update 03 september 2014

Buurt Schonenberg = Stortbergen?

 

Terechte klachten betreffende nieuw grondverzet op Geerdegem-Schonenberg!

normaal toch (klikken)!

Om geruchten de kop in te drukken geven we de bekomen informatie. Aan de lezer om zelf te oordelen!

De uitleg dat dit alles 'in afspraak gebeurde en slechts een tijdelijk karakter' en geen vergunning hoeft kunnen wij zomaar niet aanvaarden. Ook hier gebeurt alles zonder melding of inspraak en dit palend aan eigendommen van derden!

Meer informatie over het bedrijf die de vergunning afleverde en dus als aanspreekpunt zou moeten kunnen dienen.
Tel. 09/326.86.20; info@tec-nv.com

Bodemdecreet:

Om de verspreiding van bodemverontreiniging te verhinderen, stelde de Vlaamse regering regels op voor het hergebruik van uitgegraven bodem. Deze regels staan beschreven in hoofdstuk 13 van het VLAREBO:

VLAREBO Artikel 162: "Met behoud van de toepassing van de voorwaarden van artikel 161 kan uitgegraven bodem alleen als bodem worden gebruikt, op voorwaarde dat het gehalte aan stenen die niet van nature aanwezig zijn, maximaal vijf massaprocent bedraagt, de afmeting van de stenen die niet van nature aanwezig zijn, niet groter is dan vijftig millimeter en het gehalte aan andere bodemvreemde materialen maximaal één massa- en volumeprocent bedraagt'.
Graaft u bodem uit op een verontreinigd perceel en gebruikt u die elders? Dan kan u hierdoor de bodem van dat tweede perceel verontreinigen. Voor een dergelijke nieuwe bodemverontreiniging geldt een zelfstandige saneringsplicht. Dat betekent dat de saneringsplichtige (de eigenaar of exploitant van een perceel) de bodem moet saneren, zonder dat de OVAM hiertoe aanmaant.
Op de eerste plaats is het milieu gebaat bij het vermijden van nieuwe bodemverontreiniging. Tegelijk beschermt de grondverzetsregeling ook de ontvanger of gebruiker tegen de aanvoer van verontreinigde bodem. Immers, als je werken wil laten uitvoeren waarbij je bodem van een andere plaats aanvoert naar je eigen terrein, vind je het belangrijk dat deze bodem proper is'.

* stad Mechelen
* lne staat voor inspectiedeskundige Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie / buitendienst Antwerpen
* buurt
* Infrabel
* Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

 

Historiek:

02 september 2014: Buurt dankt voor de samenwerking. "Alles is weg. Een groot plein en een brede weg is wat overblijft. Gelukkig is deze erger voorbij." .... nu nog vermijden dat bij regen het slijk niet in de rioolput tunnelleke onder het spoor terechtkomt en bij droog weder het stof niet overal rondvliegt.

25 juli 2014: nog werk aan de winkel ... oorspronkelijke staat! Dan hopelijk nog de herstelling van het voetpad en omgeving die pas heraangelegd was.

27 juni 2014: Goed nieuws is dat tegen 11 juli de werkzaamheden zullen beëindigd zijn want omstreeks 15 uur krijgt de buurt volgende boodschap van kabinet schepen Openbare werken Bart De Nijn:
"Eerst en vooral wil ik u onze excuses aanbieden voor de ongemakken die u moet ondergaan ten gevolge van de werken op Geerdegem Schonenberg.
Door het droge weer was er - vooral gisteren - veel stofhinder bij het aan- en afrijden van de vrachtwagens die nodig zijn voor de grondafvoer. We hebben dan gisteren ook alles in het werk gezet om hieraan tegemoet te komen. Een extra kuisploeg werd al ingezet en zal frequenter langskomen. De regen van vannacht heeft er gelukkig ook al voor gezorgd dat het stof minder op vliegt. En de aannemer garandeert dat deze werken zullen afgelopen zijn op 11 juli aanstaande.
Het extra verkeer dat uw straat moet verwerken door de werken op de Brusselse steenweg, nemen we mee als extra punt op de plangroep van volgende week. Daar zal er bekeken worden of er een alternatief kan gevonden worden.
U ziet, meneer ......, dat we er alles aan doen om de ongemakken tot een minimum te herleiden.
Nog even en uw straat ligt er weer netjes bij.
Met nogmaals onze excuses,
mooie zomergroeten"

26 juni 2014: Contact opgenomen met diverse bevoegden stad Mechelen: Bevoegde stedelijke milieudienst antwoord: is ter plaatse geweest en afdeling openbaar domein werd gevraagd bij de aannemer aan te dringen op het reinigen van de openbare weg. Bij de verantwoordelijke van de zeefinstallatie werd aangedrongen op het besproeien van de afvoerweg op het terrein: dit zou vandaag nog gebeuren na het einde van de transporten om slijkvorming op de baan te vermijden.
Of dit sproeien 'op het einde van de dag' DE oplossing is om de klachten weg te nemen denken wij niet. Wie stof en stenen zeeft, oogst normaliter bij dergelijk weer ook veel stof. Nu hopen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt want er is nog een weg te gaan. Misschien moeten de verantwoordelijken meer gaan toezien ter plaatse om aldus vast te stellen en zich te overtuigen dat ze dergelijke overlast ook niet in hun buurt of wijk zouden wensen. een reactie als: "Men moet toch ergens ermee heen" lijkt me een slechte reden.

"De meldingen aan betrokken schepenen had als resultaat dat men in de loop van de namiddag de weg en de straat is komen sproeien.
Van het stof zijn we dan voor een poosje verlost. MAAR : zoals ik in mijn brief aan de schepenen mailde is het gevolg van dat sproeien - zonder eerst het zand van de straat weg te nemen - , dat de tunnel natuurlijk vanmiddag al deels vol water stond.
Morgen namiddag verwacht men hevige regen: dat zal plezierig worden in de tunnel.
"

25 juni 2014: Melding uit de buurt: "De open vrachtwagens rijden nu de ganse dag voortdurend over en weer.
Het stof vliegt rond. Langs het spoor zijn het echt enorme stofwolken; stof dat door de hagen doordringt tot ver in de tuinen. Dat willen we er misschien nog even bijnemen ( hoewel voor het huis langs het spoor moet dat verschrikkelijk zijn), maar mijn vraag gaat over de straat. Ook daar wordt het stof enorm opgewaaid. Een venster openzetten is onmogelijk. Bestaat er geen reglementering dat men in zulk geval altijd moet sproeien ? Of minstens regelmatig kuisen. Er was beloofd dat men regelmatig ging kuisen, maar dat gebeurt dus niet.
Je moet eens kijken wat fijn zand er in de straat ligt. Dat vliegt op als die vrachtwagens met grote snelheid voorbijrijden. Ik hou mijn hart vast als het gaat regenen; zeker opnieuw een slijkboel."

18 juni 2014: Samen met bevoegd schepen Openbare werken zijn we ter plaatse geweest om na te gaan hoe het, nu de werkzaamheden rond het Klarenhof ten einde lopen en waarbij dus de verplaatste bodem binnen het jaar (tussen in gebruikname van het gebied en het terug in de oorspronkelijke staat brengen) moet afgevoerd zijn, niet kan gebeuren via de Egide Walschaertstraat ter hoogte van de gronden van ODTH. Volgens de onderaannemer is de bodem er daar te moerassig en moet het degelijk terug gebeuren door de woonwijk.

De onderaannemer is nu bezig met een werkplatform te maken om eenmaal de grond gezeefd deze met regelmaat af te voeren naar de nieuwe bestemmingen in functie van de gemengde afvalstromen en dit volgens de Vlarebo. Blijkt dat reeds gezeefde grond afgevoerd werd naar Vilvoorde.

Wij hopen alvast dat er geen nieuwe niet te vergunnen werf komt onder de noemer 'men moet ergens met de grond heen'.

16 juni 2014:Gezien klachten blijven aanhouden wegens bevuilen gevels door stof, opspattende modder en verstopte rioolputten en er verder grondverzet plaatsvindt hadden wij de klachten overgemaakt aan diverse bevoegden met dit schrijven uiteindelijk als gevolg:

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw tussenkomst op de CAP-vergadering van Du Pont/Axalta over de grondopslag in de Geerdegem-Schonenberg wensen wij u mee te delen dat wij niet verder wensen tussen te komen in dit dossier. De afdeling Milieu-inspectie heeft als prioriteit het toezicht op Klasse 1-vergunningsplichtige inrichtingen.

De opslag van gronden in het kader van werken die minder dan een jaar duren is niet vergunningsplichtig volgens Rubriek 61 van de indelingslijst van Vlarem I. Beperkte mechanisch activiteiten zoals het zeven zijn toegelaten. ( u kan dit nalezen op de milieunavigator emis.vito)

Volgens de richtlijnen van Ovam in het kader van grondverzet mag deze grond tot 25 % stenen bevatten. (zie bijlage=memo) Het grondverzet is geen bevoegdheid van de afdeling Milieu-inspectie maar van de OVAM .

Indien omwonende problemen hebben met de aannemer die de werken uitvoert, mag u hen steeds doorverwijzen naar de milieudienst of naar het wegenbureau van de stad Mechelen.

Indien u twijfels heeft over het grondverzet kan u contact opnemen met OVAM. ( 015/284284)

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Linda Van Geystelen
Directeur Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie
Anna Bijnsgebouw - 14de verdieping
Lange Kievitstraat 111-113 bus 62
2018 ANTWERPEN
Telefoon: 03 224 64 23 Fax: 03 224 64 28
E-mail: mailto:linda.vangeystelen@lne.vlaanderen.be

De melding dat OVAM sinds 01 februari 2014 een eenduidig kader uitgewerkt heeft om uitgegraven bodem die stenen bevat te behandelen volgens het Materialen- of het Bodemdecreet en de Memo over het gehalte aan stenen in uitgegraven bodem (grond) hiertoe opgesteld is een nuttig gegeven voor de buurt deze nu kan toetsen aan de werkelijke vaststellingen.

LMZvzw heeft als het volgt gereageerd:

Geachte Mevrouw,

Bedankt voor de duidelijkheid in uw schrijven met onderlijning van de punten waar bijzondere aandacht op gevestigd wordt.

Wij kunnen ons inbeelden dat gezien de richtlijnen die Europa oplegt er veel werk bijgekomen is voor uw diensten.

Wij houden eraan allen van uw afdelingen die ons de voorbije jaren informatie, raadgevingen en ondersteuning geboden hebben te danken voor de samenwerking ten dienste van het (leef)milieu.

We zullen zeker de info aandachtig doornemen en deze ook overmaken aan betrokkenen en wie met ons hierover contact genomen hebben. We zullen de gegevens ook op onze website plaatsen zodat we ook daar kunnen naar verwijzen bij verdere vragen.

Aan wie wel verantwoordelijk is voor verder gunstig verloop nu te zorgen dat wetgeving en decreten nageleefd worden (wat niet steeds met de nodige zorg gebeurde in het verleden getuige ook onze website en uitleg van betrokken ministers en bevoegden bij het negeren van Gewestplan en andere decreten).

Van onze kant zullen we statuutgetrouw de buurt verder blijven steunen en helpen waar beroep op ons gedaan wordt en we kunnen helpen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wij veronderstellen dat we desnoods terug kunnen koppelen naar uw diensten indien de site toch vergunningsplichtig zou worden (augustus 2014) bij het niet in de oorspronkelijke staat brengen door de aannemer.

Met vriendelijke groeten

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter
0477/29.92.52
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/

11 juni 2014: melding buurtbewoner aan 'wijkonderhoud':

Het regenwater loopt niet meer voldoende weg op Geerdegem-Schonenberg vanaf de tunnel tot de Europalaan ( kant van de huizen zonder voortuin). Door het storten van grond naast het spoor wordt door de tractoren veel slijk meegevoerd en waarschijnlijk zitten de rioolputjes vol. Wil u die aub eens komen leegmaken. Dank bij voorbaat en vriendelijke groet.
Op 20 juni laat onderhoudsteam weten dat de straatkolk op 19juni 2014 geledigd werd

15 mei 2014: alles is volgens vergunning ... werd daar ooit een breekwerf vergund? En er wordt nog steeds grond aangevoerd!

26 maart 2014: Reactie op de petitie uit de buurt ... men is zich echt van geen kwaad bewust of Vlarebo is dus een vod papier voor bevoegden

 

:

21 maart 2014: we kregen terugkoppeling via de media en lezen dat het dossier Schonenberg Klarenhof afgesloten is ... waarvoor dient de Vlarebo dan? Schiet het Vlaams gewest in eigen voeten om terwille te zijn aan bevoegd schepen De Bie (GROEN) of gaat het om onbekwaamheid zoals beweerd ... wordt zeker vervolgd! Ook aannemer Meysmans waarover het in dit artikel hoofdzakelijk draait is er erg gerust in! Stad Mechelen was destijds ook wat nonchalant of heet dit onbekwaam?

19 maart 2014: buurtbewoners geven brief met petitie af bestemd voor het College van Burgemeester en Schepenen

15 maart 2014: zelf de laarsjes bleven steken in de modder. Duidelijk dat hier gelachen wordt met het bodemdecreet. Was het gewoon een charme offensief met een gedeeltelijke afvoer vooraan van de overtreding en de rest te camoufleren achteraan onder de nieuwe vele laadbakken welke inmiddels weer aangevoerd werden. De buurt hoopt het ongenoegen te ventileren via een petitie aan het College van Burgemeester en Schepenen.

25 februari 2014: stand van zaken op tweede deadline gesteld door lne. Benieuwd naar waar puin nu afgevoerd of waar nu 'tijdelijk' gestort en verder gevolg.

22 februari 2014: Deze zaterdag is men een grote kraan komen afleveren. De berg achter de tuin van aanliggende eigenaar zou maandag 24 februari verwijderd worden luidde het

Volgende bemerkingen worden geopperd als reactie op de uitleg verschaft door schepen De Bie (Groen) op gemeenteraad van naan gemeenteraadslid Johan De Vleeshouwer 'SP-a):
- de stad heeft nooit iets gecontroleerd vóór het protest van de leefmilieugroep Mechelen-Zuid
- de stad heeft de buurt nooit ingelicht over wat er gaande was vóór het protest van de leefmilieugroep Mechelen-Zuid
- de straat werd maar opgekuisd na het protest van van de leefmilieugroep Mechelen-Zuid
- de aannemer kon niet anders dan de toegangsweg verharden met steenpuin want anders zouden de tractoren in de modder vast komen te zitten. De stad had dit moeten weten; ze zijn blijkbaar nooit komen kijken. De aannemer is van goede wil, hij kon niet anders. De milieudienst had dan maar alles moeten stilleggen en een andere verharding opleggen.
- de Stad alleen draagt geen schuld: ook Infrabel is blijkbaar nooit komen kijken en vertrouwt op het contract (heeft iemand dat gezien?)
- binnen het jaar in de oorspronkelijke staat herstellen is onmogelijk. Dan moet je al de site via google-earth van vroeger vergelijken met nu. De weg is nu al veel breder dan vroeger.
- dat steenpuin nu weg laten nemen, is onmogelijk omdat het verspreid ligt over gans de weg: van Geerdegm-Schonenberg tot halfweg de Uilenmolenweg. Moest men dat doen dan moet alles afgegraven worden over gans de lengte van het terrein naast het spoor. Gevolg: de tractoren zullen vastlopen in het slijk als ze grote bergen grond achterin het perceel later moeten wegvoeren. Om maar van de gevolgen voor de straat te zwijgen. Dus men denkt niet na bij het nemen van een beslissing en men komt zelfs niet kijken of het haalbaar is wat men beslist. Een Pv uitschrijven is gemakkelijker dan naar een oplossing te zoeken. De buurt zou het onrechtwaardig vinden dat de aannemer nu alle schuld zou krijgen.
- heeft de Stad een afspraak op papier wat er met de enorme hoeveelheid grond gaat gebeuren. Heeft de Stad wel enig idee van de hoeveelheid (60 ton?) die daar verspreid tot aan de Uilenmolenweg ligt. Om dat allemaal binnen het jaar weg te krijgen zijn ettelijke dagen nodig met tractoren. Dat zal opnieuw plezierig zijn voor de buurt.

17 februari 2014: Oordeel zelf na het lezen van wat sinds oktober ondernomen werd en hieronder beschreven wordt.

 

17 februari 2014: De buurt hoeft zich dus geen zorgen te maken. Lessen uit het verleden, zoals de zaak Meysmans n.v., leren ons dat de wetgeving een zaak is maar de overtreders daar weinig respect voor hebben.

15 februari 2014: Alles OK? Nog veel werk aan de winkel om deze misnoegde buurt in onze woonwijk terug een goed gevoel te geven. Wie zal de meerprijs betalen voor de realisatie omgeving 't Klarenhof? Wie heeft hier zijn toestemming voor gegeven en neemt zijn verantwoordelijkheid op?

 

 

13 februari 2014: Naast de verder aanvoer van grond is dan deze middag een grote veegmachine de straat eens komen kuisen. Dit bracht niet veel aarde aan de dijk zoals men zegt.

Gezien de tijd dringt en de bezorgdheid van de buurt verder toeneemt hebben we aan bevoegden volgend schrijven gericht:

Geachte(n),
Beste,

Momenteel blijft het bijzonder druk aan het Tunnelleke op Geerdegem-Schonenberg met alle gevolgen en stijgende misnoegdheid van dien.

We naderen 15 februari 2014. Er wordt vervuilde en verboden (maximaal vijf massaprocent bedraagt, de afmeting van de stenen die niet van nature aanwezig zijn, niet groter is dan vijftig millimeter en het gehalte aan andere bodemvreemde materialen maximaal één massa- en volumeprocent bedraagt) stort afgevoerd, wordt opgevolgd?

Zijn er nog veel straten waarvan het grondverzet richting deze locatie moet?

Zijn er soms andere vooruitzichten waarvan de buurt op de hoogte dient gesteld?

Indien een tijdelijke opslag gedurende een jaar geen milieuvergunning hoeft kan deze locatie permanent in gebruik gesteld worden als af- en aanvoer grond voor werkzaamheden!

Is dit de bedoeling?

http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/2013%2010%2021%20Grondverzet%20%20Botermarkt.htm

Mogen wij ook de stand van zaken kennen betreffende de berg Meysmans n.v.? We zijn immers 06 februari 2014 voorbij. Tot op heden werd deze vraag nog niet beantwoord.

Wat met het grondverzet komende van Mechelsesteenweg en in bewaring op de site ODTH?

Mogen we hopen op antwoord opdat we de situatie voor de toekomst zouden kunnen inschatten, vragen beantwoorden en ook graag in een wijk met visie willen wonen.

Met vriendelijke groeten

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter
0477/29.92.52
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/

12 februari 2014: In deze toch drukke woonstraat is er naast de veelvuldige aanvoer van nieuwe stort, nu uit de Blaasbalgstraat en Meysbrug, ook de verplichte afvoer van de in overtreding vroeger gestorte grond. Hoe wordt dit alles gecontroleerd?

 

04 februari 2014: Stad Mechelen: Volgende brief (hier klikken) werd heden (twee maanden en half later dan afgesproken) gebust bij bewoners Geerdegem Schonenberg in de omgeving van de opslagplaats grond.

Reactie uit de buurt:

"Eindelijk, na hoeveel maand? (Is dat niet in juni gestart?)
Binnen het jaar moet alles in de oorspronkelijke staat zijn, staat in de brief.
Als de verharding weggehaald wordt dan zit de straat met een probleem op het moment dat de grond verwijderd wordt
want dan zal de weg één groot slijkpad zijn.Het aantal wagens dat dat die grond moet wegvoeren is niet meer te tellen.
Ze zijn vandaag weer aan het storten: al 4 maal telkens twee wagens (open dit keer ).De aanvoer komt uit de Muntstraat"

28 januari 2014: Er wordt uitleg gevraagd door SP-a tijdens de gemeenteraad over de problematiek rond het storten.

10 januari 2014: Nu de Leermarkt en straks nog de Bruul? Op 04 februari 2014 blijkt de nog steeds aangevoerde grond nu van de Muntstraat te komen!

10 januari 2014: gezien verdere vragen uit de de buurt heeft onze leefmilieugroep om meer uitleg gevraagd:

Lne: "Er zijn twee zaken op dit perceel. Er zijn afvalstoffen gestort en er is grond aangevoerd.
Afvalstoffen mogen niet gestort worden. Hiervoor is PV opgesteld. En deze afvalstoffen moeten worden verwijderd tegen 15 februari . Indien er nu nog afvalstoffen worden gestort (geen grond) mag u mij steeds contacteren.
Grond in het kader van grondverzet mag op een perceel gelegd worden indien de grond voldoet aan het Vlarebo normen en indien het minder dan een jaar er ligt. De Grondbank en OVAM volgen deze transporten op. Indien er vervuilde gronden worden aangevoerd kan u best contact opnemen met Bart De Wachter bij OVAM 015/28.43.39. In het kader van grondverzet dient elke aannemer een technisch verslag op te stellen waarin de kwaliteit van de grond wordt nagegaan.

09 januari 2014:

Lne: Voor de storting van afvalstoffen werd PV opgesteld. Er werd aangemaand om deze afvalstoffen te verwijderen tegen 15 februari.
Voor het grondverzet zijn de diensten van OVAM en de grondbank gecontacteerd. In het kader van werken mag er grond tijdelijk worden opgeslagen zonder milieuvergunning. Ik hoop u met deze info van dienst te zijn.

Stad Mechelen: mail gelezen

De buurt: het zegt helemaal niets en laat alles toe:
1. slechts aanmaning ( geen verplichting ) tot verwijdering tegen 15/2.
2. maar er mag tijdelijk ( hoelang?) grond worden opgeslagen zonder milieuvergunning.
Stel dat je zelf aannemer zou zijn, dan laat zoiets je toch toe gewoon voort te doen.

09 januari 2014:

Gezien de buurt zich blijft vragen stellen omtrent de voortdurende grondaanvoer ook na het opgesteld PV en de nieuwe aanvoer dus van een andere locatie moet komen doen we navraag aan Lne en bevoegden van de stad Mechelen:

Onderwerp: Graag gunstig gevolg aan deze dringende mail

Geachten,

Op 19 oktober 2013 hebben we een melding en vraag gestuurd over het onaangekondigde grondverzet langs de spoorweg omgeving Geerdegem-Schonenberg.

Op 23 oktober kregen we als antwoord van bevoegd schepen Openbare Werken: " ... De overeenkomst tussen Infrabel en de aannemer loopt tot het einde van de werf, dat is voorzien in augustus of september 2014. De voorwaarden die opgelegd werden door Infrabel, behoren tot de afspraak tussen deze en de aannemer. De grond die daar gestockeerd werd, is getest en kreeg een code mee door de grondbank. Het opslaan van de grond op die locatie gebeurt onder toezicht van die grondbank"

Op 28 november werd gezien ons aandringen, dit wegens de toenemende bezorgdheid uit de buurt, uiteindellijk PV opgesteld door Mevr Veerle Wierickx inspecteur bij Lne Vlaanderen en dit in samenspraak met de heer Alex Eeckelaers milieuambtenaar van de stad Mechelen. PV kon opgesteld worden na politionele tussenkomst wegens weerspannigheid van werknemer van (betrokken?) aannemer.

Gezien de buurt zich ook wilde informeren bij Infrabel over de verantwoordelijkheid bij deze en over de gestorte materie werd slecht op 17 december 2013 volgend aanneembaar antwoord (dit na voorgaande antwoorden die duidden dat men blijkbaar niet op de hoogte was en die dan ook niets terzake deden) door Ellen Dumez, Projectleider cel Info Buurtbewoners, bezorgd: "Het betreft een overeenkomst met de NMBS-Holding voor een periode van 6 maanden voor wegeniswerken in Mechelen door aannemer Bruggeman Maes. Na het beëindigen van de werkzaamheden moet het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Hopelijk hebben we uw vraag hiermee voldoende beantwoord."

Hieruit stellen we reeds een discordantie vast in de afspraken, te weten augustus/september voor de ene partij en maart voor de andere partij.

Heden gaat het grondverzet gewoon door getuige de nog opgemerkte aanvoer en bijvoorbeeld vandaag (tot 14 uur) nog van 7 ladingen.

Mogen wij aandringen op een snel antwoord op hieropvolgende vragen om de buurt verder correct te kunnen informeren:

Werd het PV reeds behandeld?
Zo neen, is er een nieuwe termijn bepaald?
Kan men inmiddels gewoon doorgaan met storten?
Zo ja, wat zijn de conclusies en wat staat er nu verder voor de buurt en aanpalende eigendommen nog te verwachten?
Wie gaf de vergunning en van wanneer tot wanneer?
Wie dient toezicht te houden op het volgen van de richtlijnen bepaald in de vergunning?
Wie volgt de zaken nu verder op?
Wat is de toekomstige bestemming van deze vervuilde grond?
Is een nieuwe PV te overwegen?
Aansluitend vernemen we ook graag de stand van zaken van de grondstorten van N.V. Meysmans. Deze illegale storten houden ons reeds bezighoudt sinds 29 december 1993 toen we een deurwaarder dienden aan te stellen en vele jaren de illegaliteit in de kijker plaatsten via alle mogelijke middelen, tot uiteindelijk de hogere overheid ingreep.

Meysmans n.v.werd uiteindelijk toch veroordeeld door het Hof van Beroep te Antwerpen op 6 februari 2013. Welke termijn werd bepaald voor het verwijderen van de gestorte grond op dit buffergebied bepaald in het Gewestplan. Streeft men er na om ook dit buffergebied op te geven zoals de andere in Mechelen Zuid ingenomen met goedkeuring door bevoegden van de stad Mechelen?

Hopend op een gunstig en snelle reactie

Lne:Voor de storting van afvalstoffen werd PV opgesteld. Er werd aangemaand om deze afvalstoffen te verwijderen tegen 15 februari.
Voor het grondverzet zijn de diensten van OVAM en de grondbank gecontacteerd. In het kader van werken mag er grond tijdelijk worden opgeslagen zonder milieuvergunning.

17 december 2013: Ellen Dumez, Projectleider cel Info Buurtbewoners reageert als volgt: "Het betreft een overeenkomst met de NMBS-Holding voor een periode van 6 maanden voor wegeniswerken in Mechelen door aannemer Bruggeman Maes. Na het beëindigen van de werkzaamheden moet het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Hopelijk hebben we uw vraag hiermee voldoende beantwoord."

13 december 2013: Verwarring en onbegrip ook bij Infrabel waar toch blijkbaar onwetendheid bestaat over het gebeuren op Schonenberg 'aan het spoor'. Lees wat volgt en dit op vraag van projectpartner communicatiecoördinator 'Mechelen in beweging':

"Ik heb het nogmaals nagevraagd bij alle betrokken aannemers en zij geven mij de garantie dat er vanuit het stationsproject geen grond wordt aangevoerd naar deze plaats. De mail die Ellen Dumez stuurde kan misschien die indruk gewekt hebben, maar dat is niet zo. Voor de aanleg van diverse werkplatformen die de constructie van de tangent moeten mogelijk maken, wordt momenteel alleen grond aangevoerd. En dan gaat het vooral om bouwafval, zodat de nodige stabiliteit voor de werkplatformen gegarandeerd is.
Ik hoop dat dit ook zo op jullie website kan vermeld worden.

11 december 2013 : "Het is toch opnieuw een antwoord om hopeloos van te worden. Is dat onkunde of moedwilligheid?"
zie 'Reactie buurt'.

09 december 2013:

06 &07 december 2013: PV werd door Milieuinspectie Vlaanderen opgesteld, maar het storten gaat gewoon door! Bodemmetingen zouden gewezen hebben op asbest en vervuilde grond. Er wordt gewezen op festiviteiten georganiseerd door de Stad Mechelen op de site van ex-garage Joossens en dat daarom een oogje dichtgeknepen wordt. De buurt blijft met vele vragen zitten en klaagt ook het besmeuren van hun omgeving en eigendommen aan. Zij wijzen ook op de gevaren wegens slip op het rijvak.

 

04 december 2013: Gezien officiële informatie uitbleef en er nog verder transporten gebeuren waarbij de buurt zich vragen stelt over de manier en de aard van het storten wordt besloten de Media op de hoogte te stellen:


Het volgend schrijven van verantwoordelijke cel Info Buurtbewoners INFRABEL ... is een reden op zich om verder onderzoek te doen en info te verschaffen aan alle betrokken partijen over de aanvoer van vervuilde grond. Gezien een officiele melding van ons aan bevoegde overheid en het aandringen op actie rekenen we ons bij die betrokken partijen!

04 dec 2013 16:35 uur :

Mevr. Ellen Dumez, Projectleider cel Info Buurtbewoners Infrabel laat weten:

In antwoord op uw vraag van 30-10-2013 kunnen wij u het volgende melden:

Er worden inderdaad gronden aangevoerd om een tijdelijk werkplatform te maken voor de uitvoering van de werken in het kader van het stationsproject. Deze gronden worden nadien terug afgevoerd. De gronden worden niet tijdelijk gehuurd van Infrabel.
We hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het groene nummer 0800/55 000 of per e-mail via info.projecten@infrabel.be.
Voor meer informatie over onze projecten kunt u ook terecht op onze website www.infrabel.be.

Hierop volgende reactie uit de buurt:

28 nov 2013 omstreeks 17 uur:

Gezien er volgens bevoegd schepen geen problemen waren - wat ook nog beweerd werd op 20 november aan de eigenaars van plaatselijke aanpalende eigendommen tijdens de algemene vergadering voor de wijk - volgden we de klachten verder op. Een onherstelbare nieuwe blunder nam angstvallend toe! Heeft de stad Mechelen niets geleerd uit de rechtzaak Meysmans n.v. en het sluikstorten van firma GYVA b.v.b.a.?

Wij hadden de buurt beloofd hen te steunen. Daartoe bleven we aandacht vragen voor de toenemende problemen en klachten ...

Woensdag 23 oktober 2013 om 11:22 uur kregen we volgende reactie. Wij vinden het nuttig, gezien de bezorgdheid van de buurt, het ook via dit kanaal over te brengen. Communicatie is zo belangrijk zeker gezien het verleden en men zo stug omgaat met informatie.

Geachte heer Verberckmoes,

In de eerste plaats bedankt om de vragen te kanaliseren. Ik tracht u zo gestructureerd mogelijk een antwoord te geven op uw bekommernissen.

De overeenkomst tussen Infrabel en de aannemer loopt tot het einde van de werf, dat is voorzien in augustus of september 2014. De voorwaarden die opgelegd werden door Infrabel, behoren tot de afspraak tussen deze en de aannemer.

De grond die daar gestockeerd werd, is getest en kreeg een code mee door de grondbank. Het opslaan van de grond op die locatie gebeurt onder toezicht van die grondbank.

Ik begrijp dat het transporteren van de grond ongemak meebrengt voor de bewoners in de straat. Het is echter zo dat de aannemer verantwoordelijk is voor het dagelijks opkuisen van de straat met schop en borstel. Daarnaast engageert de stad zich om wekelijks een veegwagen van de stad doorheen de straat te sturen.

Eens de werken afgerond zijn, dient de aannemer alles te herstellen in de oorspronkelijke staat. Het gaat hier over eventuele schade aan voetpaden en de rijbaan, maar ook over de verschoven aarde waarvan sprake.

Onze diensten houden dit herstel uiteraard in het oog.

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Bart De Nijn

Schepen voor Openbare werken en Nekkerhal

Stad Mechelen

Grote Markt 21 | 2800 Mechelen

T 015 29.76.20

F 015 29.75.21

E bart.denijn@mechelen.be

Voor wie meer wil weten alvast deze link: http://www.vvsg.be/Omgeving/Bodem/Pages/grondverzet.aspx

We lezen o.a.: 'Voor gemeenten kan het daarom interessant zijn om een eigen tussentijdse opslagplaats (TOP) te organiseren, desnoods samen met aangrenzende gemeenten (bv. via een intercommunale). Op die manier kunnen ook voordeliger raamcontracten met een bodembeheerorganisatie en met erkende bodemsaneringsdeskundigen bekomen worden. Dergelijke TOP kan echter niet zelf bodembeheerrapporten afleveren, dit kan alleen als de Minister op advies van de OVAM de TOP erkent en daarvoor moet de TOP een private handelsvennootschap zijn (art. 57, § 1 en 59, 1° Vlarebo). Voor opslag van meer dan 1000 m³ uitgegraven bodem is wel een milieuvergunning nodig (rubriek 61 Vlarem).'

Aanleiding tot deze webpagina zijn de ons opnieuw gestelde vragen/bekommernis omtrent onaangekondigd grondverzet in de wijk en te trage reactie van aangeschreven bevoegden. Op 21 oktober was de aannemer nog steeds aan het aanvoeren en lag de straat er beslijkt bij!

Bij volgende mail stelden wij ons, na de slechte ervaringen met sluikstorten, opnieuw de vraag gezien de hoeveelheid welke inmiddels reeds aangebracht werd, hoe dit best werd aangepakt.

Besloten werd DRINGEND de bevoegde overheid op de hoogte te stellen om zo snel antwoorden te krijgen op de ons gestelde vragen en niet te wachten tot de ergernis in de buurt verder toenam en er ongevallen te betreuren zouden vallen.

----- Original Message -----
From: ...
To: Guy Verberckmoes
Sent: Saturday, October 19, 2013 12:24 PM
Subject: aanvoer grond

Naar vernomen gaat het om grond die de aannemer van de werken op de Botermarkt stort op grond van de spoorwegen.
Hij zou van de spoorwegen de grond huren.
Vragen :
- als het om een huur gaat voor hoeveel jaar is dat, want die grond kan onmogelijk opgeruimd worden?
- heeft Infrabel voorwaarden opgelegd?
- is die grond niet verontreinigd?
- de straat Geerdegem-Schonenberg is vol slijk door de tractor die de grond aanvoert, moet dat niet opgekuisd worden?
- bij de ingang vlakbij de straat heeft men grond verschoven en op een hoop gegooid om door te kunnen, wie ruimt dat op?

groetjes
.....


Gezien deze ons gestelde vragen ons in elk geval terecht lijken en wij opnieuw 'uit de lucht' vallen en geen antwoord kunnen geven, doen we een beroep op uw visie en reactie.

In het verleden hebben we veelvuldig moeten tussenkomen om van antwoord te kunnen dienen op de vele vragen en hier in het bijzonder op grondverzet.

Wij verwijzen hierbij naar inmiddels opgeloste (zoals onvergund storten grond bij NYVA op Schonenberg met schade aan de openbare weg, tijdelijke opslag aan de Uilenmolenweg welke achteraf op vraag van ons een beveiliging werd rondgeplaatst), maar ook de nog steeds onopgeloste vragen grondverzet en opslag bij ODTH en niet de minste de nog steeds aanslepende ophoping in Buffergebied aan de Zenne door n.v. Meysmans.

Mogen we van de veronderstelling uitgaan dat er problemen zijn voor een degelijk snel verzet van vervuilde en/of niet-vervuilde gronden van bouwwerven (Cfr. o.a. bij n.v. Meysmans en bvb ook opslag aan de Hombeeksesteenweg/Eggestraat bij de bouw van Kellog)?

Mogen we van de veronderstelling uitgaan dat dergelijke grond - die tijdelijk of mogelijks sluiks opgeslagen wordt - vervuild is?

Dit omdat we mochten aanhoren via de Klankbordgroep dat de aannemer van de werken Stationsomgeving Mechelen in Beweging bij de graafwerken voor de ondergrondse parking de grond te waardevol was om te gebruiken voor het SIGMA-plan aan het Zennegat in Mechelen en er verkozen werd het milieu meer te belasten door verdere verplaatsingen met vrachtwagens?

Gebeurt deze huidige opslag op basis van 'gehuurd bij NMBS' rechtsgeldig, dit na de perikelen rond de gronden eigendom Waterwegen en Zeekanaal omgeving Plaisancebrug en verhuur parkeerruimte voor privaat gebruik?

Graag dringen we ook aan opdat de openbare weg veilig blijft en de aannemer het nodige doet om geen sporen achter te laten op de openbare weg (straat en voetpad)!

Hopende op begrip en spoedig antwoord

Met vriendelijke groeten

Namens Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
Voorzitter
0477/29.92.52
http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/