update 14 augustus 2014

n.v. Baron van Zon - reeds ZESTIEN jaren minachting

Stad Mechelen beroemt zich via de Media op zijn goed bestuur ...

Samen kunnen we meer luidde het al die tijd!

Baron van Zon was al die jaren voor sommigen een uitstekende locatie!

Voor wat historiek: zie ook a, b, c (klikken)

De uitputtingsstrijd en "forcing" ging nog verder. Dossier blijkt beland te zijn in een private schuif. Dit lijkt toch niet zo kosher ...

Baron van Zon zockt nieuwe buren en dit met de steun van de Stad Mechelen. Gezien onzekerheid bestond werd bevoegd schepen reeds tweemaal aangeschreven. Er diende nagekeken of zes kavels voorzien waren in het BPA Zennevallei of slechts drie kavels. Bij de huidige verantwoordelijken van de stedelijke bouwdienst konden ze volgens een buurman hun ogen niet geloven ?? Dit zou echt niet kunnen. Toch is de verkaveling uitgevoerd en werden de gronden te koop gesteld en bebouwd. Nu blijken daar nieuwe problemen ontstaan te zijn ... bij de aanleg van de tuinen en watreroverlast.

De Heer Dan Klaiman, projectontwikkelaar van deze verkaveling, is bijzonder welgekomen gast op het stadhuis. Wij hebben reeds vragen gesteld in het dossier Inbreiding Koolstraat over deze 'geliefde projectontwikkelaar' toch voor sommige bevoegden van de stad Mechelen.

Inmiddels werd, met veel tegenzin maar opgelegd door het Vredegerecht, reeds wat storende wildgroei gekapt ... ook hier lijkt men bij Baron van Zon niet geneigd om de wetgeving en de kapvergunning zonder verdere gerechtelijke druk te willen volgen.
Juridische spelletjes gesteund door machtswellustelingen schaden de democratie. Nieuwe Rechtspraak binnen de kortste termijnen moet hier soelaas brengen. Dit is niet echt wat de partij in overtreding nastreeft.

Oplossing voor problemen Baron van Zon?

Schuldig verzuim kan stad Mechelen (dus de belastingbetaler) nog veel geld kosten ... nog verder poging tot manipulatie? Doch vermoed wordt dat de kostprijs om in Cassatie te gaan een stap te ver zou zijn. Wordt vervolgd.

De Heer Van Campen, zaakvoerder van n.v. Baron van Zon, laat overal weten dat hij veel vrienden heeft bij de Media, de Stadsdiensten (in het bijzonder op de Bouwdienst en bij de Politie), bij het Mechels Beleid die zichimmers van het illegaal aangelegde terras bedienen getuige o.a. het partijfeestje voor terugkerend eregast burgemeester Bart Somers, op de Provincie, ... en ook het Gerecht want allen zouden genoten hebben in zijn etablisement. Het spaghetti-arrest, een uitspraak van het Hof van Cassatie in België van 14 oktober 1996 in verband met de zaak Dutroux, had tot gevolg dat onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak werd gehaald, omdat hij had meegegeten aan een diner waar ook de slachtoffers waren. De Heer Van Campen zou beter minder reklame maken over zijn zogenaamde 'Vrienden'. De taak van het gerecht is immers de rechtsregels toepassen en daar twijfelen we niet aan.

Na braspartijen en veel terrasgelal verlaten vele bedronkenen het etablissement (met en zonder kinderen) om zich in het verkeer te werpen.
Meer en meer bleken de woorden van de heer Van Campen door hem dus zelf meermaals geuit, bevestigd. 14 september 2006 omstreeks 02.00 uur a.m. was dit het geval. Nachtelijke terrasbezoekers n.v. Baron van ZON gingen de jongeren, die feestvierden in Humbeek in een feestzaal en buiten op straat, versterken.

Wat ons het meest stoort is dat overlasttaks blijkbaar te selectief aangewend wordt. Zestien jaren overtredingen werden doelbewust verkeerd aangepakt. Wat betreft verkeersveiligheid en vooral die van de zwakke weggebruikers daar zijn ook nog andere dossiers omtrent.

En voor wat, hoort toch wat ...

23 mei 2006: Politie heeft op 04 mei 2006 dan toch vastgesteld dat het terras illegaal uitgebaat wordt (feitelijk reeds sinds 1998!). Een PV werd op deze datum ook opgesteld. Met ook deze PV wordt de Procureur belast te beslissen wat met dit PV en de overtreder zal gebeuren.

Scheiding der machten moet voor eerlijke behandeling zorgen van het volk in onze democratie. Gezien we blijven vertrouwen hebben in de democratie en dus ook in hen die door het volk verkozen worden blijven we hopen op gunstig gevolg gezien alle vormen van illegaliteit normaal aangepakt worden.

Naast gerechtelijke vervolging bestaat er echter ook nog het gebruik maken van zijn door de wet toegekende bevoegdheden. Sluiten van een illegale uitbating ligt dus niet enkel in de handen van de rechtbank. Bewust dat er in het verleden gebruik gemaakt werd van deze illegale uitbating door bevoegden die hadden moeten overgaan tot sluiting rekenen en hopen we te mogen verwachten dat het nu stilaan ook voor bevoegden tijd is om op te treden.

Hoe is het mogelijk dat de stad Mechelen dergelijke bouwaanvragen aanvaard heeft na alle voorgaande perikelen ... tijd dat de stad bewust wordt dat in de rangen medeplichtigen zitten die dit mogelijke maken.

Alle beloftes en afspraken ten spijt kan zaakvoerder tot op heden blijkbaar gewoon zijn uitdagingen verder zetten.

Illegale realisaties, uitdagingen, geluidshinder, roddels en leugens ...de zaakvoerder blijft verbazen.

Hij stelde nooit een kasteelmuur te zullen plaatsen opnieuw is hij in 2005 hierin geslaagd. Niettegenstaande voorschriften BPA Zennevallei en vroegere standpunten van stadsbestuur (die zelfs "sluiting" in de mond namen indien niet tegen 15 oktober 2004 gestart werd en dus woordbreuk doet) krijgt hij ondersteuning en heeft aldus opnieuw een jaar gewonnen. Zo bleef hij maar doorgaan met absurde voorstellen om maar geen muur te moeten bouwen, dit niettegenstaande beter weten in.

Gaat het stadsbestuur woord houden? Momenteel zeker niet!

Wordt de zaak gesloten? Tot op heden niet!

Houdt men, zoals hij beweert, een hand boven zijn hoofd? Blijkbaar wel!

Staat de macht van VRIENDEN boven de wet? Zeker en vast!

 

De BURGER KIJKT DAN OOK VERBAAST TOE!

Hierbij gevoegde bouwaanvraag, waartegen bezwaarschrift ingediend werd door LMZ op 19 mei 2005, werd behandeld in het college op 28 september 2005. De beslissing:" College bracht ongunstig besluit uit over aanvraag" werd  ons overgemaakt via de post op 27 oktober 2005.

Opnieuw kon de uitbater verder nachtrust en zes maanden tuingenoegen van de buurvrouw en kleinkinderen ontnemen.

Burgemeester Somers (VLD) volgt 'inzicht' schepen Lamon (GROEN!). Zij blijven tegen beter weten in verkondigen niet te willen tussenkomen in 'burenruzie'. Misschien moeten beiden zich wat meer op de hoogte stellen van de dossiers en de gerechtelijke uitspraken en bepaalde visies toch heroverwegen.

Ook zou de specialist in de materie stilaan moeten inzien dat het hier gaat om het niet opvolgen van het Beperkt Plan van Aanleg van de Zennevallei ... niets meer of niets minder en niet wat ze beiden zo graag blijven verkondigen.

Ook het advies van de stedelijke milieuraad wordt in de wind geslagen. Erger nog op de gevraagde acties van die raad wordt gewoon niet gereageerd of gecommuniceerd.

LMZ heeft, gezien de houding van diverse actoren, besloten meer ter plaatse te gaan sensibiliseren en voor dit dossier, zoals ook al aangeraden, zich meer als een actiegroep dan platform te gedragen.

De rust in deze buurt moet kunnen terugkeren?

Blijvende hinder (geuroverlast, lawaai, illegale bouwwerken, verkeersovertredingen, ...) bij 'horeca'-uitbating n.v. Baron van Zon, uitdagingen  en arrogantie van de uitbater deden ons besluiten in te gaan op de vraag van de buurvrouw om haar bij te staan. De bevoegde instanties werden meermaals aangeschreven en om duidelijke visie verzocht.

ARROGANTIE TROEF bij PVC!!

Plakploeg en aanhangers Burgemeester Somers verzamelden in Baron van Zon. Woordvoerder Tom Ongena vond dat privé-feestje (???) moet kunnen in een zaak die het legale aan de laars lapt. Had men niet beter naar ons kunnen luisteren? Zou dit niet kunnen geïnterpreteerd worden als morele steun aan overtreder van de wetgeving?

Illegale bouwwerken, landen van heli's in beschermde Zennevallei en tussen de woningen vindt de eigenaar normaal. Feestjes geven zonder vereiste aanvraag moet kunnen. Rust verstoren van de buurt is volgens de uitbater nodig om zijn zaak draaiende te houden.

Ondertussen werden stappen gezet opdat deze arrogante boelschopper en uitdager zich zou houden aan wat een samenleving voorschrijft. Nog poogt hij het tij te keren en tijd te winnen.