07 december 2004

Ludieke actie aanvang aanplanting bufferzone Mechelen-Zuid.

De Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw wilde met deze ludieke actie een aanzet geven tot herbuffering tussen woongebied en industriegebied. Tot voor een tweetal jaren was een uitvoering zoals in het Ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) vooropgesteld mogelijk geweest. Sinds machtsoverschrijdende beslissingen en allerhande kunstgrepen deze aanvaardbare en door het College goedgekeurde plannen van ‘Studiegroep omgeving’ dwarsboomden, ligt het niet meer zo voor de hand en zullen deze plannen dienen aangepast te worden.

Na het jarenlang ontkennen van de verantwoordelijkheid voor de aangerichte wantoestanden gaf de heer J.Pepermans, kabinetsmedewerker bevoegd schepen Lamon, tijdens de laatste werkgroep ‘LUCHT’ met enig schroom toe dat niet de Administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) moet instaan voor het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) vastgelegd in het bindend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen (RSM) . De inrichting van de bufferzones eigen aan het industrieterrein Mechelen-Zuid valt degelijk onder de verantwoordelijkheid van de stad Mechelen. Het is van het grootste belang, voor zowel de bewoners als de gevestigde industrieën, dat er DRINGEND een wettelijke basis geschapen wordt. Daardoor wordt er voor alle partijen rechtszekerheid geschapen. De verantwoordelijkheid van het niet-naleving van 13 jaren beloftes ligt degelijk niet bij AROHM en Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen zoals bevoegd schepen Lamon en de verantwoordelijke diensten tot vervelens toe bleven beweren, maar bij de stad zelf.

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw blijft dan ook aandringen op een RUP met de bestaande wetgevingen als richtlijn. Het kan niet langer dat men de huidige eigenaars/huurders verder blijft uitdagen en misbruiken. Het moet gedaan zijn de leefbaarheid van de wijk verder aan te tasten door het scheppen van spanningen tussen bedrijven en hun buren. De specifieke bufferzones welke een reden van bestaan hebben blijven opgeven voor het grote geld is misdadig. Het is tijd voor openheid.

Besloten werd ons sensibiliseren met betrekking tot het wegwerken van de nog vele wantoestanden in de wijk in diverse (LUDIEKE) fazen te doen.

De start van de eerste fase werd gegeven op 17 november 2004.
Omstreeks 14.00 uur kwam 'groendienst LMZ’ samen in de omgeving van frituur Willy (Plaissancebrug).

Vandaar ging het met de fiets tot aan de Zwartkloosterstraat/Geerdegemdries waar eind 1991 de eerste bomen geveld werden en waar nog een groep aansloot.

Met het planten van onder andere een vijgenboom werd gestart omstreeks 14.15 uur. De wijk wil niet langer vijgen na Pasen maar een DRINGENDE en DEGELIJKE uitvoering van de door de stad Mechelen aangegane verplichtingen. Omstreeks 14.30 uur vond er dan een kleine receptie plaats met schnaps, glühwein en warme chocomelk voor de jongeren De Pers werd ter woord gestaan

Korte historiek: meer gegevens over de beloftes en problemen vindt u op onze website http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/historiek%20ergernis.htm .


13 december 1991 Leefmilieugroep Mechelen-Zuid voert actie tegen het rooien van 600 canada’s in de op het Gewestplan ingekleurde bufferzone. Deze canada’s waren kaprijp en zouden vervangen worden luidde het bij de stad Mechelen.

“Studiegroep omgeving” legde op 14/06/2000, na diverse workshops met geïnteresseerde burgers van de wijk, een derde aangepaste ontwerpnota "Ruimtelijke wijkontwikkelingsperspectief Brusselse- en Hombeeksesteenweg" voor. De gedurende negen jaren aangeklaagde overtredingen met betrekking tot het niet-invullen van de wettelijke voorzien bufferzones kregen tijdens die workshops ruime aandacht en werden in de opgestelde nota uitvoerig behandeld. De verschillende scenario’s tot regulariseren waar nog mogelijk, om alsnog een kwaliteitsvolle overgang tussen de woonbuurten en het regionaal bedrijventerrein Mechelen-Zuid te bewerkstelligen, bewijzen ook dat in het verleden met de aanklachten van de leefmilieugroep veel te lichtzinnig omgesprongen werd. Deze studie werd op vraag ook voorgelegd aan werkgroep 'LUCHT'. Op 07 maart 2001 vond dé bewonersvergadering plaats. Gevolg van de talrijke opkomst was dat de betrokken eigenaars en bewoners waarvan de eigendommen palen aan het industrieterrein zich zouden kunnen uitspreken in een referendum. Niet iedereen was gelukkig met deze opsplitsing van betrokkenen. Alsof enkel die zeer lokale buurt nadeel ondervindt van het verdwijnen van de bufferzones. Eén jaar en tien dagen, na de laatste versie van de nota, vond er op 24 juni 2001 het (beperkte) referendum plaats. Alternatieven van een kwaliteitsvolle overgang tussen woonbuurten en regionaal bedrijventerrein werden er ter keuze gesteld. Met de resultaten zou rekening gehouden worden bij de beslissing van het College welke nog vóór de zomervakantie zou genomen worden. De Pers schonk zowel in het regionaal als het nationaal nieuws uitgebreid aandacht. Het College van burgemeester en schepenen beslist in vergadering van 23 oktober 2001 de keuze van de bewoners te volgen. In mei 2002 werd dan nogmaals een versie eindnota RO uitgegeven.
De Stad Mechelen zou de voorziene bufferstroken creëren rond de bedrijven. Ook de wettelijk voorziene in te richten bufferzones op de industrieterreinen werden onderzocht en waar nog mogelijk zouden (??) deze gerealiseerd worden. De bufferzone Schonenberg, beweerden de deskundigen, kon ingericht worden zonder zelfs de firma DuPont erbij te moeten betrekken. Tot op heden gebeurde er totaal niets buiten rooien en kappen en het verder schaden van het leefmilieu. Zelfs een Ruimtelijk Uitvoeringsplan blijft men nu nog steeds voor zich uitschuiven wegens andere prioriteiten..
Ondertussen werd en wordt de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw bestookt met vragen en opmerkingen door bewoners Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Geerdegem-Schonenberg, Europalaan, Kruisbaan, Hombeeksesteenweg.

Onze doelstelling is " blijven sensibiliseren"! Maar “wat baten kaars en bril als den uil niet zienen wil!”

Namens de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw

Guy Verberckmoes
De voorzitter