update 27 november 2012

Electromagnetsiche stralingen en gezondheid.

Bij het vaststellen dat er een middenspanningskabel door de woonwijk getrokken werd, kregen we vragen over het eventueel gevaar welke de bewoners hierbij liepen.

Daarom graag volgende info:

Wat betekent Tesla en µT (µ is het SI-voorvoegsel dat gebruikt wordt om 1/1000000 aan te duiden)

Wetgeving:

De Belgische wetgeving beperkt de sterkte van het elektrisch veld dat wordt opgewekt door het elektrische stroomnet van 50 Hz (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, of AREI):

* 5 kV/m in woon- of woonuitbreidingsgebieden;

* 7 kV/m bij wegen;

* 10 kV/m op andere plaatsen.

Tot op heden bestaat er op federaal niveau geen Belgische wetgeving voor de beperking van de blootstelling van het publiek aan magnetische velden van 50 Hz. Belgie aanvaardt de Europese aanbeveling van 100 µT. Deze is de blootstellingslimiet voor het voorkomen van kortetermijneffecten.

De Vlaamse Regering heeft in 2004 een kwaliteitsnorm voor het binnenmilieu vastgelegd (besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004). Op dit moment geldt voor het binnenhuismilieu in Vlaanderen de grenswaarde (de interventiewaarde) van 10 µT. Dit besluit bepaalt ook de na te streven waarde (de richtwaarde): 0,2 µT. Deze grenswaarden zijn bedoeld om de bevolking te beschermen tegen mogelijke risico’s van langdurige blootstelling.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is verantwoordelijk voor het technisch toezicht. Op aanvraag verricht Elia kosteloos metingen van het magnetisch veld in een woning.

Over de langetermijneffecten is er minder eenstemmigheid in de wetenschappelijke wereld. Er zijn aanwijzingen (uit epidemiologisch onderzoek) dat langdurige blootstelling aan laagfrequente magnetische velden, afkomstig van het hoogspanningsnet, een licht verhoogd risico op leukemie bij kinderen met zich mee kan brengen. Het gaat hierbij om residentiele blootstelling aan magnetische velden met gemiddelde waarde groter dan 0,3 – 0,4 µT over 24 uur. Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IAKO, in het Engels IARC) heeft de laagfrequente magnetische velden daarom geklasseerd als ‘mogelijk kankerverwekkend bij mensen’.

Zie ook volgende website voor:
B1. Op welke afstand van de ondergrondse kabels lopen levende wezens niet meer gezondheidsrisico's dan in het dagelijkse leven?
Bij gebrek aan Belgische norm voor het magnetisch veld en rekening houdend met de Europese aanbevelingen hoeft er geen veiligheidsafstand te worden gerespecteerd voor zover alle voor het publiek toegankelijke installaties deze aanbevelingen respecteren.

Indien men bij maximale blootstelling (150 kV-kabels met maximale belasting) echter onder "0,4 microT" wil dalen, moet men zich ± 25 m van de kabel verwijderen. In de praktijk worden kabels en luchtlijnen echter zelden maximaal belast. De gemiddelde stroom is dus altijd veel lager dan de maximumstroom. De te respecteren afstand om onder een gemiddelde waarde van 0,4 mT te blijven, is dan ook kleiner dan de hoger vermelde 25 m.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team ACE.

Aanvraag van metingen

 

 

http://www.bbemg.ulg.ac.be/nl/gezondheid/faq-nl/faq-metingen.html