update 03 april 2014

Steeds meer bomen verdwijnen, terwijl beleid zogenoemde gezonde longen schept (??) in de wijken!

Alle in het Gewestplan te voorziene bufferzones in het industriepark Mechelen Zuid zijn inmiddels volgebouwd (grote woordbreuk beleid) of dienen als illegale parkingplaatsen.

Zo begon het in 1991

Via een parlementaire vraag in 2004 vernamen we dat de burgemeester Somers hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. We lezen o.a. 'Over de invulling van het industrieterrein Mechelen-Zuid zijn ook in het verleden vragen gesteld. Ook bij de Vlaamse ombudsman bestaat hierover, als gevolg van het optreden van lokale actiegroepen, een uitgebreid dossier.

Het noordelijke deel van het industriegebied is geordend via een BPA. Voor het zuidelijke deel was een BPA uit 1974 van toepassing, maar dat is niet meer rechtsgeldig ingevolge de toepassing van artikel 172 van het decreet van 18 mei 1999. Als ik goed ben ingelicht - maar ook hier moet ik mij baseren op informatie van de stad - is op initiatief van de stad Mechelen een studie opgestart over een oordeelkundige buffering van enkele woonstraten die middenin of naast het industriegebied liggen. Eventuele resultaten van deze studie zijn noch door mij, noch door mijn administratie gekend.'

Zonder een woordje uitleg worden nu ook nog, tot ergernis van wie bij ons komt klagen, massa's bomen gekapt in het resterend schaamgordeltje tussen E17 en Egide Walschaertstraat. Vraagstelling hierover blijft onbeantwoord. Wat rest er van de wettelijke bufferzones? Of past dit in het kader van de CO2-nulmetingen?

Ook in het Vrijbroekpark blijkt men reeds geruime tijd niet bekommerd om een boompje neer te leggen onder de noemer 'bos'beheer!

 

Deze melding konden we bij toeval sprokkelen: Bomen kappen in Mechelen-Zuid (bron: website Stad Mechelen)

C. de Rorestraat, Nikolaas van der Vekenstraat en Noterstraat.


Opdrachtgever: stad mechelen

Startdatum: 20 november 2013

Einddatum: 5 december 2013

Betreft:
• Italiaanse populieren zijn bomen van 1ste grootteorde (+20m). Omwille van veiligheidsredenen werden deze bomen in deze wijk in het verleden op stam gezet. Ze hebben zacht hout, waardoor ze extra gevoelig zijn aan inrotting. De uitvoeringsdiensten hebben op het terrein geconstateerd dat de bomen hieraan reeds onderhevig zijn.

• De treurwilg naast de school is zwaar onderhevig aan zwamaantasting, waardoor de interne structuur van het hout aangetast werd. De zware takken van de boom werden in het verleden veiligheidshalve door de uitvoeringsdiensten teruggezet.

Om de veiligheid van alle openbare weggebruikers te waarborgen, is het aangewezen deze bomen te vellen. Daarom werd door de stad een vergunning aangevraagd en verkregen voor het vellen van deze bomen.

Om het groene karakter in de wijk te behouden en te versterken, zal de stad ze vervangen door nieuwe standplaatsgeschikte bomen.

Naast of in de buurt van de woningen en tuinen zal de stad bv. met kleine bomen van 3de grootteorde werken om toekomstige problemen naar grootte te vermijden.