update 13 sep 2011

Klachten en opvolgingen

Juli - Augustus 2011 Aquafin en Wateroverlast:

Bijna heel de wijk ervaarde tweemaal wateroverlast op zes weken. Bekkencapaciteit te weinig? Nieuwe collector kon water niet meer trekken? Fout bij aquafin? Problemen van deze orde pas sinds nieuwe collector aan Hombeeksesteenweg.

Schepen Geypen heeft contact opgenomen met Aquafin: eerste reactie Aquafin was afwimpelen.
Reactie stad: Wat hier gebeurde was niet normaal, ook niet bij regen (huis na huis spoot rioolinhoud huizen binnen). Aquafin wordt gesommeerd om langs te komen. Vermoeden dat capaciteit berekent is op volledig gescheiden stelsel. Stad wil fatsoenlijke oplossing van aquafin. Op 01 september was oplossing nog niet bekent. Delegatie werd verwacht. Stad hoopte antwoord te kunnen geven op algemene bewoners vergadering op 12 september.

12 september: de plooien blijken gladgestreken. Gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid? Wij aanhoren: "Hetgeen driemaal gebeurd is in de laatste maanden is het gevolg van abnormale klimatologische omstandigheden. 90% is klimatologisch en 10% is te wijten aan nationale normen van Aquafinen kan niet worden opgelost.

Doelgerichte onderzoeken wezen uit dat de riolering in Mechelen geen enkel probleem veroorzaakt. Daarenboven worden de riolen op Mechelsgrondgebied bij heraanleg van wegenissen systematisch vernieuwd.

Er wordt verwezen naar de pluviometergegevens te Bonheiden.

Mechelen ligt in een kwetsbaar rivierengebied doch dit heeft op dewateroverlast door het rioleringssysteem geen enkele invloed. Dit is volledig onder controle door de opeenvolging van werken de laatste 30 jaar uitgevoerd.

Er zijn normen bepaald in Vlaanderen die voor Aquafin de richtlijnen zijn. Door omstandigheden van hoog water en dergelijke konden de noodwaterkleppen van Aquafin niet in werking gesteld worden zodat de waterovervloed niet kon op de Zenne gelosd worden.

Tussen de stad Mechelen en Aquafin werd overeengekomen in afwachting van resultaten van studies van deskundigen, de bestudeerde overstorten aan de Zenne met 20 cm te verlagen opdat het overtollig water net als vroeger sneller zou kunnen wegvloeien. Garanties kan men echter niet bieden.

Aldus blijft het water niet in de rioleringen staan ... Goed nieuws voor de buurt ... slecht nieuws voor de Zenne? Dit komt erop neer dat men teruggaat naar de situatie van vóór de werken aan de Mechelse weg/Uilmolenweg.

Een pompstation aan de Zenne is NIET realiseerbaar wegens te DUUR.

Stilaan wordt men zich bewust van de klimaatsveranderingen.

Bron VMM: In de Vlarem II (art. 6.2.2.1.2.) staat de rangorde vermeld die gerespecteerd dient te worden bij de keuze van een afvoersysteem voor hemelwater. Deze rangorde, de zogenaamde Ladder van Lansink, is bindend en dient altijd gevolgd te worden, indien de technische haalbaarheid het toelaat. Het plaatsen van een hemelwaterput bij bestaande woningen wordt als een uitzondering gezien en is bijgevolg niet verplicht. De daaropvolgende stappen dienen wel zo veel mogelijk gevolgd te worden.

1.opvangen voor hergebruik (hemelwaterput);
2.infiltratie op eigen terrein;
3.buffering met vertraagd lozen op het oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4.lozing in de regenweerafvoerleiding (RWA) in de straat.

Enkel wanneer infiltratie onmogelijk is – omwille van de grondwaterstand of een onvoldoende doorlatende bodem –, kan buffering met vertraagde afvoer worden toegepast. Dit is het zoveel mogelijk ophouden en daarna vertraagd afvoeren van hemelwater. Alleen wanneer de best beschikbare technieken geen hoger gerangschikte afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater in de openbare riolering worden geloosd.

De Vlaamse of lokale overheid bepaalt via verordeningen de minimale grootte van de buffer en het maximaal lozingsdebiet. Indien vertraagd wordt geloosd naar een waterloop, kan de waterloopbeheerder nog bijkomende voorwaarden opleggen over onder andere de buffereisen.

Men is volop bezig met het inrichten van zogenoemde " gecontroleerde overstromingsgebieden of G.O.G.'s ". Deze onbewoonde en laaggelegen gebieden moeten bij abnormaal hoog tij het teveel aan water bergen zodat plaatselijk,als verder stroomopwaarts het waterpeil van de rivier daalt. Daardoor wordt de overstromingkans van deze gebieden kleiner.

Aan de Zenne in Mechelen staat een overstroomd gebied ingekleurd(kaart 6 VMM). Dit gebied wordt echter ingenomen door de 'Meysmansberg'.

Misschien moet men het hemelwater welke op het industriepark Mechelen Zuid terecht komt in bufferbekkens van de bedrijven laten opvangen en via een gescheiden riolering kanaliseren naar het gebied welke als overstroomd gebied gekend is en aldus naar de Zenne leiden? Misschien is dit een mogelijkheid in afwachting dat alles kan naar het overstromingsgebied aan de Zenne omgeving Zennegat kan gepompt worden?

Misschien schatten we het probleem verkeerd in maar dan zal men ons toch moten overtuigen.


28 april 2010: Antoon Spinoystraat eindelijk terug bereikbaar via de Egide Walschaertstraat ...

Nog steeds echter wordt zwaar verkeer bestemd voor de plaatselijke multinationals door de woonwijk gedoogd.

Onderstaande foto getuigt dat niettegenstaande DuPont de Nemours bij de transportfirma's aandringt de voorziene reisroute te volgen truckers hun eigen visie hierover hebben. Dit is niet het eerste ongeval ... misschien kan de verkeers- en wijkpolitie hiertegen optreden ....

17 september 2010

Actie in beeld: http://www.youtube.com/watch?v=XFd9u8-UDPg

 

De werken Aquafin Fase Egide Walschaertsstraat (tussen A. Spinoystraat en Geerdegem Schonenberg) zouden beëindigd zijn eind december 2008!

Melding Aquafin bij start der werken:

"In de Egide Walschaertsstraat wordt een collector aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt met de Antoon Spinoystraat wordt momenteel reeds een ontvangstput gemaakt. De aanleg van de collector volgt in de loop van de volgende weken. De werken duren tot eind december 2008.
Zo de weersomstandigheden het toelaten wordt onmiddellijk na de rioleringswerken de rijweg geasfalteerd.
Voorziene omleiding: Momenteel is de Egide Walschaertsstraat vanaf het kruispunt met de A. Spinoystraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook vanuit de andere richting (ter hoogte van Geerdegem Schonenberg = aan de brug onder de E19) is de E. Walschaertsstraat afgesloten. Het verkeer komende van de Mechelseweg, richting oprit van de autostrade E19, wordt afgeleid via de Antoon Spinoystraat en een deel van de Kruisbaan, waar men rechts (komende van uit
de A. Spinoystraat) terug via de E. Walschaertsstraat de rotonde aan Technopolis kan bereiken."

21 april 2010: Nog steeds is vandaag niemand te bespeuren op de site en is niets gewijzigd. Ook een week later en nog geen antwoord van verantwoordelijken Aquafin buiten twee personen die onze mail gelezen hebben en twee die afwezigheid gemeld hebben. De situatie doorgang Antoon Spinnoystraat is dus nog steeds niet gewijzigd.

Zou het misschien nog gaan vriezen of komt het door de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland en zitten verantwoordelijke contactpersonen in het buitenland? Wij besloten de vraag te stellen aan alle betriokkenen ...

En op woensdag 21 april 2010 om 14:40 kregen we uiteindelijk volgende reactie

Mijnheer Verberckmoes,

Wij hebben uw mailbericht over de Aquafinwerken ter hoogte van de Antoon Spinoystraat te Mechelen goed ontvangen. Ik kan u melden dat de aannemer op maandag 26 en dinsdag 27 april e.k. asfalteringswerken zal uitvoeren, waardoor het kruispunt vanaf 28 april terug opengesteld kan worden voor alle verkeer. Hopelijk zal de woonwijk hierdoor terug gevrijwaard worden van zwaar verkeer bestemd voor het industriepark Mechelen-Zuid.

Met vriendelijke groeten,

Vincent Nuytemans
adviseur Communicatie

16 april 2010: Aquafin vraagt begrip maar verdient dit niet.

De bekommernis van Aquafin voor het leefmilieu van de woonwijk Mechelen-Zuid is enorm. Men ziet er zelfs geen kat lopen. Alleen blijft het zwaar verkeer bestemd voor DuPont de Nemours zorgen voor overlast in de woonwijk. We blijven verder aandringen en zullen alle betrokken partijen nog eens aanschrijven. Alle aandacht schijnt zich nu te vestigen op het heraanleggen van de parking recreatiegebied P&G aan de Uilenmolenweg en het beplanten omgeving aanpalend pompstation ... omdat gezondheid belangrijk is?? De beslissing of de betrokken firma SVZ ook dit jaar het Minder Hinder Award gaat krijgen uit handen van minister Schauvliege ligt zeker niet in de handen van de buurt.

07 april 2010: Nog steeds wordt het zwaar verkeer bestemd voor multinational Du Pont door de woonwijk geleid. Alle begrip indien men wat aktiviteiten op de werf zouden kunnen vaststellen. Dit zeker als het niet regent en het 18° is maar ... .
De huidige planning voor het terug open stellen van de wegenis is terug uitgesteld en is nu voorzien in april 2010.

Ook blijkt er nog steeds geloosd te worden op de Zenne:

08 maart 2010: Aquafin, Minister Schauvliege Joke en schepen van leefmilieu stad Mechelen Marina De Bie aangeschreven wegens gebrek aan communicatie en trage vordering van de werkzaamheden aan de Antoon Spinoystraat. Ook worden dagelijks verdere lozingen op de Zenne vanuit Hombeek vastgesteld. Er kwan geen enkele enkele reactie op deze mail.

Wat betreft de controles op het door P&G geloosd water werd na 4 weken nog geen vaststelling gedaan van dergelijke schuimlaag.

17 december 2009: .....

Wij verwijzen naar uw onderstaand mailbericht aangaande de werken op het kruispunt Egide Walschaertstraat en Antoon Spinnoystraat.
Aquafin deelt zeker uw bekommernis om de werken zo snel mogelijk te realiseren en heeft er absoluut geen baat bij dat de uitvoering langer aansleept dan nodig.
Uit objectief nazicht van de stand van zaken kan u worden meegedeeld dat de laatste update van de website wel degelijk de correcte informatie weergeeft.
Allerlei onvoorziene omstandigheden hebben inderdaad geleid tot een vertraging in de uitvoering
Zoals onder andere :

-wachten op Belgacom voor het verleggen en terugleggen van telefoonleidingen (waaronder glasvezelkabels),
-niet voorzien gebruik van speciale uitvoeringstechnieken voor de verbinding van de overstortconstructie met een bestaand lozingspunt (bouwen van een bijkomende kamer dmv. groutwanden, groutvloer, …),
-aantreffen van niet-gekende ondergrondse betonmassieven,
-een slecht werkende afsluitklep aan de Zenne, waardoor sommige werkzaamheden enkel bij laag water konden worden uitgevoerd (klep = bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal).

De werken zijn dermate complex dat er ook niet grootschalig kan gewerkt worden, vandaar wellicht de perceptie dat er op sommige momenten weinig gebeurd.
De huidige prognose is inderdaad dat tegen midden februari de Antoon Spinnoystraat terug kan opengesteld worden voor het verkeer na een plaatselijke herstelling met steenslag. Asfalteren kan pas, gelet op de winterperiode, in maart.
Wij hebben zeker begrip voor de lokale toestand en doen zeker de nodige inspanningen om de werken te laten vorderen.
Wij danken u en de burtbewoners alvast voor het begrip en geduld bij de uitvoering van deze werken van openbaar nut die in het belang van iedereen worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groeten,

Julien De Mulder
Ombudsman

15 december 2009: "Stilstaan is achteruitgaan":

Geruime tijd lokt de trage vooruitgang van de werkzaamheden ter hoogte van het belangrijk kruispunt Egide Walschaertstraat - Antoon Spinnoystraat klachten uit. Deze werden besproken op de CAP-meeting DuPont de Nemours op 26 november 2009. Vervolgens werd door Du Pont een vergadering belegd met de werfleider Aquafin de heer Nic Vleminckx.

Wat betreft de uitleg van Aquafin (update 10 december 2009) over werkzaamheden op de Egide Walschaertsstraat (tussen A. Spinoystraat en Geerdegem Schonenberg) blijven we onze bedenkingen hebben, gezien er op deze toch gevoelige plaats zo goed als niets van werkzaamheden gebeuren en we de bekommernis van de woonbuurt delen.

Wij vermoeden dat Aquafinverantwoordelijke de gevoeligheid van de aanslepende verkeersstroom in de woonwijk niet voldoende begripvol inschat.

Qua communicatie is Aquafin zeker in gebreke gebleven. Bij aanvang leken de werkzaamheden nochtans degelijk gecommuniceerd te zullen verlopen.

Moet er nu echt gewacht worden op het melden van een ongenoegen tijdens een CAP-meeting bij DuPont de Nemours alvorens Aquafin het nuttig vindt haar website met de stand van zaken aan te passen en aldus de buurt te informeren?

Dat de ligging nutsleidingen en rioleringen niet gekend waren en zorgden voor vertragingen zouden kunnen duiden dat bij de aanleg van de Egide Walschaertstraat geen degelijke plannen gemaakt werden.

Wat betreft de verwijzing naar de ondergrondse toestand blijft men nogal oppervlakkig. Dit laat de mogelijkheid vrij te gissen of het misschien om bodemvervuiling gaat en dus een noodzakelijke sanering nodig is? Houdt deze vertraging verband met de saneringswerken ODTH op de vroegere FCI-Electronics-site?

Blijkt dat het Zennewater naast de nieuwe vervuiling wegens incompetenties in het Brussels gewest ook nog onverwachte (?) terugstuwingsproblemen oplevert. Uiteraard zal de illegale N.V. Meysmansberg gesitueerd op het overstromingsgebied Zennevallei eventuele wateroverlast niet kunnen oplossen en overstort in de rioleringen waar het woongebied op aangesloten is, is zeker te vermijden.

Wij durven te hopen dat wie om begrip vraagt ook toch voldoende begrip moet opbrengen over de bekommernis van de woonwijk. We dringen er dan ook op aan dat Aquafin er alles aandoet om zodra doorgang mogelijk is deze ook open te stellen.

Wij moeten van de veronderstelling uitgaan dat er werkelijk geen mogelijkheid bestond om via een kleine ingreep alsnog het zwaar verkeer van DuPont (P&G en ODTH) een doorgang te verlenen van en naar de Egide Walschaertstraat om aldus het woongebied te sparen.

Aan verantwoordelijke 'minder hinder' en ombudsman van Aquafin werd begrip en een gunstig antwoord gevraagd opdat we de buurt zouden kunnen informeren over de ernst waarmee Aquafin ernaar streeft de bekommernis te delen.

Op 18 november 2008 omstreeks 15 uur waren we, na nieuwe klachten nogmaals ter plaatse geweest. We konden vaststellen dat:

  1. de politie er blijkbaar niet ingeslaagd is haar belofte (zie verder) na te komen; wij kregen tot heden ook nog geen reactie op onze mail;
  2. er nog steeds zwaar verkeer via Geerdegem-Schonenberg en Europalaan rijdt; het voertuig van de firma KITTYTRANS (BSM 531) met opligger van P&O kunnen we aanhalen als voorbeeld; de vrouwelijke voerder telefoneerde op dit ogenblik met GSM;
  3. de schoolomgeving zoals voorzien ingekleurd staat als zone 30 Km/uur en er een bord 30Km/u ook ter hoogte van "Het Zegel" staat;
  4. er een gewijzigde verkeersituatie op de Kruisbaan ter hoogte van de Egide Walschaertstraat aangebracht werd met haaientand en stopdriehoek;
  5. bord ter hoogte van de Watertoren voor het kruispunt Kruisbaan met Geerdegem Schonenberg de lichtsignalisatieop het kruispunt aankondigt;
  6. er een STOP-bord voor de lichten op Geerdegem Schonenberg staat;
  7. het voorrangsbord op Antoon Spinoystraat met Tape overplakt werd;
  8. er sneller dan 30Km per uur gereden wordt.


Door een plaatselijke bewoner werd een 14-tal dagen geleden gevraagd (zie verder) aanpassingen te doen m.b.t. de verkeersituatie aan het kruispunt van de A. Spinoystraat en Geerdergem Schonenberg en werd door de comissaris van de verkeerspolitie positief geantwoord.

Op 11 november deed er zich een nader fenomeen voor waarbij ook al vragen kunnen gesteld worden:

Op 13 november lieten de ontgoochelde bewoners weten dat de toen gemaakte beloften niet werden nagekomen en dat nog steeds de gevaarten voorbij hun deur aan minstens 60km/u daveren.

Op 17 november stelde men er vast dat een zware vrachtwagen rond 21u tegen minstens 70km/u door het rood licht reed. Normaal dat men zich er zorgen maakt.
Voorgesteld wordt op de Kruisbaan na het bord van 30km/u een snelheidindicator te plaatsen om te sensibiliseren. Onlangs is de familie met de kinderwagen weer net ontsnapt aan een aanrijding. Zij hopen dan ook echt dat de situatie ernstig genoeg wordt ingeschat en er dringend ingegrepen wordt . Zij verwijzen naar de ongevallen (enkel reeds gedurende de omleiding) welke in de databank van de politie zeker terug te vinden zijn. Gevraagd wordt op de hoogte gehouden te worden van de acties die zullen worden uitgevoerd. Ook zou er begrip kunnen opgebracht worden voor het feit dat de bewoner niet zal rusten voor hij weet dat zijn famillie geen extra gevaar meer loopt.

Melding op 30 oktober 2008

Normaal gezien wordt alle zwaar vrachtverkeer bestemd voor het industriepark Mechelen zuid via de paralel weg naast de E19 dus de Egide Walschaertstraat en Uilmolenweg geleid
Door de aanleg van de collector op de kruising met de A.Spinoystraat wordt al het verkeer via Schonenberg, Kruisbaan en Antoon Spinoystraat met alle gevolgen van dien. De buurt is uiteraard zeer dankbaar dat er borden 30km/u geplaatst werden. Alleen blijken deze borden niet (voldoende) zichtbaar. Er zijn op het kruispunt van de A.Spinoystraat en Geerdegem Schonenberg niettegenstaande de geplaatste verkeerslichtenen al verschillende ongelukken gebeurd (een moto onder een vrachtwagen, een fietser over/onder een wagen,...en ja de voetganger met kinderwagen wordt aan het kruispunt bij het oversteken op het zebrapad niet ernstig genomen. Naast dit feit daveren de huizen er op hun grondvesten omdat de vrachtwagens blijkbaar nog snel door het lichbewoner aan alle betrokken instanties luidt: " Kunnen jullie ervoor zorgen dat de zone 30km/u al aangegeven wordt op de Kruisbaan (voor het kruispunt) en dit met een goed verlicht bord? Kunnen jullie ervoor zorgen dat er regelmatig controle wordt gehouden door politie zodat de zone 30 gerespecteerd wordt? Ik ben u erg dankbaar en ook diegene die hierdoor blijven leven. Ik hoop dat deze omleiding eind dit jaar zoals beloofd wordt verwijderd."

Blijkbaar heeft men er de "gemakkelijke" oplossing gekozen. Er is op deze locatie een andere regeling getroffen dan voor gelijkaardige werkzaamheden AQUAFIN aan de Uilmolenweg. Ook bewoners van de Hombeeksesteenweg hebben hun bezorgdheid geopperd over het terug toegenomen ongehoord zwaar verkeer welke volgens P&G en ODTH (RUMST) niet door hun transporteurs komt.

Mogen wij van de veronderstelling uit gaan dat deze regeling niet enkel door de verkeersspecialisten van Aquafin opgelegd werd. Klachten hierover trokken onze aandacht. Bij nazicht bleek dat zelfs als er niet of sporadisch gewerkt blijft die omleiding opgedrongen wordt.

Wij zijn ons ook bewust dat de fout ligt bij de ongedisciplineerden die de regels, om een duurzame maatschappij na te streven, aan hun laars lappen. Als men ziet hoe snel er in het centrum door nog te vele "gekken" gereden wordt, gaan we van de veronderstelling uit dat de politie nog steeds onderbemand is en/of er keuzes en prioriteiten moeten gemaakt worden en de taken van mobiele ploegen gericht verlopen en overtredingen aldus niet aangep
akt worden zoals destijds door de champetter.

Wij dringen samen met de bewoners aan op (meer) controles in de wijk. Ook vragen wij indien mogelijk het verkeer zo veel mogelijk via het stuk Egide Walschaertstraat paralel aan de E19 te laten verlopen en dit de werkzaamheden niet vertraagt zou tegemoet komen aan de optie het verkeer zoveel mogelijk buiten de woonzone te houden.

De Commissaris Administratief Beheer Verkeer reageerde als het volgt: "De plaatsing van de borden 30 km/uur te zullen laten nakijken op vlak van zichtbaarheid. Deze borden zijn geldig vanaf het bord tot aan het volgende kruispunt. De aannemer zal gevraagd worden om op Kruisbaan eveneens een bord van 30 km/uur te plaatsen op ongeveer 30 meter voor het kruispunt met Geerdegem-Schonenberg.

De 30 km/uur is vooral bedoeld om het kruisen van auto's veilig te laten verlopen ter hoogte van de ingang van Dupont. Omwille van de parkeervakken moeten de auto's daar in beide richtingen een asverschuiving maken.

Ik vraag eveneens om snelheidscontrole te laten uitvoeren."

Wij hopen dat indien anders kan zoveel mogelijk doorgaand of zwaar plaatselijk verkeer uit de woonwijk blijft. Een item waarvoor we vele jaren gestreden hebben.