update 07 mei 2013

Bouwafval en breekwerf GYVA b.v.b.a. nieuwe aanfluiting op Gewestplan en buffergebied industriezone Mechelen Zuid!

 

Hoe lang is dit er reeds bezig en wie zorgde ervoor dat er geen verdere handelingen gebeurden zonder vergunning?

De illegale activiteit 'breefwerf' omgeving garage Van Asch gebeurde toen de toezichtverantwoordelijkheid bij de milieudienst van de Stad Mechelen lag. Na klachten uit de buurt werd door de toezichthouder van de stad Mechelen een proces-verbaal opgesteld.

Na contactname met de milieudienst bleek dat gezien het uiteindelijk een Klasse 1 activiteit betreft en een vergunningsaanvraag lopende was Aminal Inspectie verder toezicht zou uitoefen.

Begin maart is er reeds ter plaatse gegaan. De buurt werd hiervan op de hoogte gebracht. Er werd door Aminal Inspectie aanmaning verstuurd om de afvalstoffen op te ruimen en geen breekactiviteiten uit te voeren op dit terrein zonder de nodige milieuvergunningen.

Meer nog indien er na 20 april nog opslag lag of indien exploitant breekt zonder vergunningzou er overgaan worden tot het opstellen van een proces-verbaal en kunnen dan later eventueel verdere bestuurlijke maatregelen worden opgelegd. Uiteindelijk werd een week respijt gegeven gezien de werkzaamheden aangevat waren. Op 06 mei was de zone uiteindelijk opgeruimd.

In de huidige milieuvergunningsprocedure komt Aminal als toezichthouder niet tussen, hiervoor wordt verwezen naar de deputatie van Antwerpen.

Wat heeft men geleerd uit de rechtzaak b.v.b.a Meysmans welke we gestart hebben in 1994 ?

‘Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest 2013.

De afspraken voor de prioriteiten van het toezicht en de vervolging, worden in dit Milieuhandhavingsprotocol formeel verankerd. Het protocol is een actualisering van de Prioriteitennota Vervolgingsbeleid Milieurecht in het Vlaamse Gewest uit 2000.

Als prioritaire milieumisdrijven worden o.a. beschouwd:

Opmerking: Het volstaat om naar de locatie te gaan op Geerdegem-Schonenberg waar de milieuaanvraag uithangt om vast te stellen hoe naast het rijvak door de vrachtwagens GYVA de groene bermen volledig stukgereden zijn of de PV's van de politie op te vragen. De vraag stelt zich of het aangewezen is deze breekwerf en recyclagebedrijf in bufferzone en in bewoonde buurt te vergunnen? Het is ook geen uitbreiding maar een bestemmingswijziging van garage met toonzaal en bufferzone naar breekwerf.

 

 

 

 

 

Wie komt er inspecteren van het Vlaams gewest in hoever het Gewestplan de laatste 13 jaren overtreden werd &
Wie is hiervoor verantwoordelijk
?

Bezwaarschrift ingediend op 25 maart 2013