2001: Vergadering werkgroep Lucht; Onderzoeksvragen en hypothesen
Aanvang februari 2002: Er verschijnen veel artikels over de vervuiling
08 februari 2002: Vergadering werkgroep Lucht; Schepen Salmi neemt leiding werkgroep
12 februari 2002: Technische ingebruikstelling van actieve koolfilter
11 maart 2002: Nota Guy Verberckmoes als gevolg op de rapporten
18 maart 2002: Persbericht ministers Vogels en Dua
29 april 2002: Persconferentie voor de hoorzitting bewoners Mechelen-Zuid sticht verwarring
30 april 2002: Hoorzitting bewoners wijk Nekkerspoel
02 mei 2002: “Industrie investeert zwaar na klachten van bewoners”
24 mei 2002: Vergadering werkgroep Lucht; Bespreking hoorzittingen
18 december 2002: Vergadering werkgroep Lucht; Bespreking allerlei
27 maart 2003: Schrijven LMZ bekommernis overschrijding alarmzone
04 juni 2003: Werkvergadering uitgesteld
17 augustus 2003: Schrijven LMZ wegens duidelijke afwezigheid “goede vaderschap”
10 september 2003: Vergadering werkgroep Lucht; Bespreking jaarresultaten VMM en Vito
17 maart 2004: Vergadering werkgroep lucht; Evaluatie knelpunten
07 oktober 2004: Mail naar de leden van de werkgroep lucht
20 oktober 2004: Vergadering werkgroep Lucht; Bespreking jaarrapport 2003


Conclusies


Bijlagen

Bijlage 1: Bewoners klagen eind 1997 ademhalingsproblemen aan

Bijlage 2: Schrijven aan Minister T. Kelchtermans 26 januari 1998

Bijlage 3: Reactie VMM op schrijven aan Minister T. Kelchtermans

Bijlage 4: April 1998 start vooronderzoek VMM

Bijlage 5: Brief gericht aan de werkgroep 21/12/1999

Bijlage 6: Synthese rapport PIH

Bijlage 7: Synthese rapport immissiemetingen 01/04/2000 tot 31/03/2001

Bijlage 8: Synthese eindrapport VITO over luchtvervuiling 2001

Bijlage 9: Studie medicatiegebruik voor astma in beide zones (NS en MZ)

Bijlage 10: Brief met betrekking tot medische onderzoeken

Bijlage 11: Raadgevingen en opmerkingen vergadering werkgroep ‘LUCHT'

Bijlage 12: Schrijven aan overheid en betrokkenen 19/12/2001

Bijlage 13: Synthese van gegevens en overwegingen (29/01/2002)

Bijlage 14: Nota opgesteld als gevolg op de rapporten

Bijlage 15: Aan allen (29/04/2002)

Bijlage 16: Stand van zaken werkgroep ‘LUCHT’ aan milieuraad 24/08/04

Bijlage 17: Persartikelen

Bijlage 18:Cara-test

Bijlage 19: Eindnoten

 

Lijst van figuren

Figuur 1: Vlaanderen in TOP DRIE meest vervuilde lucht van Europa - bron Metro
Figuur 2: Global Ozone montoring experiment met ERS-2 gestart in april 1995
Figuur 3: Wereldwijd in de top vijf van stikstofdioxide vervuilers op 14 oktober 2004
Figuur 4: meetstations Mechelen-Zuid en Nekkerspoel
Figuur 5: Stikstofmonoxide
Figuur 6: Stikstofdioxide
Figuur 7: Benzeen
Figuur 8: Ethylbenzeen
Figuur 9: n-Butylacetaat
Figuur 10: Tolueen
Figuur 11: Ozon
Figuur 12: Zwaveldioxide
Figuur 13: Lokalisatie meetpunten stedelijke achtergrond Mechelen


Enkele interessante sites

· http://lucht.milieuinfo.be/
· http://ircel.be/
· http://www.milieulink.be/
· http://www2.vito.be/
· http://www.klimaat.be/nl/index.html
· http://www.spreekuurthuis.nl/
· http://www.astma-en–allergiekoepel
· http://www.gezondheid.be
· http://stichtingleefmilieu.be
· http://www.het astmafonds.nl
· http://www.wwf.be/nl


Bronnen

· Dirk Holemans: ECOLOGIE en BURGERSCHAP pleidooi voor een nieuwe levensstijl (Stichting Leefmilieu-uitgeverij Pelckmans ISBN 90-289-2667-4)
· Digitaal Ziekenhuis Nederland
· Nederlands Astma Fonds, Leusden
· Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH)
· Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (http://ircel.be/)
· Helga Van der Veken KMO-medewerker bij Stichting Leefmilieu
· Anoniem: Allergie, je allergie begrijpen, je allergie verlichten, The UCB Institute of Allergy, Brussel
· Huntington L.: Genieten van een allergie-arme tuin, Terra, Warnsveld, 1999
· Stevens W.: Cursus Allergie UIA
· Holgate S.: The epidemic of allergy and asthma, In: Allergy and asthma, suppl. bij Nature, vol. 402 nr. 6760, 25 november 1999
· Cookson W.: The alliance of genes and environment in asthma and allergy, In: Allergy and asthma, suppl. bij Nature, vol. 402 nr. 6760, 25 november 1999
· Holt P. e.a.: The role of allergy in the development of asthma, In: Allergy and asthma, suppl. bij Nature, vol. 402 nr. 6760, 25 november 1999
· Corry D. en Kheradmand F.: Indiction and regulation of the IgE response, In: Allergy and asthma, suppl. bij Nature, vol. 402 nr. 6760, 25 november 1999
· Depuydt P., Joos G., Pauwels R.: Respiratoire effecten van ozon, Tijdschrift voor Geneeskunde, 53, nr. 12, 1997
· Roiktt I.M.: Grondslagen der immunologie, Bohn, Scheltema & Holtema, Utrecht/Antwerpen 1982
· Daenens P, Deelstra H., Massart, D.L. en Van Peteghem C: Bijzondere Voeding, Garant, Leuven, 1999
· Daenens P, Deelstra H., Massart, D.L. en Van Peteghem C.: Vreemde stoffen in onze voeding, Monografieën Stichting Leefmilieu, Antwerpen, 1996


“Een gezond mens heeft duizend wensen,
een ziek mens maar één.” J. Mens

Voorwoord

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd de regio Mechelen ingekleurd als ‘Centrumstad van de Vlaamse Ruit’. De consequenties met betrekking tot de leefbaarheid staat buiten kijf. Meer industrie en huisvesting staat voor meer verkeer en dus meer ongezonde situaties. Hierbij jonge gezinnen met kinderen aantrekken lijkt geen probleem te zijn.

Heeft de Vlaamse en Federale regering, onbetwistbaar bewust van de diverse oorzaken van de luchtvervuiling en de hiermee gepaard gaande gevolgen voor de volksgezondheid, bij het opstellen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het duurzaamheidprincipe met betrekking tot de gezondheid ernstig genoeg genomen?

Gezondheid wordt bij de doorsnee burgers als het hoogste goed ervaren. Onze generatie heeft als plicht de rechten van de toekomstige generaties te eerbiedigen. Artikel 23 van de Belgische grondwet zegt dat “ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”. Dit recht omvat onder meer ‘het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu’. Wie meer begaan is met de financiële kant blijkt de economie als bron van de welvaart voorop te stellen. Dit omdat “de mensen ziek worden als ze geen werk hebben” doch door milieuvervuiling ziekelijke mensen kunnen niet werken met alle gevolgen voor hun toekomst en gezin. Mogen we aandringen opdat het beleid een duurzame economie vooropstelt?

Overeenkomsten met de elektriciteitssector en het Federaal Ozonplan 2004-2007 zouden hiertoe bijdragen. Doch correcte uitleg en sensibiliseren bij de besluitvorming blijft teveel achterwege. Valse profeten steken de kop op met allerhande overtollige tijdrovende, al of niet wetenschappelijke discussies.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), informatiebron van de regering, legt de oorzaak van de luchtvervuilingsproblemen in België bij te veel industrie op een kleine lap grond, het enorm dicht wegennet en invloeden van het buitenland, zoals het Ruhrgebied, Lotharingen en het zuiden van Londen. Is het niet wat te eenvoudig het buitenland te betrekken als men op eigen bodem zelf slecht communiceert en onvoldoende maatregelen neemt?

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw (LMZ), een transparante werking van vrijwilligers, is actief als spreekbuis en platform. Deze is zelf ontstaan uit een bundeling van buurtbewoners misnoegd wegens geen degelijke reacties op de vele meldingen van overtredingen, gebrek aan ernst bij betrokken beleidsbeslissingen en de onwil hun leefmilieu en eigendom te eerbiedigen.

Deze groep bekommert zich ook reeds jaren over klachten ervaren bij het steeds toenemend luchtvervuilingprobleem. Velen van hen staan nu aan de zijlijn wegens ouderdom of ‘moe gestreden’ tegen de overmacht van het geld, oneerlijke handelingen en onzinnige beslissingen. De bevoegden noemen hun negativisme “historische blunders”. Wel worden die nog onmiskenbaar dagelijks verdergezet.

Soms worden we afgeschilderd als Don Quichottes, bevechters van windmolens. Toegegeven LMZ moet een strijd voeren van David tegen Goliath maar Don Quichottes nee hoor. Wie de inzet volgt, erkent zeker ook de behaalde resultaten. LMZ te laten gebruiken als pispaal is zeker niet onze doelstelling. Onze bonussen worden, spijtig genoeg nogal angstvallig verzwegen, ook wel geloochend en indien ze al naar buiten komen geminimaliseerd.

We willen in dit werk geen zuivere opsomming of balans maken. Onze website http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be draagt daar beter toe bij. Doemdenken is zeker onze bedoeling niet. Het vele opzoekingwerk en onze ervaringen, net als bij het vorige naslagwerk '25 jaren gehakketak in Mechelen-Zuid’, mogen niet ergens onder het stof belanden. Niet uit tijdverdrijf of als hobby poogden we de bevoegde overheid te sensibiliseren opvolging te vragen voor de toenemende klachten. Ervaringsdeskundigen worden te gemakkelijk gebrek aan wetenschappelijke kennis verweten. Misschien gaat men van de veronderstelling uit dat wie zich gratis inspant geen degelijke kennis kan bezitten. Kennis wordt immers duur vergoed.

In onze zone wordt veelvuldig de aandacht gevestigd op de nare gevolgen van een slecht gevoerde verkeerspolitiek. Ook het negeren van vigerende wetgevingen met betrekking tot de gezondheid wordt regelmatig aan de kaak gesteld. Onverdedigbare doelstellingen kunnen niet langer de recidiverende terechte opmerkingen vergoelijken. Te druk verkeer (al of niet verkeerdelijk aangezogen in onze dicht bevolkte woonwijken), rooien van de laatste geluiddempende luchtzuiverende bufferzones, niet eerbiedigen van bouwverordeningen (welke ook schaden van gezondheid bij onmacht), milieuwetgevingen…, onderhandse afspraken en arrangementen (ook wel eens uit totaal onverwachte hoek) die de geëigende wetgevingen omzeilen, hebben het voor velen verziekt. Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw blijft namens hen dan ook verdere aandacht eisen. Ze blijft het onrecht aanklagen en de bevoegden op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Het exponentieel stijgend aantal kinderen en volwassenen met problemen aan longen en luchtwegen moet voor eens en altijd duidelijk stellen dat het de hoogste tijd wordt naast allerhande lopende studies ook doeltreffende maatregelen te nemen. Drogreden en/of te wetenschappelijke uitleg kunnen mensen, die de gevolgen van de luchtvervuiling aan den lijve moeten ondergaan, niet langer in de kou laten staan en ze als slachtoffers van de erfelijkheid laten doorgaan.

Via deze weg hopen we begripvol uitleg te leveren. Basis voor dit werk bestaan wetenschappelijk vakliteratuur, verslagen van de werkgroep, gegevens van ervaringsdeskundigen, rapporten van Provinciaal Instituut van Hygiëne (PIH), wetenschappelijke organismen VMM en VITO, wetgevingen, medische gegevens bekomen via het internet en uiteraard van mensen uit de wijk binnenshuis gegijzeld wegens ‘weersomstandigheden’ in Vlaanderen.

Studies in de materie tonen aan dat er nog veel meningsverschillen bestaan. Het te wetenschappelijk benaderen kan binnen de kortste tijd leiden tot verwarring, uitstel van acties en ontmoediging. Samen met de ervaringsdeskundigen berichten de specialisten in de materie dat luchtvervuiling de gezondheid schaadt en de bron moet aangepakt worden. Het standstilprincipe moet bij de minste twijfel dan ook de minimum waarborg zijn voor een degelijk duurzaam beleid.

De aangehaalde chronologie is bedoeld om zich terug te vinden in de tijd en een soort samenvatting te geven van het gebeuren bij het sensibiliseren door Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw. Wij doen beroep op begrip en ondersteuning indien we niet alles in dit werk hebben kunnen brengen.


Aan de lezer om zijn eigen oordeel te vormen.

Guy Verberckmoes
11 oktober 2005