update 29 december 2010

Onstaan beweging BIM (Beweging in Mechelen) wegens ongenoegen bij diverse leden Klankbordgroep zie ook http://www.mecheleninbeweging.be/contact/kbgcontact.html.

Diverse leden/ervaringsdeskundigen hebben herhaaldelijk zwakheden van het project in het kader van het Stappen Trappen Openbaar vervoer Privé-vervoer-principe (STOP) aangebracht. Gezien bepaalde beslissingen onaanvaardbaar blijken en niet op een verantwoorde manier aan de achterban kunnen verdedigd worden, nam het ongenoegen bij velen van de leden toe.

Op 22 november 2010 start het Openbaar onderzoek

Op 28 december 2010 (symbolische dag gezien het onze kinderen zijn die de realisatie zullen ervaren) werd onder media belangstelling een bewaarschrift door BiM met voorstellen overgemaakt aan de burgemeester

Het Nieuwsblad:28 dec en 29 dec

Gazet van Antwerpen: 29 dec


Leefmilieugroep Mechelen Zuid vzw drukte naast de gemeenschappelijke bezwaren haar bekommernis en twijels uit gezien de negatieve ervaringen in het verleden met loze beloftes

 

 

Timing

 

 

 

Zondag 21/11/2010 vond een ludieke actie plaats waaraan ook de fietsersbond Mechelen hun medewerking verlenen om de knelpunten te toetsen.

Het openbaar onderzoek rond de herinrichting van de stationsomgeving start op 22 november 2010. De actie wilde zoveel mogelijk Mechelaars mobiliseren om hen te informeren over deze toch wel ingrijpende veranderingen.

"Hoe meer Mechelaars wij met deze actie kunnen bereiken, hoe groter de kans dat er naar onze opmerkingen geluisterd zal worden." luidde het.

MIB had een bezwaarschrift met volgende knelpunten opgesteld.

Wij hopen dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Een betere opvolging dan welke we bij de andere werkzaamheden aan de openbare weg mochten ervaren zal zeker noodzakelijk zijn. Studieproject 'Minder Hinder' zal dus een zeer belangrijke rol spelen.

 

 

Mechelen, 21 november 2010

College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
Grote Markt 21
2800 Mechelen

 

BEZWAARSCHRIFT


Geachte Burgemeester en Schepenen,

Betreft: Bouwaanvraag 'Project Mechelen stationsomgeving’ – nr 2010/1070 gv

In het kader van de openbaarmaking van de stedenbouwkundige aanvraag betreffende de Vernieuwing van de Stationsomgeving – Wegeniswerken – Bouwen spoor-by-pass wil ik enige bezwaren uiten tegen onderdelen van het voorgestelde project, maar tegelijk een aantal oplossingen of alternatieven voorstellen:

1. Bezwaar tegen het niet-aanbieden van een waardige oplossing voor de (nieuwe) barrière die gevormd wordt tussen de wijk “Kruisbaan” en de wijk “Stenenmolenstraat” ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe Tangent op de bestaande Brusselsesteenweg t.h.v. afrit E19 - Mechelen Zuid (punt P0).
--> Oplossingsvoorstel: een voetgangers- en fietserstunnel tussen “Kruisbaan” en “Stenenmolenstraat” kan makkelijk gerealiseerd worden, gelijktijdig met de aansluiting van de Tangent op de Steenweg.
2. Bezwaar tegen het feit dat fietsers in de richting Zemst – Mechelen verplicht worden om over te steken naar de andere kant van de Brusselsesteenweg via een verkeerslichtengeregelde oversteek onder de viaduct van de afrit Mechelen-Zuid, om dan hun weg te moeten vervolgen via een veel te smal, aanliggend dubbelrichtingsfietspad in de richting van de Oude Brusselsesteenweg ter hoogte van punt P0.
--> Oplossingsvoorstel: de oversteek kan ook gebeuren via de in bezwaar 1 genoemde voetgangers- en fietserstunnel, van waaruit er wel voldoende ruimte is voor een (vrijliggend) dubbelrichtingsfietspad.
3. Bezwaar tegen de gelijkgrondse kruising van de Tangent met de Jubellaan ter hoogte van punt P1.
-> Oplossingsvoorstel: De tangent zou ongelijkgronds moeten kruisen om het lokale verkeer en vooral het fiets- en voetgangersverkeer niet te hinderen.
4. Bezwaar tegen het gebruik van de Europalaan voor (doorgaand) zwaar verkeer, terwijl die as enkel zou mogen gebruikt worden voor lokale bediening.
5. Bezwaar tegen het gebruik van het begin van de Geerdegemvaart met aansluiting (via Kruispunt P1e) op een nieuwe, gelijkgrondse Postzegelbrug voor het kanaliseren van het stadwaartse verkeer. Dit zal het fietsverkeer aldaar storen.
-> Oplossingsvoorstel: Behoud van de bestaande Postzegelviaduct (zie Bezwaar 6), afleiding van het verkeer uit de zone Tervuursesteenweg – Hanswijkvaart langs de (bestaande) Colomalaan naar het 3-voudig kruispunt met de Jubellaan, om van daaruit de westkant van de bestaande Postzegelbrug over te rijden, om dan aan te sluiten op de (2-richtings-) Leopoldstraat.
6. Bezwaar tegen de afbraak van het bestaande Postzegelviaduct om er een -identieke- nieuwe vaste busviaduct met daarnaast een gelijkgrondse ophaalbrug te voorzien, die een ernstige hinder voor fiets- en voetgangersverkeer zullen vormen, zowel op de Vaartdijk als op de Geerdegemvaart. Het huidige viaduct biedt ruimte voor zowel busbanen, fietspad, parkeerstroken…. Hergebruik is een besparing om elders meer duurzame oplossingen te kunnen voorzien (zie o.a. Bezwaar 7).
-> Oplossingsvoorstel: Sociaal onveiligheidsgevoel van de ruimte onder het viaduct kan opgelost worden door er een gesloten ruimte van te maken, die kan ingericht worden als (bewaakte) fietsenstalling. De (vermeende) estetische onaantrekkelijkheid van de huidige viaduct kan verholpen worden door b.v. De zijwanden ervan met groenbeplanting (een “vertikale tuin”) aan te kleden.
7. Bezwaar tegen een gelijkgrondse kruising van de Tangent met de Leuvense-steenweg t.h.v. punt P3, met alle nadelige gevolgen (lawaai, fijn stof, NOx, barrièrevorming) vandien voor de aangrenzende woonwijken, en tegen het oversteken van de aangrenzende Dijlevallei d.m.v. een viaduct, wat ongetwijfeld de teloorgang betekent van dit stiltegebied en “groene vinger” tussen stad en Dijlevallei.
-> Oplossingsvoorstel: het in tunnel houden van de Tangent tussen P2 (aansluiting met doorgetrokken Motstraat) en P4 (aansluiting met N15) t.h.v. Kruising met Leuvensestwg en hem aansluitend onder de Dijle laten doorgaan d.m.v. een tunnel ipv een viaduct. Dit voorstel houdt tegelijkertijd een ongelijkgrondse kruising in tussen Tangent en Leuvensesteenweg. Dit biedt meteen de beste garantie op het welslagen van het idee om het deel van de Leuvensesteenweg vanaf de afslag van de Motstraat om te vormen tot woonstraat.
8. Bezwaar tegen het feit dat de tangent ter hoogte van het Douaneplein stadwaarts wordt afgebogen (terwijl de N15 uit Bonheiden wordt aangesloten als een zijstraat), en tegen de gelijkgrondse kruising voor kwetsbare weggebruikers. Hierdoor ontstaat niet alleen een verkeerschaos op een reeds oververzadigd kruispunt, maar creëert men tevens een uiterst gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers, die via de gelijkgrondse oversteek steeds in conflict komen met de aanzienlijke stromen rechtsafslaand verkeer richting Bonheiden.
-> Oplossingsvoorstel: Het T-kruispunt zodanig inrichten dat de doorgaande richting tussen Tangent en N15 loopt, i.p.v. Tussen Tangent en Nekkerspoelcomplex. Tevens voorzien van een fiets- en voetgangersbrug parallel aan de Tangent, die dan ook de Afleidingsdijle kan oversteken en aansluiten op de Cyclostrade naar A'pen.
9. Bezwaar tegen de wijze waarop in het voorliggende plan van het Stationsplein de fiets- en voetgangersoversteken van de Leopoldstraat en de Consciencestraat getekend zijn. Die creëren een onaanvaardbare omweg voor de kwetsbare weggebruiker, en zullen in de praktijk nooit gebruikt worden.
-> Oplossingsvoorstel: Het voorzien van fietsoversteken op de plaats waar de Consciencestraat tangentieel raakt aan de Leopoldstraat. Deze fietsoversteken worden aan beide zijden geflankeerd door zebrapaden (om de voorrang van alle kwetsbare weggebruikers maximaal te garanderen). Bovendien dienen ze aangelegd te worden op een verhoogd verkeersplateau, en mogen er in de binnenbocht van de Leopoldstraat geen zichtbelemmerende obstakels geplaatst worden.
10. Bezwaar tegen de voorziene oriëntatie van het busstation, waarbij tussen het station en de perrons bussen in twee richtingen moeten worden gekruist. Dit is niet veilig.
-> Oplossingsvoorstel: De zichtbaarheid van de voertuigen kan beter door ze met hun neus naar de diagonaal te richten (en niet naar de reizigers uit het station).

Ik verzoek u aldus om, in het belang van de lokale bevolking en haar woonomgeving, en in het belang van de vlotte en veilige doorgang van de kwetsbare weggebruikers conform het zgn. STOP -principe, met deze bezwaren maximaal rekening te houden vooraleer een vergunning af te leveren.

Ik dank u nu reeds voor het antwoord hierop dat ik graag ontvang.


Hoogachtend,

Naam, voornaam: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………

Handtekening: